Erhvervscase - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, nødundervisning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Af aftaleteksten d. 8. april 2020 mellem regeringen og Folketingets partier fremgår det, at alle prøver aflyses for elever i 2.g. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til rådighed.

Dette notat giver anvisninger og inspiration til den forsatte nødundervisning i erhvervscase med særligt fokus på de fagligt udfordrede elever.

Afhængigt af elevsammensætningen og er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som underviser.

Den mundtlige prøve

Det vil ikke være muligt at komme til mundtlig prøve i erhvervscase i sommerterminen 2020. Jævnfør aftaleteksten fremgår det at: ”Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret.  Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.”  

Derfor ophæves årskarakteren til prøvekarakter for de elever som skulle have aflagt prøve. Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf (Se i øvrigt Vejledning til skolerne om afgivelse af årskarakterer)

Aktiviteterne bør foregå koordineret mellem lærerne i afsætning og virksomhedsøkonomi.

En del undervisere har formentlig gennemført træningen af den sidste case virtuelt. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så de bliver i stand til at udarbejde en synopsis som er fagligt funderet og indeholder de krævede elementer. Det er muligt, at gennemføre endnu et caseforløb. Her vil det være oplagt at anvende prøvesættet der stilles til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet. Det giver endnu en mulighed for at vurdere eleverne ud fra de faglige mål i faget, med henblik på at underviseren skal give årskarakter.
 

Særlige faglige mål som fokuspunkter

Der henvises til det faglige mål omkring den kreative proces: udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ proces.
Kreativitet kan udfoldes på et væld af forskellige måder. Fx kreative elementer i afsætning (promotion og evt. markedskommunikation). Der er desuden i den nye bog om erhvervscase fra Systime et afsnit om det kreative arbejde. Der opfordres til, at eleverne arbejder således, at de til det afsluttende case-forløb vil kunne fremvise noget konkret (fx forslag til konkret udarbejdet kampagne med nulpunktsberegninger og økonomiske konsekvenser).

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke cases eller andet, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan underviserne være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer.

Henvisning til materialer

Læreplan og vejledning

FIP-site: Her findes materialer fra FIP. Der er bl.a. eksamensopgaver og eksamensforløb.

Fagets side på EMU: Diverse materialer er under udarbejdelse.

Et godt afsnit om gruppeeksamen i bogen: Eksamen og eksamensformer af Hanne Leth Andersen og Jens Tofteskov, Samfundslitteratur, 2. udgave, s. 92-97.

Deling af viden i facebookgruppen for DRØF.

Eksamensvideo

 

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Troels Finjord Højberg

Direkte tlf.: +45 23 42 63 19
E-mail: troels.finjord.hojberg@stukuvm.dk

 

Mikkel Krag Brunvold

Direkte tlf.: +45 33 92 53 26
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.