Filosofi stx - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Denne vejleding giver inspiration til valg af ressourcer og didaktiske vinkler til en virtuel/fjernundervisning af elever i filosofifaget

 

Digitale ressourcer

Herunder angives blot eksempler på IT-værktøjer, der kunne anvendes i undervisningen efter behov. Valg af ressource afhænger af den periode, som fjernundervisningen tilrettelægges efter, og den interaktion,som man ønsker mellem elev og underviser, eller mellem eleverne.

Som underviser kan man vælge programmer, hvor eleven producerer noget: F.eks. PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. via skjult), Wikipedia, etc.
Der er flere ideer til ressourcer her (forskelligt niveau) på digital dannelse.

Dertil kan man overveje afrapporteringen: Om præsentationerne og evalueringer alene skal være mellem underviser og den enkelte elev, eller om der kan være et formål med at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne i den forelagte undervisning: Her kan man bruge GoogleDocs, Peer-Grade etc.

Evt. kan man lade eleverne/gruppen vise deres opgave/arbejde til klassekammerater, inden de f.eks. afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren. 

 

Didaktisk planlægning

Formen på undervisningen afhænger meget af, hvor i filosofiundervisningen man befinder sig, og hvilket emne man arbejder med, når denne fjern/virtuelle undervisning skal foregå. Situationen er vigtig, idet at den valgte didaktiske tilgang vil variere, alt efter om elever og lærere er 'på' samtidig, eller om man er tidsmæssigt forskudt. Og det er vigtig at forhold sig til, hvor mange timer for faget, at denne undervisning forventes at strække sig over.
Mange filosofihold er sammensat af elever på tværs af klasser, og man skal overveje fjernundervisningen i forhold den øvrige tilrettelæggelse af skolens undervisning.
 

1) Klassisk

Hvis man ikke har så mange timer, eller mener at IT-værktøjerne forstyrrer mere end gavner i det konkrete undervisningsbehov, kan man bede eleverne lave en klassisk opgave, som afleveres. Det interaktive kunne være at eleverne har mulighed for kontakt via mail, platform eller telefon, mens de arbejder med opgaven. Denne kontakt kan foregå i afgrænsede perioder, f.eks. når eleverne normalt er skemalagt med timerne.
 

2) Notefokus

Et andet forløb kunne indrettes så eleverne bedes læse en tekst med et særligt fokus, og enten:
1) Dele deres noter (kriterier fastlægges på forhånd) med underviseren

2) Noterer i selve teksten, f.eks. en primærtekst, og tager et screen-shot/billede og fremsender sine fokuseringer til underviseren.

3) Oplæg

Opret f.eks. en privat Youtube-kanal (skjult)/eller blot ved at fremsende/uploade normalt.

- Bed eleverne om at lave et mundtligt oplæg/en film/tegning og dette uploades kanalen. 

- Der gives feedback både generelt/individuelt.

 

3) Research og faglighed

Et eksempel på en didaktisk ramme kunne være at lade eleven arbejde med kontekstuelle rammer for undervisningens indhold, f.eks. centreret om problematikker eller cases, der viser filosofis anvendelighed:
- Lad eleven finde en historie/påstand /case/problematik online og bed eleven forholde sig dette ud fra undervisningens tematik/begreb/position med konkrete kriterier for elevens overvejelser.
- Eleven begrunder sit valg af historie ud fra konkrete kriterier, underviseren giver feedback/angiver rettelser, før det kan uploades til fælles dokument.

- Produkt:  Et fælles dokument, så eleverne ser flere vinkler på emnet/begrebet/positionen med begrundelser.

Flere af ovenævnte tilgange kunne evt. sammensættes til at dække dele af læreplanen mere konkret:

”I forbindelse med mindst ét af temaforløbene skal eleverne til belysning af temaet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet skal munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne. Arbejdet kan tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og filosofiske problemstillinger. ” (Læreplan, filosofi C, 2017).

 

For yderligere inspiration til fjernundervisning, se nedenstående links

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Anders Kristensen

Direkte tlf.: +45 33 92 55 14


E-mail: Anders.Kristensen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.