Erhvervsøkonomi C valgfag - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g og 2.g vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i erhvervsøkonomi. Afhængigt af elevsammensætningen og -forudsætninger samt varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Prøveformen i erhvervsøkonomi

I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål, jf. dokumentet Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning.

I læreplanen for erhvervsøkonomi c fremgår det i afsnit 4.2 Prøveformer:
”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et antal bilag. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i den trukne opgave. De sidste fem til syv minutter af eksaminationstiden skal eksaminanden perspektivere opgaven til eget projektforløb, jf. pkt. 3.2, i dialog med eksaminator.”

I aftaleteksten af 8. april fremgår det desuden, at nødundervisningen skal indeholde prøvetræning. Det vil derfor fortsat være fornuftigt at gennemføre projektforløbet – også selvom projektforløbet ikke er eksamensgrundlag. Det er en rigtig god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

For mange erhvervsøkonomihold er projektforløbet gennemført før eller under nødundervisningen. Efter genåbning er det stadig muligt at afvikle projektforløbet.

Projektforløbet kan med fordel gennemføres i grupper. Hvis eleverne ikke må møde op på skolen, kan eleverne arbejde i et google.docs ift. udfærdigelse af et produkt. Det er muligt at revurdere omfanget af projektforløbet alt efter resterende antal lektioner - af denne grund også omfanget af produktkrav. Så vidt muligt, under disse særlige omstændigheder, bør forløbet tilrettelægges med en høj grad af autenticitet, således at elevernes evne til fagligt at diskutere og vurdere virkelighedsnære problemstillinger udvikles.

Underviseren kan, som læreplanen anviser, vejlede i forhold til projektforløbet og give anvisninger på forbedringer vedrørende fagets teori og opnåelse af de faglige mål. Individuelt eller i grupper kan eleverne fremlægge deres projektforløb for læreren, evt. hvor hvert gruppemedlem får fx 5-7 min. taletid. Fokus i fremlæggelsen kan være på projektforløbets væsentlige problemstillinger, indhold og metode. Fremlægningen kan fungere som en form for prøveeksamen. I den forbindelse er det vigtigt, at eleverne ikke får en opfattelse af, at der er tale om en egentlig eksamen.

Det er også en mulighed, at træne eksempler på mundtlige eksamensopgaver, hvilket også kan fungere som et grundlag ved afgivelsen af den afsluttende karakter. Det kan didaktisk planlægges på flere måder. Eleverne kan individuelt eller i grupper arbejde med en ukendt, eksamensopgave i ét eller to emner. Herefter kan eleven fremlægge for underviseren eller for anden gruppe med peer-feedback.      

Ovenstående kan generelt styrke eleven i forhold til udbyttet og forståelsen for fagets gestandsfelt.

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Det stof der har været en del af fjernundervisningen, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

 

Undervisningsbeskrivelsen – særligt med henblik på SRP

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer. Det kan have betydning i forhold til den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet (såfremt eleven har erhvervsøkonomi som det ene fag) så censor og eksaminator må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

Henvisning til materialer

Fagets side på EMU: https://emu.dk/stx/gymnasiale-valgfag/erhvervsokonomi

Inspiration til fjernundervisning: https://emu.dk/hhx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/de-erhvervsokonomiske-fag-hhx

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da,

Troels Finjord Højberg
Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.