Tysk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

 

 

Digitale ressourcer

Der findes en række relevante digitale ressourcer, der vil kunne bruges i forbindelse med fjernundervisning i tysk. Nedenstående er blot eksempler, og de enkelte ressourcers anvendelighed afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges i.

IT i undervisningen var bl.a. emne på FIP-kurserne i tysk i marts 2019, og en nærmere præsentation af og vejledning til en række af nedenstående digitale ressourcer kan tilgås via følgende link fra kurset om It i tyskundervisningen.

Generelle ressourcer

Restudy indeholder en række ressourcer, der vil kunne anvendes i forbindelse med fjernundervisning i tysk, herunder en række undervisningsvideoer. 

LearningApps indeholder interaktive opgaveskabeloner. 

 

Mundtlige præsentationsværktøjer

Flipgrid

Videomail

Vocaroo

 

Skriftlige præsentationsværktøjer

Mindmup 

Padlet

 

Didaktisk planlægning 

Formen på et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Eleverne vil have svært ved helt på egen hånd at arbejde med tyske tekster, og fjernundervisning kræver derfor stilladsering samt løbende vejledning og feedback fra læreren.
Nedenfor finder du eksempler på fjernundervisning i tysk. 

Forløb og projektlignende forløb

Fjernundervisning kan tilrettelægges som et projektforløb/projektlignende forløb, hvor eleverne arbejder individuelt eller i virtuelle grupper (f.eks. i samarbejdsdokumenter som Google.Docs, Padlet og via Skype eller tilsvarende).
Eleverne kan udarbejde og besvare problemstillinger, der har relation til det emne/de tekster, der arbejdes med i undervisningen. Læreren fungerer som virtuel vejleder undervejs. Det vil være en god ide, at læreren fastholder eleverne undervejs, f.eks. gennem virtuelle møder med eleverne eller gennem løbende aflevering af produkter. Produkterne kan være skriftlige eller mundtlige – sidstnævnte f.eks. i form af lydfiler med elevens fremlæggelse eller screencasts med elevens præsentation af projektet.  

Arbejdsformer

Arbejdet med den skriftlige dimension fungerer både som led i træningen af de kommunikative færdigheder og som selvstændig disciplin, og en del af de skriftlige opgaver stilles i tilknytning til emnelæsningen. Eleverne kan bruge opgaverne som baggrund for repetition af emnerne i forbindelse med den mundtlige prøve. 

Elever i 3g kan arbejde med delopgaver eller hele opgaver fra de skriftlige prøver i tysk. Opgavesættene ligger på Materialeplatformen, og læreren kan dele dem med eleverne: 

Eleverne skal ikke have adgang til materialeplatformen.

Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtligt over Skype eller lignende. 

Elever i 2g kan arbejde med eksamenslignende tekster og opgavetyper, der kan træne den mundtlige prøveform. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtlig, over Skype eller lign. 

Elever i 1g kan arbejde skriftligt i tilknytning til de tekster, de læser eller med mindre projektopgaver, som stilles digitalt. Eleverne kan aflevere mundtlige og/eller skriftlige besvarelser af opgaverne. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt eller mundtligt over Skype eller lign. 

 

Materialer

Materialer, der kan tilgås digitalt: Grimms Märchen, undervisningsmaterialer fra Goethe-Institut, Deutsche Welle, LeMO – Lebendiges Museum Online, Planet Wissen, CFU.

Fri adgang til iBøger fra Gyldendal Gymnasium, Columbus, Dansklærerforeningens Forlag og Systime samt Lindhardt og Ringhof Uddannelse.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bente Hansen 
E-mail: Bente.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.