Innovation - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning. Dette er målrettet elever i 1.g, 2.g og 1.hf.

 

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 2.hf og 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g, 2.g, 1.hf og hf-e vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen. Afhængigt af niveauet, elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt om eksamen i innovation
 

1.hf, 1.g og 2.g

Som det fremgår af aftaleteksten[1] fra den 8. april skal elever i 1g., 2g. og 1.hf ikke til eksamen i innovation. I stedet skal de alle have en afsluttende standpunktskarakter. For elever som skulle have aflagt prøve ophæves årskarakteren til prøvekarakter. I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med innovationsfagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål.

 

2.hf og 3.g

For elever i 3.g vil det ikke være en mulighed at komme til mundtlig prøve i innovation medmindre, at prøven i SOP er afholdt i vinterterminen. I så fald skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Årskarakteren ophæves til prøvekarakter for elever som skulle have aflagt prøve – jvf. særskilt vejledning til afgivelse af årskarakterer mv. For elever på 2.hf er der en mulighed for mundtlig prøve, hvis det er den senest placerede prøve i elevens prøveplan.

 

Blandede hold

Genåbningen gælder alene for elever fra 3.g og 2.hf. Hvis man har blandede hold med 2.g og 3.g/2.hf-elever, skal 2.g-elever modtage nødundervisning hjemmefra. Også kursister på hf-enkeltfag skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra. Der kan udvikles lokale løsninger på denne udfordring.

 

Faglig og didaktisk inspiration ifm. tilrettelæggelse af undervisningen efter genåbning – 3.g og 2.hf

Man kan med fordel starte op med at få drøftet udbyttet med fjernundervisningen i innovation med eleverne: Hvad er lykkedes, og hvor trænger de til at få repeteret faglige pointer? For at sikre, at alle elever får mulighed for at komme til orde i en sådan opsamling, kan man evt. lave spørgeskemaer, hvor eleverne individuelt kan forholde sig til, hvordan det er gået med at komme i mål med det faglige stof i perioden med fjernundervisning, og hvor der evt. har været vanskeligheder.

Det vil være forskelligt, hvor de enkelte hold og klasser befinder sig. Og det vil ligeledes være meget forskelligt, hvor mange moduler, der er tilbage af undervisningen i innovation.

Det fremgår af aftalen fra den 8. april, at nødundervisningen skal indeholde prøvetræning, det vil derfor fortsat være fornuftigt at gennemføre ”eksamensforløbet”, da det er en god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Arbejdet med eksamensforløbet er samtidigt en god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Det er væsentligt, at forløbet dækker fagets kernestof bredt, da det giver en bred faglig forståelse som også kan anvendes ved prøven i SRP/SOP for 3.g-elever. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så de opnår forståelse for den faglige bredde i forløbene. Det vil eventuelt kunne være en mulighed at nå at gennemføre det sidste forløb efter genåbningen, hvis forløbet ikke er påbegyndt. 

For 2.hf-elever som skal til den mundtlige prøve vil undervisningstiden frem mod den mundtlige prøve kunne bruges til gennemgang eller repetition af begreber og teorier, som eleverne skal kunne til prøven. Her kunne der være ekstra fokus på begreber og teorier fra periode med fjernundervisning. Desuden kan tiden med fordel bruges til at træne eksamensformen, som man formentlig under alle omstændigheder ville have gjort.

 

Faglig og didaktisk inspiration ved tilrettelæggelse af nødundervisningen - 1.g, 1.hf og 2.g

I innovation er der gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning i 1.g, 1.hf og 2.g. I notatet ”Innovation - Inspiration til fjernundervisning” på EMU (se link nederst i dette notat), er der givet helt overordnede råd i forhold til, hvordan man kan gennemføre virtuel undervisningen i perioden med nødundervisning.

I tiden frem til foreløbig den 10. maj arbejdes der i nødundervisningen med innovationsfagligt kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af innovations faglige mål. Det kan gøres på flere forskellige måder – naturligvis afhængigt af, hvor mange moduler, man har til gode, hvad der supplerer den allerede afholdte undervisning bedst, og hvad der matcher klassens niveau og behov. For innovation c-elever vil det også være oplagt at lave eksamensforløbet jf. afsnittet ovenfor. Tilrettelæggelsen vil også være afhængig af, om der er tale om et innovationsholder der afslutter faget, eller om der er tale om et hold eller udvalgte elever der fortsætter undervisningen med b-niveauet efter sommerferien. Hvis det sidste er tilfældet, kan eleverne med fordel inddrages i tilrettelæggelsen af den afsluttende undervisning, så det i samråd med dem kan afklares, hvilken hjælp de har mest brug for på nuværende tidspunkt.

 

Prøvetræning og prøveeksamen

Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække eleven faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

For hold der fortsætter med innovation efter sommerferien (løft til B-niveau) kan det være en god ide at afprøve eksamensformen. Fx kan en prøve i det teoretisk-analytiske stof med krav om systematisk og begrebstæt faglig analyse individuelt eller i grupper – evt. udformet som videoessays – træne og forberede eleverne på eksamen. Hvis opgaverne vælges fra tidligere gennemgåede forløb, kan de på den måde knyttes til repetitionen. Eleverne kan fremlægge, diskutere og evaluere analyserne for hinanden. Her kan læreren støtte fagligt udfordrede elever gennem valg af begreber, gruppesammensætning og stilladsering. Det er også muligt at lave individuel prøve i innovation virtuelt. Det er her vigtigt, at eleverne ikke får en opfattelse af, at der er tale om en egentlig eksamen.

 

Træning af mundtlige eksamensopgaver

Nedenstående illustration fra FIP 2020 viser, hvorledes der kan perspektiveres fra den trukne ukendte opgave til eksamensforløbet. Det er den ”dobbelte pil” som bør trænes med eleverne og som evt. også kan anvendes didaktisk i forbindelse med træningen af den mundtlige prøve i SRP/SOP.  

Der findes ikke en fast og færdig opgaveskabelonen til den mundtlige prøve, men det anbefales at tage højde for forberedelsestiden og taksonomien i spørgsmålene. Det er oplagt at træne delelementerne i de mundtlige eksamensopgaver for alle elever, da de kan opnå en helhedsforståelse for faget.

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved den mundtlige eksamen i SRP/SOP må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

For mange elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af innovation C. Men en del elever fortsætter med at have faget i næste skoleår, da de har faget på B eller har valgt at opgradere til et valgfagshold på B-niveau næste skoleår. For elever som fortsætter på B-niveau er det stadig en god idé at gennemføre prøvelignende aktiviteter bl.a. for træningens skyld.

I den fortsatte fjernundervisning for elever, som fortsætter med faget efter sommerferien, kan de fx arbejde med aktiviteter, der styrker deres forståelse af bredden i faget ved at arbejde videre på de gennemførte temaer, udføre små sjove og udfordrende innovationsfaglige øvelser, der får dem væk fra computeren og værelset. Det kunne fx være observationer af dele af innovationsprocessen eller at lytte til en relevant podcast på en gåtur. Der er uanede muligheder for at være kreativ.

Andre eksempler på øvelser kunne være begrebskort eller forskellige CL-øvelser, hvor eleverne hjælper hinanden til faglig forståelse. Elementer fra disse øvelser kan danne udgangspunkt for en fremadrettet evalueringssamtale med de enkelte elever.

Endeligt vil det være oplagt at løfte lidt af sløret for de nye faglige elementer, som eleverne vil møde i innovation B. Det kunne fx gøres ved at skelne mellem kernestoffet på C og B, så eleverne får en kvalificeret forståelse af, hvad det faglige løft indebærer. 

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

I den kommende periodes fjernundervisning, vil der nok være flere elever, som har svært ved at opretholde motivationen, og savner det sociale og faglige fællesskab samt den personlige kontakt til læreren og især klassekammeraterne. Der kan samtidigt være store forskelle i planlægningen og skemalægningen af det resterende skoleår. De følgende afsnit fungerer derfor udelukkende som inspiration.

Det er vigtigt, at læreren tænker trivsel og personlig kontakt samt vejledning ind i planlægningen af undervisningen resten af skoleåret. Det tilstræbes at tænke i at skabe variation i elevens dag ved at planlægge små, sjove øvelser, som eleverne udfører på en lektion og fx hurtigt og uformelt pitcher for læreren og en mindre gruppe elever. Her kan læreren også nemt give personlig videofeedback på det enkelte pitch, så eleven føler sig set af læreren. Læreren kan også med fordel selv lege med på udfordringen og pitche sin egen praksis sammen med elevernes, for at skabe en uformel stemning og styrke relationen til eleverne.

Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer er rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i planlægningen. Her kan læreren fx sørge for at have et videomøde åbent under sine lektioner, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, afsætte tid til den enkelte elev eller lægge det ind som et benspænd, at hver elev stiller et spørgsmål i hver lektion.

Fælleskabsfølelsen i klassen har også stor betydning for elevens trivsel. Den kan fx styrkes ved at lade eleverne interagere med mindre faglige øvelser eller spørgsmål til hinanden inden for et emne eller teori, de har lært i løbet af året – så det også får funktion af uformel repetition. Og næste lektions udfordring kunne så fx være, at den enkelte elev skulle kombinere to af sine holdkammeraters input i et nyt – igen for at styrke fællesskabet. Der kan også gennemføres aktiviteter af mere social karakter som fx fælles virtuel frokost, hvilket styrker klassens sammenhold.

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledning

FIP-site: Her findes materialer fra FIP. Der er bl.a. eksamensopgaver og eksamensvideoer.

Fagets side på EMU: Diverse materialer er under udarbejdelse.

Materialer fra nyhedsbreve: Indeholder bl.a. opgaver og andet fra engagerede undervisere.

FAQ om covid-19

Inspiration til fjernundervisning på EMU

Deling af viden i facebookgrupperne: ”innovationsundervisere” og ”innovationsudfordringer 2020”

 

 

Med venlig hilsen
Mikkel Krag Brunvold
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33925326
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.