Statik og styrkelære C valgfag - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Dette notat giver anvisninger og inspiration til opstart af undervisningen i statik og styrkelære C efter perioden med nødundervisning. Der tages udgangspunkt i faget som afsluttes ved sommerterminen 2020.

Afhængigt af elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som underviser.

Det er mest sandsynligt, at den praktiske dimension af faget er meget påvirket af nødundervisningen. Det er derfor vigtigt, at man som underviser får italesat den særlige situation over for eleverne for at berolige dem og gøre det klart for dem, at det ikke kun er dem, men mange andre der står med samme udfordringer, hvorfor de kan være sikre på, at der bliver taget højde for det ved en eventuel eksamen.

 

Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt svage elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

Det kan godt tænkes, at de svageste elever har været dårligt stillet, når læreren eller klassekammerater ikke har været direkte tilstede til at hjælpe eleven med arbejdsopgaverne. Der kan derfor være behov for en særlig hjælp til de svageste elever, når skolen åbner igen. Det kan fx ske i form af, at man bruger mere tid på vejledning af svage elever i gruppearbejde. Det kan ske i de ordinære moduler eller som et ekstra tilbud. Hvis det sker som ekstra tilbud, så vær opmærksom på at det kan presse eleverne yderligere, hvis mange andre fag gør det samme. Det vil være nærliggende at spørge de pågældende elever, hvilken hjælp de har mest brug for.

Man kan ud fra elevernes skriftlige og/eller mundtlig respons fra nødundervisningen afdække behovet for særlig hjælp til udvalgte elever. Hvis nogle elevers besvarelser har været meget svage, kan man samle disse elever og gennemgå relevante emner med dem på en måde, så de opnår en bedre forståelse af det tilhørende stof. Man kan i statik og styrkelære fokusere på de begreber og teorier, som de skal kunne til eksamen.

Hvis det giver didaktisk mening, kan de fagligt udfordrede elever også samles til særlige korte tematiske forløb. Dette kan fx organiseres som ekstra timer i skemaet, i forbindelse med skolens øvrige tilbud om lektiehjælp eller som virtuel vejledning.

 

Blandede hold

Genåbningen gælder alene for elever fra afsluttende årgange. Hvis man har blandede hold skal elever fra andre årgange modtage nødundervisning hjemmefra. Også kursister på hf-enkeltfag skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

 

Værkstedsundervisning og gruppearbejde

Hvis skolen åbner laboratorier og/eller værksteder, gælder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det bemærkes, at dette er voldsomt krævende i forhold til værksteder med udstyr, maskiner, grej og værktøj, der skal rengøres ekstra meget og hyppigt, og i forhold til afstandskrav som kan være svært forenelige med fx den almindelige sikkerhed eller med det faglige. Ansvaret for en forsvarlig gennemførelse ligger hos skoleledelsen. 

Projektgrupperne vil ligeledes skulle vejledes på en måde, hvor der fortsat er stor afstand imellem alle deltagere, elever som lærer.  På mange måder vil der fortsat være brug for virtuelle tilgange efter genåbning, da man fx ikke kan læne sig flere mennesker ind over én computer og kigge med. En mulig tilgang kan være at én elev sætter sin computer til projektor, hvorefter projektgruppens arbejde herfra kan diskuteres og kommenteres af lærer og elever som led i vejledningen.

 

Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den mundtlige prøve?

I statik og styrkelære C fremgår det af læreplanerne, at: Den afsluttende opgave lægges til grund for den mundtlige prøve. (3.2)

Dette betyder, at langt de fleste elever efter perioden med nødundervisning vil skulle hjælpes til at få færdiggjort eksamensforløbet. Mange undervisere har formentlig gennemført forløbet virtuelt. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så forløbet også indeholder en faglig bredde. Enkelte undervisere vil muligvis kunne nå at gennemføre dele af forløbet efter skoleåbningen.

Som nævnt ovenfor bør der være særlig fokus på, at de fagligt udfordrede elever har fået udarbejdet eksamensforløbet, således at de også vil kunne perspektivere fagligt bredt til dette ved den mundtlige prøve.

I forhold til de fagligt udfordrede elever, vil det være oplagt at samle disse til en gennemgang af, hvad der er relevant i forhold til den mundtlige prøve. Dette kan organiseres ved at opdele klassen i forskellige grupper efter fagligt niveau og hvor langt, at de er nået med eksamensforløbet.

 

Hvordan færdiggøres eksamensprojekter, som ikke skal til prøve?

Alle eksamensprojekter skal gennemføres til aflevering og projekterne skal som sædvanlig vurderes af læreren forud for afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter jf. pkt. 3.2 Arbejdsformer, ”Opgavebesvarelsen skal kunne indgå i grundlaget for årskarakteren i faget og udgør grundlaget for den mundtlige prøve.”

Skolen skal aftale og meddele eleverne en standard for projekter uden eller med delvis realisering af produktet i værksteder. Det mest indlysende er, at eleverne bliver bedt om at gøre mere ud af de ”teoretiske” aspekter af produktudviklingsforløbet.

Som nævnt kan skolen vælge og vente og se tiden an og senere vurdere muligheden for gennemførelse af realisering i værksteder, og dermed håbe på en mere traditionel og fyldestgørende afvikling af teknikfags eksamensprojekter. 

  I den politiske forligstekst nævnes prøvetræning. For eksamensprojekternes vedkommende er det oplagt og nærliggende at slutte den undervisning, der ligger op til afleveringen af eksamensprojektet af med fremlæggelser. Her skal der dog rettes stor opmærksomhed mod ikke som lærer at bedømme fremlæggelserne og projekterne!! Hvis vi gør det, kommer vi ud i noget juridisk morads omkring elevens retssikkerhed, hvor alle kan blive usikre på om den mundtlige fremlæggelse, som er led i undervisningen, er gået hen og blevet en pseudo-prøve helt uden den retssikkerhed, der er omkring prøver – fastsat i lovgivning. Det er altså uhyre vigtigt, at fremlæggelser kun følges af formativ evaluering, gerne peer-to-peer feedback og anden feed back og feed forward. Overholdes dette, vil det give vældig god mening at slutte forløbene af med projektfremlæggelser og formativ evaluering. Læreren vil få endnu et input til bedømmelsen af den enkelte elev og eleverne vil opleve en afrunding af forløbet. Efterfølgende men ikke i direkte forlængelse heraf afgiver læreren den afsluttende standpunktskarakter som angivet af skolen.

Se også Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

Råd/ideer:

  • Lav klassemøder med video på dig selv, hvor du opsummerer hvor langt arbejdet er kommet, hvor planen for dagen eller timen eller den nærmeste tid gennemgås. Giv eleverne mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og simpelthen at tale! Evt. kan man aftale, at den som siger noget, sætter skærmbillede på. Dette tilgodeser nogle typer af elever.
  • Lad det ikke være op til eleverne at bede om vejledning. ”Påtving” dem vejledning, fx som en fast plan som du præsenterer ved klassemødet. Sæt rigeligt tid af til hver gruppe, minimum ti minutter. På disse møder – som meget gerne må være med video, fordi det giver mest mulig tilstedeværelse – er det vigtigt også at ”small-talke” med eleverne, husk at det også for dem er deres kontakt med andre end dem de bor i husstand med!
    Jo oftere du har vejledningsmøder med eleverne, hvor du er alene sammen med 2-3-4 elever, jo bedre en kontakt vil du få og dermed føling med, hvor de er, og hvordan de har det. På denne måde beholder man nemmere forbindelsen til hver og én elev i klassen. Det er her også muligt at delegere et ansvar for hinanden til gruppens medlemmer, a la: ”hvem ringer lige til Oscar?”, givet at Oscar ikke er med i gruppeseancen, som han burde. Efter lidt tid fungerer det af sig selv.  
  • Brug aktiviteter hvor grupperne fx er samlet to og to. Det kan være status-møder, hvor de fortæller den anden gruppe, og dig, hvor langt de er med deres arbejde og modtager og giver feed back til/fra den anden gruppe. Samme model kan bruges til fulde projektfremlæggelser med efterfølgende feed back (opponering). Det sidste kan også kaldes prøvelignende aktivitet. I denne situation vil man have et fagligt samvær mellem et lidt større antal elever. Her er også mulighed for at indlægge tid til small-talk.
  • Lav organiseringer primært med et socialt mål. Du kan inddele klassen i mindre grupper, der skal spise frokost sammen, hvis der fx er frokostpause midt i dine timer med klassen. Grupperne kunne fx laves på tværs af de projektgrupper, som eleverne ellers arbejder i, og opdraget/opgaven kunne være at snakke uformelt om, hvordan arbejdet går i de forskellige projektgrupper. Det kan præsenteres som en mulighed for at få luft for eventuelle frustrationer over egne gruppe-medlemmer. Som lærer kan man opfordre til at andre elever giver konstruktive råd til den evt. frustrerede.  Frokost-grupper kan også tænkes helt uden faglige mål men nogen gange vil det være nemmere at få igennem, hvis der er et fagligt mål. ”Øvelsen” kan selvfølgelig også ophøjes til noget, der foregår i timen, og som der måske skal samles op på på tværs af grupperne.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Bjørn René Hansen
Fagkonsulent
Direkte tlf.: +45 25 57 41 47
E-mail: bjorn.rene.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.