Tysk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i tysk på hhx forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Efter en periode med fjernundervisning af alle elever er det besluttet at genåbne skolerne for elever i 3.g og 2.hf fra den 15. april 2020. For elever i 1.g, 2.g, 1.hf og hf-e skal nødundervisningen også i den kommende periode gennemføres som fjernundervisning - foreløbigt indtil 10. maj.

Der vil for alle elever fortsat være tale om nødundervisning, og al undervisning skal naturligvis følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vedrørende prøverne ved sommerterminen 2020 har regeringen indgået en aftale med partierne i den politiske følgegruppe til COVID-19, som betyder følgende for henholdsvis de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx), det 2-årige hf og hf-enkeltfag:

 

HHX

Hhx-elever i 3.g skal aflægge i alt tre prøver: En skriftlig prøve i dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau samt en mundtlig prøve i studieområdeprojektet eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet SOP i vintertermin). Prøverne i 1.g og 2.g aflyses. Det betyder, at der kan være elever, der skal til skriftlig prøve i tysk, hvis de har det som studieretningsfag, mens der ikke er elever, der skal til mundtlig prøve i tysk (med undtagelse af selvstuderende). I alle afsluttende fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophæves til prøvekarakter.

 

Nødundervisning som fjernundervisning

I tysk har der som udgangspunkt været relativt gode muligheder for at gennemføre nødundervisning. Der har været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Lærerne har ydet en fantastisk og meget usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i tysk til at lykkes på en fagligt og didaktisk forsvarlig måde og har gennem hele perioden udvist en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Nødundervisningen har på mange måder været udfordrende både for lærere og elever. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod undervisningens ophør. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne også her understøttes bedst muligt, og i den forbindelse er det vigtigt ikke mindst at have fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Undervisningen i tysk på alle niveauer – hvordan understøttes eleverne frem mod undervisningens afslutning?

Selvom eleverne ikke skal til mundtlig prøve, skal undervisningen tilrettelægges på en måde, der opfylder læreplanens krav, herunder de faglige mål og kernestoffet.

Det er klart, at forholdsreglerne pga. Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for optimalt at træne centrale elementer i faget. Særligt arbejdet med elevernes talefærdighed, hvor der er fokus på både mundtlig præsentationskompetence og træning af samtalefærdighed, kan have været udfordret i nødundervisningen.

Hvor præsentationskompetencen har kunnet trænes gennem f.eks. mundtlige afleveringer, har nok især samtalefærdigheden været sværere at træne optimalt, da det er svært virtuelt at skabe de samme rammer for dialog, som der er i det fysiske klasserum og par- og gruppearbejde på skolen. En løbende, differentieret feedback kan også være vanskeligere at give i det virtuelle rum.

Det er imidlertid vigtigt frem mod den afsluttende evaluering fortsat at træne elevernes mundtlige kompetence. Træning af relevante udtryk og vendinger til at strukturere mundtlige præsentationer af tekster og emner kan understøtte elevernes talefærdighed, men også træning af samtalefærdighed er central. Den virtuelle undervisning kan ud over afvikling i klasse- og grupperum også i et omfang tilrettelægges i individuelle rum, der giver mulighed for individuel samtale og vejledning.

Eleverne kan med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt. På det grundlag vil eleverne kunne inddeles i grupper, der kan støtte dem på de områder, de selv har været med til at udpege som områder, de føler sig (særligt) usikre på.

 

Hvordan tages der bedst hensyn til fagligt udfordrede elever?

Nogle elevgrupper er særligt udfordrede af nødundervisningen. Især elever, som i forvejen er fagligt svage, synes at have sværest ved at få et udbytte af den pædagogik og didaktik, som er mulig i en virtuel fjernundervisning. Ligeledes kan nogle elever være udfordrede af hjem, hvor de ikke har kunnet finde ro, arbejdsplads, støtte og hjælp. Eleverne har med andre ord været stillet meget forskelligt i perioden med nødundervisning. Den gruppe elever, som har været og er særligt udfordrede af nødundervisningen, bør man derfor i den kommende periode med fortsat fjernundervisning og i hvert fald kun delvis genåbning prioritere højt, f.eks. ved at anvende arbejdsformer, der giver tid og rum for individuel vejledning.

 

Undervisning og prøvetræning

For elever i 1.g og 2.g skal nødundervisningen også i den kommende periode gennemføres som fjernundervisning, og det er der fortsat gode muligheder for i tysk. Det er ledelsen på den enkelte skole, der tilrettelægger rammerne for denne undervisning. På EMU findes inspiration til ressourcer og didaktisk tilrettelæggelse af fjernundervisning i tysk. 

Da der ikke afholdes afsluttende prøver eller årsprøver for 1.g og 2.g i år, er det centralt at arbejde med en form for prøvetræning. Prøvetræningen kan understøtte det faglige arbejde i faget og samtidig forberede eleverne på den afsluttende prøve i 2.g og evt. 3.g – og også på afsluttende hold er prøvetræningen meningsfuld. Man kan f.eks. søge at få samlet flere moduler på én dag og lade eleverne besvare en skriftlig opgave inden for den afsatte tid med efterfølgende feedback enten skriftligt eller mundtligt (evt. afholdt virtuelt). Eleverne kan desuden arbejde med eksamenslignende opgaver, der forbereder dem på den mundtlige prøveform eller delelementer af den. I afsluttende fag kan prøvetræningen i form af f.eks. prøveeksamen, test, fremlæggelser (evt. afholdt virtuelt) understøtte lærerens faglige vurdering i forbindelse med afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer og samtidig generelt forberede eleverne på prøver næste skoleår.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

De afsluttende standpunktskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Standpunktskaraktererne udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

Se endvidere Børne- og Undervisningsministeriets ”Vejledning til gymnasiale Uddannelsesinstitutioner om afgivelse af årskarakterer m.v.”

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod skriftlig prøve?

Skolerne vil på nuværende tidspunkt have gennemført (i mange tilfælde virtuelle) terminsprøver i de afsluttende fag med skriftlig prøve. Terminsprøverne, men også elevernes øvrige arbejde med den skriftlige dimension har givet et indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med skrivefærdigheden, og hvilke dele af den skriftlige prøve der måtte give de enkelte elever særlige udfordringer. Det skriftlige arbejde frem mod prøven kan derfor tilrettelægges, så det bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

Det er selvfølgelig vigtigt, at alle elever er bekendte med opgavesættenes opbygning og kravene til besvarelsen. Prøvesættet omfatter tre opgaver, og eleverne bør oplyses om, at der i opgave 1 testes læseforståelse, tekstforståelse og ordforråd. De bør endvidere oplyses om, hvilke grammatikemner der kan blive testet i opgave 2: ordklasser, præpositioner, bestemt og ubestemt artikel, pronominer, adjektivernes deklination og komparation, genitiv, ordstilling, verbernes konjugation, herunder regelmæssige og uregelmæssige verber, hjælpeverber, modalverber, sammensatte verber, diatese, konjunktiv II og udvidet infinitiv.

Eleverne skal være opmærksomme på, at opgave 3 består af tre opgaver, som skal besvares særskilt. Opgave 3.1 består af en besvarelse på tysk af en obligatorisk opgave, som omfatter en redegørelse for bestemte dele af teksten ud fra en given opgaveformulering, mens opgave 3.2 er en besvarelse på tysk af en opgave, som vælges blandt flere forskellige opgavemuligheder. Opgave 3.3 består af en erhvervsrelateret meddelelse, og i opgaveformuleringen beskrives den sammenhæng, som opgaven skal skrives ud fra.

Endelig skal eleverne gøres opmærksomme på, at kravet til samlet omfang af besvarelsen af opgave 3.1 og 3.2 er eksklusive citater. Det er vigtigt, at det er klart for eleverne, at det er deres egen sprogproduktion, der bedømmes, hvorfor f.eks. citater fra teksten ikke tæller med i det krævede antal ord.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne ajourføres, selv om eleverne ikke skal afslutte faget med en mundtlig prøve. For elever, der opgraderer faget til et højere niveau, indgår undervisningsbeskrivelsen fra det underliggende niveau i den samlede undervisningsbeskrivelse, og man kan eventuelt lade det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod eventuel mundtlig prøve?

Kun selvstuderende vil komme op til mundtlig prøve i tysk hhx.

Det er vigtigt frem mod den afsluttende evaluering at træne eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, både hvad angår det ukendte tekstmateriale med instruks og perspektiveringen til emnerne i undervisningen. Repetition af teksttyper, eleverne skal kende, og oversigter over relevante udtryk og vendinger til at strukturere mundtlige præsentationer af tekster og emner kan understøtte elevernes forberedelse frem mod prøven.

Husk, at ikke alle studerede emner behøver at indgå i prøvegrundlaget, men at der kan udvælges et antal af de studerede emner som prøvegrundlag - dog skal det sikres, at de emner, der indgår som grundlag for prøven, tilsammen dækker de faglige mål og kernestoffet.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

På hold, der fortsætter til næste skoleår, er det en fordel, at ikke kun læreren, men også eleverne har et klart billede af elevernes kompetencer og standpunkt i faget. Dette gælder også for de elever på afsluttende hold, som har valgt at opgradere faget til et højere niveau.

For elever, der opgraderer fortsættersprogets B- til A-niveau, kan en præsentation af opgaveformatet for den skriftlige prøves opgaveformat i 3.g være givende. Det vil være oplagt her at anvende f.eks. de vejledende opgavesæt til begyndersprog A, som svarer til niveauet på fortsættersprog B. De elever, der skal fortsætte med faget, kan med fordel arbejde med opgaverne i gruppe(r) – for at underbygge den faglige selvtillid og styrke det faglige samarbejde og det sociale, virtuelle samvær.

For elever på fortsættende hold kan man understrege, at der vil blive fulgt op på nødundervisningen på forskellig vis, og at der i emnelæsningen er tale om dynamiske emner, som vi kan samle op på og evt. udbygge, når vi kan mødes i det fysiske klasserum igen. Af læreplanene fremgår det, at eleverne skal inddrages i valg af emner og arbejdsformer, og eleverne kan i grupper byde ind med forslag til kommende emnevalg og forslag til arbejdsformer.

Der kan afholdes evalueringssamtaler med eleverne om, hvor de er fagligt, og hvor de gerne vil hen, og evt. også om, hvad de finder bedst i faget, og hvad de finder mindre godt. Det vil igangsætte elevernes refleksion over faget og deres sprogtilegnelse og samtidig bidrage til et overblik over elevernes styrker og svagheder – og ikke mindst deres motivation i faget.

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

I den kommende periodes fjernundervisning vil der nok være flere elever, som har svært ved at fastholde motivationen i undervisningen. De savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne.

Når vi tilrettelægger undervisningen for resten af skoleåret, er det derfor vigtigt at have fokus på, at alle elever føler sig set og hørt. Det kan bl.a. ske i form af individuel faglig vejledning, hvor individuelle evalueringssamtaler kan give god mulighed for at støtte og hjælpe den enkelte elev.

I tilrettelæggelsen af undervisningen er det også vigtigt at skabe rum for virtuelt samvær og samarbejde mellem eleverne, hvilket understøttes fint af mange af de digitale platforme, vi benytter i undervisningen. Der kan også som i undervisningen på skolen skabes fællesskab via spil og konkurrencer, som f.eks. quizlet og kahoot. Derudover er det en god idé at indlægge sekvenser i undervisningen, der giver mulighed for spontan samtale på tysk eleverne imellem og mellem lærer og elev. Der anbefales i det hele taget arbejdsformer, hvor eleverne aktiveres mest muligt.

Lærerne yder fortsat en kæmpeindsats for at sikre eleverne det bedst mulige faglige udbytte af fjernundervisningen. Men situationen er stressende for eleverne, og mange elever føler sig meget pressede – fjernundervisningen er krævende (også) for dem. Derfor skal vi huske at indlægge små faglige øvelser/pauser i undervisningen, hvor eleverne kan tanke ny energi. Weniger ist mehr - eller kan i hvert fald være det, når motivationen i undervisningen skal fastholdes – og danne det bedste grundlag for den videre undervisning, når alle er tilbage på skolerne igen.

 

Relevante links

Læreplaner og vejledninger i tysk hhx

Inspirationsmateriale til fjernundervisning i tysk

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 – spørgsmål og svar – gymnasiale uddannelser

Sundhedsstyrelsen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser

 

Tak for jeres store indsats!

Alle har gjort alt for, at eleverne skulle få mest muligt ud af også nødundervisningen i tysk, og jeg ved, at alle også vil gøre deres bedste for, at eleverne får den bedst mulige undervisning frem til årsafslutningen – på trods af de ændrede vilkår under Covid-19-pandemien. Tak for jeres fantastiske indsats.

Bente Hansen
Fagkonsulent
Direkte tlf.: +45 25 65 92 04
E-mail: bente.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.