Organisation C valgfag - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g og 2.g vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i organisation. Afhængigt af elevsammensætningen og -forudsætninger samt varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Prøveformen i organisation

I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål, jf. dokumentet Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning.

I læreplanen for organisation c fremgår det i afsnit 4.2 Prøveformer:
”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag eksaminandens projektforløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation, ca. 10 minutter, af en selvvalgt problemstilling fra eksaminandens projektforløb. Resten af eksaminationstiden former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens præsentation og med perspektiv til fagets kernestof.”

I aftaleteksten af 8. april fremgår det desuden, at nødundervisningen skal indeholde prøvetræning. Det vil derfor fortsat være hensigtsmæssigt at gennemføre projektforløbet – uanset om eleverne skal til eksamen i faget eller ej. . Det er en rigtig god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

For mange organisationshold er projektforløbet gennemført før eller under nødundervisningen. Efter genåbning er det forsat muligt at afvikle projektforløbet.

Projektforløbet kan med fordel gennemføres i grupper. Hvis eleverne ikke må møde op på skolen, kan eleverne arbejde i google.docs i forhold til et produkt. Det er muligt at revurdere omfanget af projektforløbet alt efter resterende antal lektioner. Så vidt muligt, under disse særlige omstændigheder, bør forløbet tilrettelægges med en høj grad af autenticitet, således at elevernes evne til fagligt at diskutere og vurdere virkelighedsnære problemstillinger udvikles.

Underviseren kan, som læreplanen anviser, vejlede i forhold til projektforløbet og give anvisninger på forbedringer vedrørende fagets teori og opnåelse af de faglige mål. Individuelt eller i grupper kan eleverne fremlægge deres projektforløb for læreren, evt. hvor hvert gruppemedlem får fx 5-7 min. taletid. Fokus i fremlæggelsen kan være på projektforløbets væsentlige problemstillinger, indhold, teoretiske tilgang og metode. Fremlægningen kan fungere som en form for prøveeksamen. I den forbindelse er det vigtigt, at eleverne ikke får en opfattelse af, at der er tale om en egentlig eksamen.

Ovenstående kan generelt styrke eleven i forhold til udbyttet og forståelsen for fagets gestandsfelt.

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Det stof der har været en del af fjernundervisningen, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

 

Undervisningsbeskrivelsen – særligt med henblik på SOP

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer. Det kan have betydning ift. den mundtlige eksamen i studieområdeprojektet (såfremt eleven har organisation som det ene fag) så censor og eksaminator må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til materialer  

                                                                                                                             
Fagets side på EMU: https://emu.dk/stx/gymnasiale-valgfag/organisation

Inspiration til fjernundervisning: https://emu.dk/hhx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/de-erhvervsokonomiske-fag-hhx

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Troels Finjord Højberg
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.