Artikel

Inspiration til gymnasial undervisning udendørs

Her kan du finde eksempler på udendørsundervisning til udvalgte gymnasiale fag.

Der er fordele og ulemper ved undervisning udendørs. Undersøgelser tyder på, at nogle af fordelene er at undervisningen bliver mere

  • problembaseret
  • håndgribelig
  • elevaktiverende

Det gør, at udeundervisning måske lægger mere op til gruppearbejde/projektarbejde end til hold- og klasseundervisning.

Til gengæld kan der være en udfordring i de manglende understøttende rammer for udeundervisningen. For at imødegå dette peger forskningen på, at følgende faktorer understøtter læringen:

  • faste rutiner og strukturer, eksempelvis et fast mødested, faste arbejdsgange og en klar sekvensering af modulerne
  • inddragelse af eleverne i løsning af samarbejds- og trivselsudfordringer
  • klar sammenhæng imellem udeundervisning og den øvrige undervisning.

 

Eksempler på udendørsundervisning i udvalgte fag

Afsætning

Det afhænger af lokale muligheder, men der kan foretages forskellige typer markedsanalyser med inddragelse af metoder som fx observationer og mystery shopping. Eleverne kan med fordel inddeles i forhold til brancher, virksomhedstyper mv..

 

Billedkunst

I billedkunst kan eleverne undersøge kunstrum og visuelle kulturer udenfor – fx landart, streetart, stedsspecifik kunst, parkskulpturer, arkitektur, visuelle tegn, byrumsdesign, landskaber mm. Læreren kan formidle og vejlede elevernes arbejde med analyse og praksis udenfor fx med landart: Ud fra en fænomenologisk stedsanalyse udfører eleverne æstetiske manipulationer med stedets materialer som blade, grene mm. I billedkunst kunne eleverne fx arbejde med landart udenfor. Eleverne kan læse teori om fænomenologi og stedets ånd på dac.dk og udføre stedsanalyser udenfor med læreren som vejleder. Inspireret af landartkunstnere som fx Andy Goldsworthy kan eleverne derefter udføre æstetiske manipulationer med stedets materialer som blade, grene mm på baggrund af deres stedsanalyse. Og til slut præsentere deres værker og refleksioner herom udenfor.

 

Dansk

De fleste danskfaglige aktiviteter kan praktiseres udendørs, hvis vejret tillader det. Det kan fx være lærer- og elevoplæg, walk-and-talk i par eller mindre grupper, produktion af skriftlige tekster (arbejdsspørgsmål, skriftlige opgaver, kreative skriveøvelser), produktion af multimodale tekster (videoer, screencasts o.l.), læsefordybelse (fx værklæsning) og podcast-lytning. Også evalueringssamtaler, mundtlig feedback på fx stile o.l. kan foregå udendørs under hensyntagen til myndighedernes regler om afstand. 

 

 

Design og design & arkitektur

I design og design & arkitektur kan undervisning i alle fagets discipliner foregå udenfor: Læreren kan lave byvandring med fokus på fx stilhistoriske perioder, eleverne kan udføre stedsanalyser, dokumentere og analysere parcelhustyper, byrumsdesign mm. Elever kan undersøge og evt. sammenligne forskellige områders produkt- og kommunikationsdesign og selv designe hertil fx med fokus på, hvordan undgås skrald i gaderne?

I design og design & arkitektur kunne eleverne fx arbejde udenfor på at løse problemer med skrald i gaderne gennem nudging. Læreren kan formidle og vejlede udenfor, eleverne kan udføre steds- og adfærdsanalyse på stedet og kunne med hvidt skolekridt eller andet midlertidigt materiale udføre designs, observere om det forandrer adfærd, justere designet og igen iagttage og reflektere over virkningerne heraf.

 

 

Engelsk

I engelsk kan man ved gennemførsel af udendørs undervisning med fordel opprioritere aktiviteter, hvor eleverne ikke er bundet til computeren, fx genopfriske grammatik ved anvendelse af metoder, der tager udgangspunkt i øvelser fra Cooperative Learning, eller lave mere fysiske aktiviteter som ordklassestafet, træning af sætningsanalyse ved opstilling, hvor eleverne repræsenterer forskellige sætningsled.

Derudover indeholder flere grundbøger i grammatik eksempler på mundtlige grammatikøvelser. Man kan også sætte eleverne sammen i mindre skrivegrupper med god afstand. Her kan de fx arbejde med peer-feedback ift. tidligere afleveringer og i den proces samtidig genopfriske metoder forbundet med skriftlig eksamen.

Hvis man ønsker at arbejde med Shakespeare er sonnetter en mulighed, eller digte generelt set, hvor eleverne laver oplæsning og diskuterer materialet ift. form, indhold og historisk kontekst. I den mere kreative ende kunne eleverne arbejde med filmproduktion, fx ved at lave små reklamefilm eller dagbog om forløbet i Coronakarantæne.

Alternativt lave en nyhedsudsendelse, der tager udgangspunkt i det amerikanske præsidentvalg. Det er også en mulighed at arbejde med stationer, hvor eleverne løser forskellige opgaver, herunder fx indtale lydfiler eller filme korte sekvenser og uploade direkte fra mobiltelefonen. I forlængelse heraf kunne man også vælge at arbejde med ultrakorte plays, fx one act plays eller 10 minute plays, som kan findes på nettet.

 

 

Fransk-, italiensk- og spansk

Der er umiddelbart mange muligheder for at udføre fransk-, italiensk- og spanskundervisning i det fri.

Mange af de aktiviteter, der normalt foregår i klasserummet, kan uden videre flyttes ud i det det fri.

Eleverne kan i par eller mindre grupper udføre mange elevaktiverende øvelser og opgaver, naturligvis under hensyntagen til myndighedernes regler om afstand. 

Walk and talk og mindre gruppeopdelinger kan danne ramme for mange slags sproglige træningsaktiviteter. Eleverne kan fx på skift genfortælle dagens tekst, beskrive personerne, fremlægge teksten og perspektivere den til andre emner gennemgået i undervisningen. De kan også høre hinanden i verbalbøjninger, gloser, osv.

Eleverne kan også på skift stille hinanden spørgsmål til fx dagens tekst, lave udsagn om tekst, personer osv. der henholdsvis er enten sande eller falske, som den anden efterfølgende skal be- eller afkræfte.

Eleverne kan ligeledes lave diverse gættelege, hvor de på skift tænker på og gætter fx en person fra tekst gennemgået i klassen, gætter ord og begreber, som de har arbejdet med i undervisningen, og som indgår tematisk i det gennemgåede emne, og diverse sproglege såsom 20 spørgsmål til professoren, gæt et talgæt en person, etc.

Også billedbeskrivelse og andre øvelser med billeder kan foregå i det fri fx efter aftale om udvalgt ”scenarie”.

Rollespil er ligeledes en mundtlig øvelse, eventuelt baseret på skriftligt oplæg, eleverne kan udføre enten med udgangspunkt i noget tematisk, billed- eller, tekst- materiale. Også rollespil som samtaler mellem, eller interviews med personer i tekst eller film, argumentation for eller imod en sag, bestillinger og køb af varer på café, el.lign. er øvelser, der kan udføres i det fri.

Eleverne kan ligeledes kommunikere via sms og telefon om enten frie eller rammesatte emner, lave en fiktiv aftale, el.lign. for at styrke deres kommunikative kompetencer.

De kan også enten individuelt, i par eller grupper tage billeder, lave en lille video af fx enten sig selv, deres interesser, et sted eller en bygning, som de efterfølgende kan præsentere på fransk, italiensk eller spansk, lave en vejrudsigt i det fri, lave en (nyheds-)udsendelse om et emne, som vod- eller podcast.  Det kan også være et sprogligt, kulturelt eller nyheds- emne.

Ovenstående forslag træner således både samtale og præsentation, som er en del af kernestoffet. Til alle aktiviteter er det naturligvis hensigtsmæssigt at stilladsere eleverne til den enkelte opgave med fx ordforråd, gambitter til samtale, etc., så de kan føle sig trygge og sikre samt få fuldt læringsmæssigt udbytte af aktiviteten.

Fx stjerneløb og skattejagter kan også benyttes som ramme for aktiviteter, hvor eleverne skal løse diverse opgaver vedr. et tema, grammatik, tekst, osv.

Eleverne kan også sendes ud i deres nærområde for at finde tegn på franske, italienske og spanske ord, bygninger, kultur, osv. Det er klart, at nogle områder og byer, er mere oplagte til dette end andre.

Eleverne kan ligeledes beskrive og navngive alle de ting, bygninger, objekter, osv. der er omkring dem med henholdsvis franske, italienske og spanske ord.
Alt afhængigt af niveau kan de også i deres walk and talk blot sige alle de ord de kan huske på målsproget, tælle, fortælle om sig selv og deres familie, pege på ting og sige, hvad det er, etc. 

Walk and talk -parrene kan cirkulere, ligesom gruppeopdelingerne kan variere, så eleverne løbende får nye partnere.

Diverse aktiviteter fra cooeperative learning kan også fungere udendørs.

Eleverne kan også lytte til og nyde sange på enten fransk, italiensk eller spansk, og enkle tekster, mens de går.

Også evalueringssamtaler, lærer-elev-dialog om faglige spørgsmål, peer-feedback, o.l. kan foregå udendørs under hensyntagen til myndighedernes regler om afstand. 

 

Fysik

Nogle eksperimenter og aktiviteter kan give god mening at gennemføre udenfor. Et projekt med vandraketter kunne her være oplagt. Udstrømningen fra raketten kan studeres i en statisk opstilling som filmes med elevens mobilkamera, således udstrømningshastigheden kan bestemmes. Ligeledes kan opsendelsen filmes for at bestemme rakettens hastighed og acceleration og toppunktet i bevægelsen. Projektet giver også god mening at lave i et fagligt samspil med matematik, da der netop er en del matematik involveret i rakettens bevægelse og behandlingen af de opsamlede data. 

 

Idræt

I idræt kan en stor del af undervisningen foregå udendørs. Det gælder en stor del af boldspillene, hvor man dog skal være særlig opmærksom på afstanden. Det kan derfor være mere naturligt at ty til discipliner som fx parkour, hvor der kan laves baner til eleverne, eller hvor eleverne selv kan arbejde udforskende og undersøgende med at afsøge baner og muligheder i forskellige områder.

En anden disciplin med gode muligheder for at udnytte forskellige områder udenfor er orienteringsløb. Her er der forskellige udgaver, der kan variere undervisningen. En mulighed kunne fx være at lave en tegning med sit løb. Dette løb kræver, at eleverne har et program på mobilen eller et GPS-ur, hvor de efterfølgende kan se deres rute. Instruktionen til eleverne kunne være følgende: Begynd med at vælge, hvilket område du vil løbe i. Tegn derefter en figur (eksempelvis et hjerte) eller et bogstav på kortet. Tænd dit ur og løb ruten. Efterfølgende kan du prøve at udskrive din rute og se, om den gennemførte rute ligner den figur, du tegnede på kortet. Du kan også prøve, om du kan gøre det uden et kort. Start evt. på en stor mark eller sportsplads. Er man interesseret i at lave en bedømmelse eller konkurrence ud af det, kan man give point for distance, præcision og hurtighed.

 

Innovation

I innovation kan man gennemføre udendørs undervisning i alle innovationsprocessens faser.

Teambuilding foregår i de fleste tilfælde bedst med et fysisk element og øvelser i gruppedynamikker og konflikthåndtering er der mange af på nettet.

Problemdefinering og opgaverne med at forstå brugerne og deres behov, kan laves udendørs med metoder som fotosafari, trendspotting, deltagerobservation, follow the object mv. Se fx https://innovation.sites.ku.dk/metoder/

Idegenerering og validering af ideer er måske lidt vanskeligere at lave umiddelbart, men mini-workshops kan sagtens laves udendørs, hvis vejret tillader det. I øvrigt er walk and talk (gerne med inspirationskort) en god og gennemtestet metode fra bl.a. de fagdidaktiske kurser.

Prototype-udvikling og tests kan i mange tilfælde også laves udendørs og man kan fx lade forbipasserende ”stemme” på forskellige løsninger ved at designe små spil (fx kastespil), der ikke kræver nærkontakt.

 

 

Matematik

Mange mundtlige matematikaktiviteter knyttet til både skriftligt og mundtligt arbejde kan tilrettelægges i det fri. Repetitionsaktiviteter kan fx tilrettelægges som et o-løb med besøg ved forskellige ’formelposter’ med krav om afgivelse af svar med flere forskellige repræsentationsformer o. lign. eller som en Pecha-Kucha Speed Talk med A3-ark i stedet for ppt-slides (se fx http://kortlink.dk/25pvu).

Aktiviteter med formelsamlingen på alle niveauer kan tilrettelægges mundtligt på flere måder, fx som spørgsmål/svar-dating (”Goddag, ved du hvad…?”), kombinér formel-figur-tekst tilrettelagt som skattejagt, walk-and-talk med identificering af signalord osv. Disse og andre idéer til matematisk arbejde med fysisk aktivitet er samlet her http://kortlink.dk/25pvd.

Walk and talk med idéudveksling og diskussion af strategier for besvarelse af mundtlige eksamensspørgsmål (individuel eller gruppe), hvor eleverne i stedet for at skrive optager korte opsamlende sekvenser med mobiltelefon, som de efterfølgende kan dele med andre grupper.

Gå på opdagelse og udforsk nærmiljøet med henblik på at identificér matematik i omgivelserne, fx med fokus på arkitektur, kunst og design eller selvfremstilling af fx vandstråler og andre objekter, der kan modelleres matematisk. Måske kan der identificeres Eulerture i et nærområde med mange broer eller andre knudepunkter.

 

Retorik

De fleste faglige aktiviteter i retorik kan praktiseres udendørs, hvis vejret tillader det. Det kan fx være læreroplæg, elevtaler, walk-and-talk i par eller mindre grupper (fx refleksionsøvelser og analyse af autentiske ytringer), produktion af skriftlige tekster til porteføljen, produktion af multimodale tekster (fx optagelse af tale), læsefordybelse (fx taler eller debatterende tekster) og podcast-lytning. Også evalueringssamtaler, lærer-elev-dialog om faglige spørgsmål (fx analyse) o.l. kan foregå udendørs under hensyntagen til myndighedernes regler om afstand. 

 

Dansk forskning om udendørsundervisning på det gymnasiale område er sparsom. Der er dog en række didaktiske pointer, der kan overføres fra grundskoleområdet, fx giver følgende en introduktion til udeskoledidaktik både teoretisk og praktisk:

Bentsen, P., Ejbye-Ernest, N. & Barfod, K (2017).: Udeskoledidaktik for lærere og pædagoger. Hans Reitzel.

Følgende artikel gør rede for danske praktikeres forståelse for, og oplevelse af udeskole:

Barfod, K og Stelter, R. (2019): God udeskoleundervisning – en caseanalyse fra lærerens perspektiv, Nordisk Tidsskrift för Allmän Didaktik, Vol. 5., No. 1, december 2019, 19-35.

Siden er opdateret 10. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.