AT-2019: "Havet - livgivende, dødbringende, legendeskabende"

Emnet i 2019 er "Havet"- med den fascinerende undertitel "livgivende, dødbringende, legendeskabende". Hjælp eleverne med fagenes teori og metode. Vis dem målet, så de forstår, hvad de skal arbejde med.

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af Børne- og Undervisningsministeriets officielle ressourcerum.

 

Vis målet for eleverne

Vis eleverne den gode mundtlige fremlæggelse. Gør opmærksom på, hvordan elevernes kompendium, synopsis og talepapir bruges til den endelige eksamen - afspil to filmatiseringer af AT-eksamen (Fredricia Gymnasiums Skrivemetro).

Hovedområdernes teori, empiri og metode finder du nederst på denne side.

 

Teori og metode

Valg af metode

Elevene skal kunne forklare, hvorfor den valgte metode kan give svar på det spørgsmål, de vil undersøge. Det kan være, de har brug for noget hjælp her.

Fagenes metoder kan groft opdeles i to: Empiriske metoder (fremstilling af egne data) og teoretiske metoder (spekulative overvejelser samt brug af andres data).

Elevernes valg af metode afhænger af, hvilke typer viden de har brug for:

  • Fortolkninger af meningssammenhæng (hermeneutiske metoder)
  • Beskrivelser af kendsgerninger (kvalitative og kvantitative data)
  • Forklaringer på kendsgerninger (fx årsagssammenhænge, strukturer)
  • Vurderinger (fx af et etisk eller hypotetisk forhold) 

 

Fejlkilder

Eleverne skal kunne redegøre for, hvilke svagheder og fejlkilder der er forbundet med de enkelte metoder.

Dels overordnede fejlkilder:

  • Dvs. teoriladethed, forforståelse, manglende repræsentativitet, bekræftelsesbias, utilstrækkelig information

Dels fejlkilder forbundet specifikt med bestemte metoder, fx:

  • Betydningen af luftmodstand i forhold til bestemmelse af tyngdeaccelerationen
  • Kemiske stoffers manglende renhed
  • Den specifikke retning af en historisk kildes tendentiøsitet
  • Årsager til lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelse

(Kilde: Esben Nedenskov Petersen, Filosofi, Syddansk Universitet på Gribskov Gymnasium d.2/2 2018) 

 

Overordnede problemstillinger 

71% af Jordens overflade er dækket af hav. Ingen steder i Danmark er man mere end 50 km fra havet. Havet er en udfordring, og hvad gemmer der sig egentlig under overfladen? 

 

Havet som ressource

Mennesker har altid udnyttet havet som ressource fx ved fiskeri. Folk har rejst over havet i forbindelse med handel, migration og rekreation, og havet har ofte været krigsskueplads. Havet har altid udfordret, og de store opdagelsesrejser omkring år 1500 skabte forbindelser mellem kontinenterne. I dag er havet omdrejningspunkt for en enorm transport og udveksling af varer og mennesker, hvilket spreder sprog, kultur og kunst. Men havet koster også menneskeliv. 

 

Havet som symbol

Havet fascinerer. Som symbol på det ukendte har havet inspireret vores fantasi og nysgerrighed. I litteraturen og kunsten fremstilles havet som farligt og overvældende, men også som tillokkende og eventyrligt. Kystnationernes identitet, sprog, kunst og kultur er påvirket af havet. Den grønlandske myte om Havets Moder fortæller om havet som kilde til liv, mens syndflodsmyten rummer advarsler om havets apokalyptiske naturkraft. 

 

Rekreation

I moderne tid inddrager vi havet som rekreativt område, idet vi søger til havet for at få mental og kropslig velvære. Sports- og idrætsudfoldelser på havet udvider rummet for den menneskelige livsudfoldelse. 

 

At tæmme havet

Vi prøver at overvinde udfordringer, som havet repræsenterer, ved at bygge skibe, broer og tunneller for at øge vores mobilitet. Vi bygger diger for at indvinde land og for at beskytte os mod oversvømmelse og havstigning. Men havets kræfter kan være svære at tæmme, og stormfloder og tsunamier vil stadig hærge. 

 

Havets system

Havet er et uhyre kompliceret system. For at forstå havet undersøger vi havstrømme, ilt- og saltindhold, temperaturer samt livet i havet. Havet har også stor betydning for livet på landjorden. Golfstrømmen sørger fx for, at vi har et meget mildt klima i vores del af verden, men menneskers indgreb og ændringer i naturens processer kan betyde, at vores klima ændres radikalt. På verdensplan vil global opvarmning føre til store havstigninger. Et afledt problem af opvarmningen er havforsuring, der er en trussel for havmiljøet. 

 

Forurening

Den internationale skibstrafik er voldsom, og hvaler, som bruger hørelsen til at navigere efter, har store problemer med skibstrafikkens motorstøj. Vi bruger havet som losseplads. Affald og spildevand, der udledes i havet, giver miljømæssige problemer. Mikroplast er nu til stede i mange led af havets net af fødekæder. Det kan ende i menneskers føde og påvirke os på måder, som vi endnu ikke kender. Udledning af næringsstoffer i havet kan medføre iltsvind med efterfølgende konsekvenser for fiskeriet. 

 

Hvem tilhører havet?

Grænsedragning på havet kan være årsag til internationale problemer og konflikter. Nationer har strategiske og ressourcemæssige interesser i at sikre sig adgang til havet og kontrol over farvande. Tildeling af fiskekvoter kan give konflikter mellem lande. Udnyttelsen af havets ressourcer skaber konfrontationer mellem virksomheder og miljøorganisationer. 

Vi ved meget om havet, men der er stadig mange uløste gåder. I havet finder vi de mest ugæstfri miljøer, hvor vi mod forventning har fundet levende organismer og fået udfordret vores forståelse af mulighed for liv. 

 

Opgaver til AT 2019

Opgave A:

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor havet har afgørende betydning. Du skal udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag på problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

eller

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor havet har afgørende betydning. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger

Siden er opdateret 14. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.