Fagligt samspil

Få hjælp til at planlægge og gennemføre forløb i SO: Hent en oversigt over fagenes bidrag til de tværgående studiemetoder. 

Med disse udsnit af læreplanerne i hånden kan man som uddannelsesleder eller SO-koordinator nemt se, hvilke fag der kan bidrage med hvad.

 

SO er fagligt samspil

I studieområdet arbejder eleverne med tværgående studiemetoder, der ikke dækkes af fagene alene, men sker i samspil med andre fag.

Men hvilke teknikker og metoder kan vi forvente, at der bliver undervist i i fagene? Det er sådan, at fagene bidrager både i fagfaglig undervisning og i SO til de tværgående studiemetoder. Vedlagte oversigt viser, hvad faglærerne underviser i ifølge fagenes læreplaner.

 

Få faglærer i spil

Brug oversigten, når projektforløbene skal planlægges og falde på plads. Skolen har en progressionsplan over studiemetoder, men det er produktivt at vide, hvad hvert fag kan bidrage med. Oversigten gør det lettere at fordele lærerressourcer i SO-forløb.

 

Løftekatalog

Oversigten kan også bruges for at sikre, at alle elever går fra at være grundskoleelever til gymnasieelever: Lav en liste med de helt basale studieteknikker og lad faglærerne udfylde, hvad de kan bidrage med. Lærergruppen kan diskutere sig frem til, hvornår det giver bedst mening at fx lære om læseprocessen, og hvilken faglærer der kan tage over og forankre teknikkerne i andet fag.

Dette bidrag kan indgå i skolens progressionsplan og kan formuleres som et løftekatalog: Faglærerne lover at hjælpe med at løfte eleverne til først at blive gymnasieelever og siden studieforberedte.

unpublished

Fagenes bidrag til Studieområdet

Nedenfor kan du få overblik over, hvad fagene kan bidrage med i studieområdet, med udgangspunkt i fagenes læreplaner.


 • Biologi B: arbejde med udvikling af løsninger
 • Bioteknologi/Fysik: behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • Fysik: elevernes undersøgende holdning understøttes, og elevens sætter sin viden ind i en større sammenhæng
 • Geovidenskab: Analysere og vurdere geovidenskabelige problemstillinger i en bredere teknologisk og samfundsmæssig sammenhæng…. Arbejdsformer, der fremmer elevernes selvstændige arbejdsprocesser
 • Idéhistorie: Der arbejdes fortrinsvis problemorienteret
 • Idræt: behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • Kemi: … modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger
 • Komm/it: Progression fra opgaveprojekter til problemprojekter… stilladseres projekterne
 • Matematik: redskab til at beskrive og analysere og løse problemer inden for mange fagområder… emne og projektorienteret
 • Musik: projektarbejde
 • Samfundsfag: behandle problemstillinger i samspil med andre fag.. formulere faglige problemstillinger.. disciplinorienterede perioder…
 • Teknik: Byg: problembaseret læring i længere projektforløb.… Projektbaseret undervisning.. projektbaserede metoder
 • Teknik Dig design: problembaseret projektarbejde.. elever planlægge og gennemføre selvstændige projekter
 • Teknik Proces: problembaseret projektarbejde… problembaserede projektmetoder…projektstyring.. problembaseret læring..
 • Teknik Ud og prod: anvendelse af problembaserede projektmetoder… problemidentifikation, problemanalyse
 • Teknologi A/B: problembaseret læring i længere projektforløb… problemformulering.. problemanalyse… et antal disciplinbaserede projektforløb

 • Biologi B: kritisk informationssøgning
 • Bioteknologi: kritisk informationssøgning
 • Dansk: ..udvælge og anvende tekster kvalificeret og med dokumentation
  Internettet som vidensressource
 • Fysik: it og digitale ressourcer til informationssøgning
 • Idéhistorie: it til (..) informationssøgning (..) metodik i søgning og formidling samt efterlevelse af de ophavsretslige regler
 • Idræt: digitale redskaber til informationssøgning
 • Kemi: indsamle, vurdere og anvende kemifaglige tekster og informationer fra forskellige kilder
 • Komm/it: søge, anvende og vurdere relevant information…. Kvalitativ og kvantitativ dataindsamling… etik, love og digital adfærd
 • Musik: relevante aspekter af medieetik og grundlæggende ophavsret. Digitale dannelse
 • Samfundsfag: indsamle og kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale… målrettet og kritisk informationssøgning
 • Teknikfag: Byg/ Teknik: Dig design/Proces: indsamle viden til analyse af den tekniske problemstilling.. strukturere informationssøgningen og forholde sig kildekritisk… kildehenvisninger
 • Dig design: digitale rettigheder.. finde, anvende og vurdere kilder
 • Teknik Proces: dataindsamling og analysemetoder, finde og anvende og vurdere kilder…
 • Teknik Ud og prod: strukturere informationssøgningen til relevant fagligt stof og forholde sig kildekritisk
 • Teknologi A/B: indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information om problemet… indsamling af informationer om konkurrerende produkter… kildehenvisninger

 • Biologi B: faglig læsning
 • Bioteknologi: Faglig læsning, artikellæsning
 • Dansk: navigere i store tekstmængder…
  ..begreber og metoder af betydning for såvel skriveprocessen som det færdige produkt.
 • Engelsk:  lytte-, læse- og kommunikationsstrategier
 • Idéhistorie: evnen til at kunne deltage aktivt i undervisningen via medierne
 • Kemi: Perioder, hvor faglig viden læres systematisk
 • Matematik: læsning af matematisk tekst
 • Teknikfag: læsning af tekster på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog
 • Teknologi A/B: der skal indgå materiale på engelsk og, når det er muligt, på andre fremmedsprog

 • Biologi B/ Bioteknologi: bidrage til udviklingen af den enkelte elevs skriftlige kompetencer.
  ..fordybe sig.
  Styrke elevernes skriftlige og mundtlige formuleringsevne
 • Dansk: obligatorisk skriftligheds-forløb.. Kunne anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere
 • Fysik: progression og sammenhæng med skriftligt arbejde i de øvrige fag
 • Geovidenskab: skriftligt arbejde udgør en væsentlig del af arbejdet med faget
 • Idéhistorie: det skriftlige arbejde planlægges, så det progressionsmæssigt spiller sammen med uddannelsens øvrige fag
 • Kemi:..træning i brug af faglige argumentation.. progression…
 • sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag som bidrag til udviklingen af den enkelte elevs skriftlige kompetencer
 • Komm/it: udvikler deres udtryksevne og kritiske bevidsthed om kommunikationsprodukternes genrer, formsprog og virkemidler
 • Matematik: præcist sprogbrug. ...formulere sig og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det dagligt skrevne eller talte sprog
 • Samfundsfag: argumentere sammenhængende og nuanceret.. successiv skærpelse af de faglige krav til indholdet og sammenhængen i elevernes argumentation og præcision… præcist og nuanceret sprog.. progression og sammenhæng med andre fag
 • Teknikfag: Byg/dig design: Argumentere for løsningens delelementer… argumentation for til- og fravalg
 • Teknik proces: fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg
 • Teknik Ud og prod: argumenter for løsningens delelementer på baggrund af opstillede krav/kriterier
 • Teknologi A/B: teknisk dokumentation… argumentation 
  …eleven dokumenterer sine færdigheder og kundskaber ved skriftlig arbejde… progression og sammenhæng til skriftlig arbejde i de øvrige fag. ..

 • Biologi/Bioteknologi: mundtlig formidling med vægt på faglige forklaringer, argumentation og fagsprog.
  ..træning af kollaborative arbejdsprocesser
 • Idéhistorie: Eleverne arbejder individuelt eller i grupper med det skriftlige arbejde
 • Idræt: aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik…arbejde selvstændigt og i grupper… opgaver af forskellig art til styrkelse af læreprocessen.. logbogsskrivning
 • Kemi: skriftligt… med sigte på læreproces
 • Komm/it: reflektere over og vurdere arbejdsprocessen med gruppemedlemmerne… relevante it-værktøjer til (…)kollaborativ skrivning
  Digital portfolio
 • Matematik: arbejde skiftevis selvstændigt og i grupper
 • Teknikfag: Byg/dig design/Proces/ud og prod: ved hjælp af digitale medier demonstrere viden om egne læreprocesser…
  Forklare hvordan digitale arbejdsprocesser i en projektgruppe understøtter forskellige studietekniske processer såsom vidensdeling, projektstyring, idégenerering, anvendelse af virtuelle møder, arbejde med digitale fora
 • Teknik Proces: projektstyringsværktøjer, samarbejdsformer, rollefordeling og ansvarsområder i projektarbejdet, mødeafvikling herunder virtuelle møder
 • Teknologi A/B:.. indgå i digitale fællesskaber omkring kollaborativ skrivning… digitale redskaber til kollaborativ skrivning.. produktion af ny viden gennem kollaborative skriveprocesser… eleven oplever skriftligheden som en meningsfyldt og nødvendig disciplin

 • Biologi B: dokumentere. Visualisering. Matematisk modellering
 • Dansk: Digitale kommunikationsformer.. 
  Demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger
 • Engelsk: bred vifte af afleveringstyper og præsentationsformer 
 • Fysik: variation i formen 
 • Geovidenskab: Formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, mundtligt og skriftligt.. 
 • Idéhistorie: via de digitale medier at kunne udtrykke sig fagligt kompetent, at kunne reflektere over den hensigtsmæssige og ansvarlige brug 
 • Kemi: præsentationer og videoer 
 • Komm/it: Udforme kommunikationsprodukter… kommunikationsteori og fortælleteknik.. visuel kommunikation… kvalificeret egne udtryksfærdigheder…
  Præsentationsmedier
 • Matematik: fremlægge centrale dele af stoffet
 • Musik: fælles præsentation af produktionerne for hele holdet
 • Samfundsfag: formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde 
 • Teknikfag: Byg/ Teknik Ud og prod: formidle deres arbejde mundtligt og skriftligt. anvende audio- og visuelle værktøjer
 • Teknik: Dig design: formidle større tekniske projektforløb mundtligt og skriftligt. .. visualisere løsningsforslag.. anvende audio- og visuelle værktøjer
 • Teknik Proces: formidle deres arbejde mundtligt og skriftligt
 • Teknik Ud og prod: visualisere løsningsforslag
 • Teknologi A/B: dokumentere, formidle og præsentere projektforløb, skriftlig, mundtligt og visuelt, herunder anvende digitale værktøjer

 • Dansk: vejledning og forskellige evalueringsformer samt elevernes refleksioner over eget arbejde står centralt.
 • Engelsk: og procesorienteret evaluering
 • Fysik: Fremadrettet vejledning
 • Geovidenskab: at eleverne jævnligt får mulighed for at vurdere deres udbytte, blive vejledt i det videre arbejde…
 • Idéhistorie: grundig evaluering af de skriftlige opgaver, således at eleven har mulighed for at forbedre sit faglige standpunkt
 • Idræt: gennemføres aktiviteter, der giver eleven viden om sit eget faglige standspunkt og får eleven til selv at reflektere over egen faglig progression… fremadrettet vejledning med præcise anvisninger på forbedringsmuligheder
 • Kemi: Fremadrettet vejledning af den enkelte elev
 • Komm/it: anvende og dokumentere relevante metoder til løbende tests og sluttests.. forbedre produkt og proces… brugertests… give konstruktiv feedback… selvevaluering
 • Matematik: vurdere de opnåede resultater…
  Elevens vurdering af eget standpunkt…
 • Musik: formative evaluering er central læringsdel i faget
 • Samfundsfag: gennemføre aktiviteter, som får eleven selv at reflektere over faglig udvikling…
 • Teknikfag: Byg:.. progression i refleksion over projektarbejdet
 • Teknik: Dig design: vurdere egen løsning… brugertests.. hvordan præstationen kan forbedres fremover..
 • Teknik Proces/ Teknik Ud og prod: vurdere egen løsning i forhold til problemstillingen
 • Teknologi A/B: evaluering efter de mål, læreren har sat op og som eleven selv har sat sig for forløbet…feed-up, feed-back, feed-forward

 • Biologi B/Bioteknologi:Udadrettede aktiviteter eller samarbejde med eksterne parter, som eksemplificerer fagets anvendelse og karrieremuligheder
 • Dansk: fagets anvendelses-muligheder. ..understøtte deres muligheder for at foretage et kvalificeret uddannelses- og karrierevalg
  ..problemstillinger i en virkelighedsnær kontekst
 • Engelsk: bidrager til karrierekompetence. Give dem forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg.
 • Fysik: kvalificerer deres studievalg. Tydeliggøre studie- og karrieremuligheder
 • Geovidenskab: tydeliggøre studie- og karrieremuligheder
 • Idéhistorie: virkelighedsnære eksempler og ekskursioner (..) hvor elevernes karrierekompetencer kommer i spil
 • Idræt: indblik i såvel den selv- og uorganiserede som den organiserede og kommercielle idræts tilbud i lokalområdet
 • Kemi: gives eleverne et kvalificeret grundlag for at tage stilling til valg af videregående uddannelse, samt indsigt i karrieremuligheder, som faget peger frem imod
 • Komm/it: Virkelighedsnære problemstillinger.. kendskab til produktions- og arbejdsprocesserne i de videregående komm- og it-uddannelser samt den professionelle medie- kommunikations- og it-branche
 • Matematik:.. bekendtskab med matematisk teori, som man møder i de videregående matematikholdige uddannelser
 • Musik: møder eller samarbejder med professionelt miljø
 • Samfundsfag: øge karrierekompetencer ved at opleve eksempler på, hvordan samfundsvidenskab anvendes i forskellige typer jobs
 • Teknikfag: Byg og Teknik Ud og prod: styrke formelle og reelle forudsætninger for at gennemføre videregående uddannelser..
 • Teknikfag: Byg/dig design/proces:  karrieremæssige aspekter i projektarbejdet.. gæstelærere, industrimesser, projektsamarbejde…
 • Teknik Ud og prod: erhvervsmæssig professionalisme
 • Teknologi A: Styrker elevens forudsætninger for videregående uddannelser… elevernes karrierekompetencer kommer naturligt i spil…

 • Biologi, bioteknologi: forholde sig innovativt
 • Dansk: udvikle kreative og innovative kompetencer… udvikle og vurdere innovative løsninger
 • Engelsk: sproglige kreativitet og evne til at tænke innovativt og utraditionelt
 • Fysik: Herunder innovative løsninger. Bidrager til at opøve elevens innovative kompetencer
 • Geovidenskab: der giver eleverne mulighed for at udvikle og demonstrere deres innovative kompetencer
  Anvende fagets metoder i innovative sammenhænge
 • Idéhistorie: analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds- og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk innovation
 • Idræt: eleverne udvikler innovative kompetencer
 • Kemi: forståelse for, at kemisk viden, kreativitet og innovative tiltag kan være vigtige bidrag til et moderne samfund….
  innovative kompetencer trænes
 • Komm/it: arbejde innovativt
  …kreativ løsning…idégenereringsværktøjer og kreative procesværktøjer… skabe værdi for andre
 • Matematik: udvikling af kreativitet… af elevens innovative kompetencer
 • Musik: bidrage kreativt og innovativt
 • Samfundsfag: innovative kompetencer fremmes.. tænke løsningsorienteret
 • Teknikfag: Byg/ Teknik: Dig design:  forholde sig innovativt… anvende idégenereringsteknikker
 • Teknik: Dig design: positivt bidrage til vores samfund
 • Teknik Ud og prod: anvende idégenereringsteknikker
 • Teknologi A: teknologisk innovation… kendskab til innovative og kreative processers betydning… metoder til idéudvikling… idégenerering, sortering og udvælgelse…
 • Teknologi A: inkrementel og radikal innovation.. teknologi og innovation

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, lektor på H C Ørsted Gymnasiet Frederiksberg.

Siden er opdateret 23. august 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.