Afsætning - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning. 

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g og 2.g vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning.

Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen. Afhængigt af niveauet, elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen lokalt, er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt om eksamen i afsætning

1.g og 2.g

Som det fremgår af aftaleteksten fra den 8. april skal elever i 1.g og 2.g ikke til eksamen i afsætning. De fortsætter desuden nødundervisning til i første omgang den 10. maj. I stedet skal de alle have en afsluttende standpunktskarakter. For elever i 2.g som skulle have aflagt prøve ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter.  I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål. I 2.g kan det stadig give god mening at arbejde med eksamensprojektet som opsamling på faget.

3.g og eux – mundtlig prøve

Det vil ikke være en mulighed at komme til mundtlig prøve i afsætning medmindre, at prøven i SOP eller EOP er afholdt i vinterterminen. I så fald skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Årskarakteren ophøjes til prøvekarakter for elever som skulle have aflagt prøve – jfr. særskilt vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

3.g – skriftlig prøve

Det fremgår af den før omtalte aftaletekst vedrørende de skriftlige prøver, at eleverne vil skulle op i: Dansk og udtrukket studieretningsfag på A-niveau. Det er yderligere uddybet i BUVM’s FAQ om genåbningen: I den enkelte elevs prøveplan vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der er placeret tidligst i eksamensperioden.

Den skriftlige prøve i afsætning er placeret på den først mulige prøvedato (18. maj). Dette betyder, at alle elever, som har den skriftlige prøve i afsætning i deres prøveplan, skal til denne prøve. Der er derfor stadig rigtig god grund til at træne den nye temabaserede eksamensopgave. Det er med andre ord det vigtigste at fokusere på, når 3.g-eleverne vender tilbage til skolerne efter genåbningen.

Langt de fleste skoler vil på nuværende tidspunkt have gennemført en terminsprøve, hvor opgaven om bryggeribranchen er blevet anvendt. Den enkelte underviser bør derfor have et overblik over, hvilke elever som har særlige udfordringer, og hvilke dele af den nye temabaserede eksamensopgave som er særligt vanskelige. Når skolerne åbner igen, kan delelementer med fordel blive genafleveret eller være genstand for peer-feedback, således at klassen er godt forberedt på en eventuel kommende skriftlig prøve. Hvis eleverne ikke har løst opgaven om bryggeribranchen, anbefales det, at lade eleverne aflevere den eller arbejde med den i undervisningen.

Lærerne henvises desuden til bl.a. lærerens hæfte og en kommende vodcast på EMU (se henvisninger nedenfor)

 

Eksamensforløbet i eux 2.g og 3.g (mundtlig prøve)

I afsætning a og b fremgår det af læreplanerne, at: Grundlaget for prøven er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag (4.2) og (…) arbejdes der med et forløb, som skal dække kernestofområderne bredt. (3.2)

På trods af at eleverne ikke kan komme til den mundtlige prøve, undtaget hvor EOP eller SOP er afholdt vinterterminen, vil det fortsat være fornuftigt at gennemføre ”eksamensforløbet”, da det er en god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også, at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf. Det er således oplagt at bruge tid på eksamensforløbet

Mange lærere har formentlig gennemført en del af eksamensforløbet virtuelt med eleverne. Dette betyder, at langt de fleste elever efter perioden med fjernundervisning vil skulle hjælpes til at få færdiggjort eksamensforløbet. Det er stadig væsentligt, at eksamensforløbet dækker fagets kernestof bredt, da det giver en bred faglig forståelse som også kan anvendes ved EOP-/SOP-prøven eller eventuelt til den skriftlige prøve. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så deres forløb også indeholder en faglig bredde. Enkelte undervisere vil muligvis kunne nå at gennemføre forløbet efter skoleåbningen, hvis dette ikke er påbegyndt.

Det kan også være en mulighed at træne eksempler på mundtlige eksamensopgaver, både hvad angår den ukendte del, og hvordan der kan perspektiveres til forløbet fra undervisningen. Det kan også fungere som et godt grundlag ved afgivelsen af den afsluttende karakter.

Nedenstående illustration fra FIP 2020 viser, hvorledes der kan perspektiveres fra den trukne ukendte opgave til eksamensforløbet. Det er den ”dobbelte pil” som bør trænes med eleverne og som evt. også kan anvendes didaktisk i forbindelse med træningen af den mundtlige prøve i EOP/SOP.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved den mundtlige eksamen i EOP/SOP må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

Dette er målrettet elever i 1.g, 2.g og 1.hf.

For mange elevers vedkommende er afslutningen på skoleåret også deres afslutning af afsætning B. Men en del elever fortsætter med at have faget i næste skoleår, da de har faget på A eller har valgt at opgradere til et valgfagshold på A-niveau næste skoleår. For elever som fortsætter på A-niveau er det stadig en god idé at gennemføre prøvelignende aktiviteter bl.a. for træningens skyld. Dette gøres med fordel med eksamenscasen fra erhvervscase.

I den fortsatte fjernundervisning for elever, som fortsætter med faget efter sommerferien, kan de fx arbejde med aktiviteter, der styrker deres forståelse af bredden i faget ved at arbejde videre på de gennemførte forløb, udføre små sjove og udfordrende faglige øvelser, der får dem væk fra computeren og værelset. Det kunne fx være observationer af mennesker i en ”corona-virkelighed” eller at lytte til en relevant podcast på en gåtur.

Andre eksempler på øvelser kunne være begrebskort eller forskellige CL-øvelser, hvor eleverne hjælper hinanden til faglig forståelse. Elementer fra disse øvelser kan danne udgangspunkt for en fremadrettet evalueringssamtale med de enkelte elever.

Endeligt vil det være oplagt at løfte lidt af sløret for de nye faglige elementer, som eleverne vil møde på A-niveauet. Det kunne fx gøres ved at skelne mellem kernestoffet på A og B, så eleverne får en kvalificeret forståelse af, hvad det faglige løft indebærer. 

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

I den kommende periodes fjernundervisning, vil der nok være flere elever, som har svært ved at opretholde motivationen, og savner det sociale og faglige fællesskab samt den personlige kontakt til læreren og især klassekammeraterne. Der kan samtidigt være store forskelle i planlægningen og skemalægningen af det resterende skoleår. De følgende afsnit fungerer derfor udelukkende som inspiration.

Det er vigtigt, at læreren tænker trivsel og personlig kontakt samt vejledning ind i planlægningen af undervisningen resten af skoleåret. Det tilstræbes at tænke i at skabe variation i elevens dag ved at planlægge små, sjove øvelser, som eleverne udfører på en lektion og fx hurtigt og uformelt pitcher for læreren og en mindre gruppe elever. Her kan læreren også nemt give personlig videofeedback på det enkelte pitch, så eleven føler sig set af læreren. Læreren kan også med fordel selv lege med på udfordringen og pitche sin egen praksis sammen med elevernes, for at skabe en uformel stemning og styrke relationen til eleverne.

Kontakten og relationen mellem den enkelte elev og lærer er rigtig vigtig i den kommende tid og bør tænkes ind i planlægningen. Her kan læreren fx sørge for at have et videomøde åbent under sine lektioner, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, afsætte tid til den enkelte elev eller lægge det ind som et benspænd, at hver elev stiller et spørgsmål i hver lektion.

Fælleskabsfølelsen i klassen har også stor betydning for elevens trivsel. Den kan fx styrkes ved at lade eleverne interagere med mindre faglige øvelser eller spørgsmål til hinanden inden for et tema eller teori, de har lært i løbet af året – så det også får funktion af uformel repetition. Og næste lektions udfordring kunne så fx være, at den enkelte elev skulle kombinere to af sine holdkammeraters input i et nyt – igen for at styrke fællesskabet. Der kan også gennemføres aktiviteter af mere social karakter som fx fælles virtuel frokost, hvilket styrker klassens sammenhold.

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledning

Materialeplatformen: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver (Afsætning A) samt lærerens hæfte

Vodcast om skriftlig eksamen er under udarbejdelse. Der henvises til fagkonsulentens nyhedsbrev og EMU, hvor denne vil blive udgivet 

Materialer fra nyhedsbreve: Bl.a. skriftlige eksamensopgaver lavet af engagerede undervisere

Emu: På fagets side på emu findes bl.a. materialer fra FIP og om eksamen

FIP-site med materialer fra de seneste skoleårs FIP-kurser

FAQ om covid-19 På uvm.dk finder du Vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

Facebookgruppen fra den faglige forening DRØF

 

Mikkel Krag Brunvold
FAgkonsulent
Direkte tlf.: +45 33925326
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.