Kommunikation og it - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra 15. april genåbne for elever fra 3g og 2hf. Elever fra 1g, 2g, 1hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Hvordan kan man i denne særlige situation arbejde med kommunikation og it, herunder med eksamensprojektet? Hvilke didaktiske greb kan anvendes? Og hvordan kan vi hjælpe de elever, der er og har været særligt udfordret af den virtuelle undervisning? Med afsæt i en kort beskrivelse af generelle forhold vedrørende eksamen i kommunikation og it, giver denne vejledning faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i kommunikation og it. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt for kommunikation og it

1.g og 2.g

Som udmeldt 8. april skal elever i 1g., 2g., og 1hf ikke til eksamen, heller ikke i kommunikation og it. I stedet skal de alle have en afsluttende standpunktskarakter. I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof i kommunikation og it, og med at træne elevernes opfyldelse af kommunikation og it’s faglige mål. I den forbindelse skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer naturligvis følges.

3g

Kommunikation og it kan være senest udtrukne prøve, hvis eleven har afsluttet SOP i vinterterminen (hvad langt de fleste elever på htx har). Derfor skal eleverne i 3g forberedes på en mundtlig prøve.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

Se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af undervisningen efter genåbning

3g

For alle elever – og også elever med kommunikation og it – har perioden med nødundervisning været uvant. Selvom man kan kommunikere virtuelt på mange forskellige måder, har eleverne været alene og på fysisk afstand af de klassekammerater og lærere, de normalt færdes med i mange timer hver dag. For fagligt udfordrede elever kan afstanden være særlig problematisk. Hvor det i skolehverdagen kan være let lige at tage fat i en lærer eller spørge en klassekammerat en ekstra gang, kan fjernundervisningen opleves som en barriere for fagligt udfordrede elever. Det bør derfor være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med genåbningen af skolen.

Man kan med fordel starte op med at få drøftet udbyttet med nødundervisningen i kommunikation og it med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor trænger de til at få repeteret faglige pointer? For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan opsamling, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det er gået med at komme i mål med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været vanskeligheder.

 

På vej mod eksamen

Efter en opsamling og evt. repetition af dele af nødundervisningen, er det vigtigt at gøre det klart for eleverne, hvordan den forestående eksamen i kommunikation og it foregår. For alle elever i kommunikation og it er tydelighed om krav, forventninger og bedømmelse ifm. projektprøven vigtig. Et sådant overblik vil skabe mere ro og tryghed, og gøre eleverne bedre i stand til at forstå formålet og det faglige fokus i forbindelse med de kommende ugers undervisning i faget.

Det vil være forskelligt, hvor de enkelte hold og klasser befinder sig i kommunikation og it’s årshjul, og det vil ligeledes være meget forskelligt, hvor mange moduler, der er tilbage af undervisningen i kommunikation og it. Men langt de fleste 3g-elever vil være i gang med at udarbejde eksamensprojekter, eftersom det skal afleveres senest en uge inden eksamensperiodens begyndelse.

Fokus vil derfor være på at færdiggøre eksamensprojekterne og skrive rapport – eller evt. på det forløb/den undervisning i fx teoretiske og empiriske metoder, der er i gang.

 

Eksamensprojektet

I kommunikation og it er gruppe- og projektarbejde, særligt på denne tid af året, hvor der udarbejdes eksamensprojekter, helt uomgængeligt, og samarbejdet om at udvikle kommunikationsprodukt(er) og skrive rapport har været vanskeligere i nødundervisningsperioden. Bl.a. på grund af de afstandskriterier, som stadig skal opretholdes efter genåbningen, kan gruppearbejde som vi ellers kender det, stadig være svært. Også fremadrettet vil meget samarbejde og kommunikation i grupperne af den grund foregå via en skærm, fx ifm. rapportskrivningen.

Det vil være væsentligt at få samlet op på de enkelte gruppers eksamensprojekter, når undervisningen efter genåbningen går i gang: Hvor langt er grupperne kommet? Hvilke problemstillinger har de brug for hjælp til i tiden frem mod eksamen? Hvordan går det med rapportskrivningen?

Særlige opmærksomhedspunkter i den forbindelse er:

 • Grupper kan have haft svært ved at tilgå bestemte værktøjer, som kun findes på skolen, mens de har modtaget nødundervisning hjemmefra. Det kan fx være software, som kun er tilgængelig på skolerne, mulighed for at trykke fx plakater mm. Her kan eleverne have brug for hjælp for at komme i mål med deres kommunikationsprodukter.
   
 • Et bedømmelseskriterium ifm. gruppernes kommunikationsprodukt(er) er relevant brugerinddragelse i udvikling af kommunikationsproduktet. Hvordan kan dette bedst muligt gøres under disse ekstraordinære omstændigheder? Er der fx mulighed for at foretage online-interviews eller andre former for tests med relevante aktører?

 

Projektevaluering, prøveeksamen og afsluttende standpunktskarakterer

Det afsluttende projekt må ikke forinden prøven være evalueret af læreren/eksaminator overfor eksaminanderne. Men eleverne må gerne give hinanden respons på rapporter og projekter. Det kan støtte ikke mindst de fagligt udfordrede elever i den sidste del af processen, hvis de får andre elever/gruppers øjne på eksamensprojektet, og derigennem får mulighed for at se på deres arbejde fra andre vinkler. Man kan derfor med fordel facilitere peer-feedback på gruppernes eksamensprojekter og rapporter.

Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Se Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

 

Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af nødundervisningen

1.g og 2.g

I kommunikation og it er der gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning i 1g og 2g. Der er udarbejdet inspirationsmateriale til fjernundervisning i kommunikation og it, som er tilgængeligt på emu.dk. Den virtuelle undervisning kan tilrettelægges i grupperum og klasserum i fx Teams, hvortil kommer mulighed for individuel vejledning. Her kan man holde oplæg for hinanden, arbejde sammen i grupper, dele dokumenter mm. Mange andre platforme kan naturligvis anvendes.

Efter en længere periode med nødundervisning kan man med fordel evaluere udbyttet af undervisningen i kommunikation og it med eleverne: Hvad er lykkedes og hvor kan man evt. justere for at øge udbyttet. For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan evaluering, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det går med at komme i mål med det faglige stof i nødundervisningsperioden, og hvor der evt. har været - eller er vanskeligheder. Det kan på den baggrund vise sig nødvendigt at repetere og genopfriske faglige pointer.

I tiden frem til foreløbig 10. maj arbejdes der i nødundervisningen med kommunikation og it-fagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af kommunikation og it’s faglige mål. Det vil være forskelligt, hvor de enkelte hold og klasser befinder sig i kommunikation og it’s årshjul.

Tilrettelæggelsen vil være afhængig af, om der er tale om et C-niveau-hold i kommunikation og it, der afslutter faget, eller om der er tale om et A-niveau-hold, der fortsætter undervisningen efter sommerferien.

 

1.g

De fleste i 1g-elever vil være i gang med at udarbejde eksamensprojekter. Eleverne bør i videst mulige omfang færdiggøre deres eksamensprojekter, herunder deres rapportskrivning, så de får oplevelsen af at udarbejde et større kommunikationsprodukt og forholde sig teoretisk og metodisk til det.

 

2.g

Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

Nedenstående er eksempler på hhv. teoretisk og praktisk-produktive undervisningsmuligheder – naturligvis afhængigt af, hvor mange moduler, man har til gode, hvad der supplerer den allerede afholdte undervisning bedst og hvad der matcher klassens niveau og behov:

 

I forbindelse med kommunikation og it’s teoretiske tilgang

Eleverne kan være produktive, og kan – individuelt eller i online-grupper - udarbejde oplæg, lave præsentationer af teoretisk stof og analysere andres kommunikationsløsninger, fx ved at

 • Udarbejde powerpoint, der gennemgår hovedpunkter i eller besvarer spørgsmål til en teoretisk lærebogstekst eller en artikel, redegør for kommunikationsteori, kommunikationsmodeller eller analyse af målgrupper 
 • I en podcast, en vodcast, et videoessay (fx Screencast-O-Matic), mundtligt eller skriftligt analysere, diskutere og/eller reflektere over en kommunikationsløsning
 • Arbejde skriftligt med at træne delelementer i fagets rapportskrivningen, beskrive etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikation eller redegøre for relevant lovgivning i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter.

 

I forbindelse med kommunikation og it’s praktisk-produktive tilgang

Eleverne kan – i online-grupper - lave forundersøgelse og –analyse ifm. udarbejdelse af (dele af) kommunikationsprodukter, eller de kan – individuelt eller i online-grupper - arbejde med at udvikle, udforme og begrunde kommunikationsprodukter, fx ved at

 • Udvælge relevante teorier, metoder og/eller modeller til at løse kommunikationsopgaven
 • Lave skitser, mockups, storyboard, moodboards etc.
 • Designe – og evt. gennemføre – relevante målgruppeundersøgelser
 • Udarbejde kommunikationsstrategi og lave projektplanlægning
 • Arbejde med (dele af) rapportskrivningen, så de bliver fortrolige med genren.

 

Undervisningsbeskrivelser 2.g

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

 

Prøvetræning og prøveeksamen 1.g og 2.g

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Prøveeksamen giver endvidere vigtig træning, som forbereder eleven på en senere eksamen. Dette også jf. Lov om gymnasiale uddannelser §28, stk. 4:

”Ud over de prøver, som er nævnt i § 21, stk. 5, skal eleverne i løbet af deres uddannelse til i alt mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau” (min understregning).

Bemærk i den sammenhæng, at den enkelte institution kan vælge at afvikle prøverne virtuelt, da der ikke er krav om, at interne prøver afvikles under tilsyn. Hvis en institution ikke kan afvikle en eller flere prøver virtuelt, vil institutionen i stedet – såfremt der er tale om elever fra 1g eller 2g – kunne udskyde afholdelsen til det følgende skoleår.

Se i øvrigt Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

For mange elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af kommunikation og it C/A. Men andre fortsætter næste skoleår med faget, da de har det på A-niveau.

På hold der fortsætter med faget efter sommeren, er det en fordel, at både lærer og elever har et klart og fælles billede af elevernes faglige ståsted og præstationer. Det er således vigtigt, at der tilrettelægges aktiviteter, som sætter fokus på faglige mål og delmål, så det bliver let for eleverne at orientere sig, og så formålet med undervisningen tydeliggøres. Dette kan ske ved, at eleverne løser små konkrete opgaver, hvor bestemte færdigheder og faglige begreber eller metoder anvendes. Det kan være mindre praktisk-produktive øvelser, små analyseopgaver, elevproduktion af screencasts, hvor fx skitser til kommunikationsløsninger fremlægges eller lignende. Hermed holdes fokus på arbejdet med de faglige mål, samtidig med at sådanne øvelser vil kunne bruges til både at pege frem mod kommende forløb og tilbage i forhold til forløb, der allerede er blevet arbejdet med. I fraværet af fysisk tilstedeværelse er det ekstra vigtigt løbende at samle op på pointer og faglige begreber, så eleverne får de bedst mulige forudsætninger for at bygge videre på disse, når den fysiske undervisning genoptages.

For at styrke lærerens udgangspunkt for at vurdere elevernes faglige niveau og udfordringer anbefales det, at læreren afsætter god tid til at lytte til elevernes samtaler, argumentation og faglige formuleringer, når de arbejder. Herefter sikrer læreren, at den enkelte elev får tilbagemelding om fremskridt samt strategier for det videre arbejde.

Samtidig med at arbejdet i undervisningen gøres konkret og håndgribeligt for eleverne under de virtuelle omstændigheder, kan det være en god idé at give klassen/holdet et opsamlende overblik over de forløb og faglige aktiviteter, der har været arbejdet med i faget i skoleårets løb. Det kan være med til at danne afsæt for en orientering om og drøftelse af, hvad der skal arbejdes med i det kommende skoleår.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Frem mod sommerferien vil det utvivlsomt være en udfordring at holde gejsten oppe hos en del elever, fordi de har svært ved at opretholde motivationen og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne. Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer og eleverne imellem er således rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i undervisningsplanlægningen.

Forslag

 • Indled den enkelte lektion med en fælles samling på video, hvor læreren fremlægger planen for timen/dagen eller den nærmeste tid, og hvor lærer og elever i fællesskab opsummerer, hvad der blev arbejdet med sidst, og hvor i forløbet man er. Dette er særlig vigtigt i en tid, hvor timerne i det enkelte fag kan ligge meget spredt. Giv eleverne mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og simpelthen at tale! Man kan også lægge op til, at eleverne ikke blot tilkendegiver tilstedeværelse, men måske skal sige noget, i tilknytning til navneopråb. Fx svare på ’hvor ville du rejse hen, hvis du frit kunne vælge?’, ’hvad er den seneste serie/film, du har set under corona-lockdown – og hvor mange stjerner vil du give den?’ eller ’hvilket (kæle)dyr ville du ønske du havde haft under Corona-lockdown?’. Det gør at alle elever får sagt noget – endda noget lidt mere personligt – og det kan samtidig medvirke til, at flere tør tage del i den virtuelle undervisning senere i lektionen/modulet.
   
 • Man kan lade videomødet stå åbent under hele lektionen/modulet, så eleverne har mulighed for ansigt-til-ansigt-vejledning, ved blot at gå tilbage til mødet, mens klassen ellers arbejder individuelt eller i grupper. 
 • Brug arbejdsformer, der aktiverer eleverne mest muligt frem for ”klasseundervisning”. Flere af de anvendte programmer til understøttelse af virtuel undervisning giver mulighed for oprettelse af forskellige former for grupperum, hvor eleverne i mindre grupper kan arbejde og snakke sammen. Lad det ikke være op til eleverne at bede om hjælp og vejledning. Fx kan der stilles det krav som benspænd, at hver elev/gruppe én gang i hver time henvender sig til læreren med ét spørgsmål. Eller læreren kan virtuelt eller skriftligt kommunikere med elever og grupper, evt. efter en bestemt plan. Det anbefales at sætte rigelig tid af til denne vejledning/undermøder blandt andet med det mål i sig selv at styrke lærer-elevkontakten og kontakten mellem eleverne.
 • Evt. kan der stilles krav om, at alle har kamera på ved disse møder for at styrke følelsen af, at man ”ser” hinanden. Det er også vigtigt at give plads til small-talk på disse møder. Det kan være en lejlighed til at spørge til elever, som ikke er til stede og lade eleverne kontakte disse elever, så eleverne hjælper med at ”samle hinanden op”.
   
 • Se om noget af undervisningen kan tilrettelægges udendørs, så eleverne får mere variation i deres skoledag og får mulighed for at røre sig. Mindre øvelser kan sagtens tage udgangspunkt i en undersøgelse, der foregår exteriør. Fx kan eleverne individuelt tage på en kort researchtur i lokalområdet og notere/dokumentere med fotos, hvordan der kommunikeres om covid19 i det offentlige rum. Er det en hensigtsmæssig kommunikation? Hvem er målgruppen? Etc. Bagefter kan de uploade deres observationer (inkl. fotos) på en fælles platform (fx padlet) og prøve at formulere kommunikationsopgaver til hinanden, der efterfølgende og i mindre grupper kan udarbejdes skitser til kommunikationsløsninger på – evt. med forskellige målgrupper for øje.
  Der kan også arrangeres walk and talks, hvor elever i par fx facetimer med hinanden mens de drøfter kommunikation og it-faglige arbejdsspørgsmål. Små skriveøvelser, besvarelser af opgaver mm, fx i par eller mindre grupper, kan også sagtens løses udendørs, hvis vejret tillader det.
   
 • Læreren kan med fordel selv lave de samme praktiske øvelser som eleverne – jf. ovenfor – og fremlægge sin egen praksis/løsning sammen med dem for at skabe en lidt mere uformel stemning og styrke relationen til eleverne.
 • Brug mulighederne for forskellige former for peer-feedback til yderligere at understøtte det faglige og sociale fællesskab i klassen/på holdet, eller lav mere uformelle fremlæggelser mellem grupperne. Det er meget nemmere at få flere i tale, når det foregår i mindre grupper.
   
 • Klassens sammenhold har det svært, når alle sidder hver for sig derhjemme. Man kan prøve at styrke sammenholdet ved at tilføre det faglige et mere socialt, underholdende eller interessebetonet element fx i form af virtuel frokost i grupper, hvor eleverne taler om det de har lyst til, eller med quiz’er, hvor eleverne i grupper udformer faglige spørgsmål til hinanden med nogle valgmuligheder. Man kan også organisere gruppearbejde, hvor eleverne individuelt eller i grupper skal forberede og fremlægge et oplæg for hinanden om et selvvalgt fagligt emne, som eleven/gruppen finder interessant. Der kan indlægges benspænd fx om brug af begreber eller metoder.
   
 • Tænk gerne elementer ind i din planlægning af den ekstra undervisning, som pirrer elevernes nysgerrighed, sanser og fantasi, hvor de skal udforske, lege og eksperimentere. Og også gerne aktiviteter hvor deres egen identitet eller smag kommer i spil, så de får en oplevelsen af personlig identifikation med opgaven. Alt sammen elementer, der er en mulighed og del af faget, dets metoder og didaktik – og som samtidig kan hjælpe til at øge vores elevers trivsel og motivation.

 

Relevante links

Læreplaner og vejledninger -

Læreplan kommunikation og it C - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/kommunikation-og-it-c-htx-august-2017.pdf?la=da

Vejledning kommunikation og it C - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/kommunikation-og-it-c-htx-vejledning-marts-2019.pdf?la=da

Læreplan kommunikation og it A - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/kommunikation-og-it-a-htx-august-2017.pdf?la=da

Vejledningen kommunikation og it A - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/kommunikation-og-it-a-htx-vejledning-marts-2019.pdf?la=da

Skabelon til eksamensrapporter kommunikation og it C-niveau og A-niveau - https://emu.dk/htx/kommunikation-og-it/prover-og-eksamen

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i kommunikation og it - https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/kommunikation-og-it-htx.

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020 - https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200408-aftale-om-proever-og-eksamener-paa-de-gymnasiale-uddannelser.pdf?la=da

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser - https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

 

Mimi Olsen

Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 22269164

E-mail: mimi.olsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 29. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.