International økonomi - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning.

Af aftaleteksten d. 8. april 2020 mellem regeringen og Folketingets partier fremgår det, at eleverne på de 3-årige gymnasiale uddannelser udtrækkes i ét studieretningsfag på A-niveau i skriftlig prøveform (foruden dansk). Af denne grund er opmærksomheden i dette notat primært rettet mod den skriftlige prøve, sommerterminen 2020 i faget international økonomi på A-niveau.

Vi går nu ind i en ny fase af en situation, der kun kan betegnes som helt ekstraordinær. Lærerne har ydet en helt fantastisk og meget usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i international økonomi til at lykkes på en faglig og didaktisk forsvarlig måde, og har gennem hele perioden udvist en stor kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet med at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Dette notat giver anvisninger og inspiration til genåbningen af undervisningen i faget international økonomi på A-niveau efter perioden med nødundervisning særligt med fokus på at kunne støtte og imødekomme de fagligt udfordrede elever frem mod eksamen.  De fagligt udfordrede elever kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid med nødundervisning da de ikke, som under normale omstændigheder, har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen.  Og måske har de heller ikke i den forgangne periode kontaktet læreren med henblik på at modtage ekstra hjælp.

Afhængigt af elevsammensætning, varighed af nødundervisningen samt de lokale forhold for genåbningen er der flere faglige og didaktiske forhold og forudsætninger, der bør overvejes som underviser i perioden frem til eksamen og/eller karakterafgivelsen.

Den mundtlige prøve –  aflyst men alligevel relevant

Det vil ikke være en mulighed at komme til mundtlig prøve i international økonomi medmindre, at prøven i SOP er afholdt i vinterterminen, så skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Årskarakteren ophæves til prøvekarakter for de elever som skulle have aflagt prøve – jf. særskilt vejledning om afgivelse af årskarakterer fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

De afsluttende standpunktskarakterer vil i år skulle afgives i fag, der ikke afsluttes med prøve, d. 10. – 15. juni 2020. Derved gives der bl.a. længere tid end sædvanligt til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau.

Afhængigt af fjernundervisningen og hvor langt i forløbet eleverne er kommet med eksamensprojektet – kan det alligevel være hensigtsmæssigt at afslutte dette og den tilhørende individuelle synopsis, eftersom dette skal indgå i grundlaget for lærerens afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter (der ophøjes til eksamenskarakter), men også i forhold til elevernes udbytte og forståelse for fagets genstandsfelt – noget de kan medtage til en eventuel SOP-prøve og den eventuelle skriftlige eksamen.  Når man inddrager eksamensprojektet og synopsis i den tilbageværende undervisningstid – skal det indgå på lige fod med alle andre input til vurderingen af standpunktskarakteren, således det ikke får karakter af en slags pseudo-eksamen.  Man skal således overholde gældende læreplaner, men at der gives mulighed for tilpasning til situationen så det hele giver mening.

I forhold til de fagligt udfordrede elever, vil det være oplagt at indhente og rette fokus på de udfordringer som nødundervisningen måtte have forårsaget. Dette kan bl.a. organiseres ved at opdele klassen i forskellige grupper efter fagligt niveau, og måske i forhold til hvor langt de er nået med eksamensprojektet og den individuelle synopsis – og tilrettelægge en målrettet undervisning og vejledning herefter.

Hvis det giver didaktisk mening, kan de fagligt udfordrede elever eventuelt samles på tværs af klasser. Dette kan fx organiseres i forbindelse med skolens øvrige tilbud om lektiehjælp.

 

Den skriftlige prøve

Langt de fleste skoler vil på nuværende tidspunkt have gennemført en intern prøve (terminsprøve), hvor det vejledende opgavesæt 2 er anvendt (findes på materialeplatformen). Den enkelte underviser bør derfor have et overblik over, hvilke elever som har særlige udfordringer, og hvilke dele af eksamensopgaven som bør være opmærksomhedspunkter i repetitionen. Når skolerne åbner igen, kan disse dele af eksamensopgaven med fordel genafleveres eller være genstand for peer-feedback, således at klassen er godt forberedt på den (eventuelle) kommende skriftlige prøve.

Hvis eleverne endnu ikke har løst det vejledende opgavesæt 2 anbefales det, at lade eleverne aflevere den eller arbejde med den i undervisningen. Man kan med fordel repetere og træne de enkelte opgavetyper, hvor man kan finde yderligere inspiration på EMU under faget international økonomi. 

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør derfor i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning.

Udover det indholdsmæssige kan man endvidere italesætte selve prøvens form, hvor der passende kan fokuseres på prøvens to dele (det indledende gruppearbejde og den individuelle del) og de udfordringer dette kan forårsage. 

Det er den enkelte lokale skoles ansvar at sørge for, at den skriftlige prøve afvikles under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.  Dette har bl.a. betydning for prøvens 1. del (gruppedelen), hvor der skal skabes passende afstand mellem gruppens deltagere inden eleverne skal besvare prøven individuelt.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

Den afsluttende standpunktskarakter er en vurdering af elevens opfyldelse af de faglige mål i faget på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Det vil sige, at karaktererne skal afgives i henhold til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, samt læreplanerne i de enkelte fag.

I denne særlige situation er det dog vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer vil derfor i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

 

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved en eventuel mundtlig prøve i studieområdeprojektet (SOP) må udvise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget. Men også ved en eventuel skriftlige prøve må censorerne tage hensyn til skoleårets utraditionelle afslutning.

 

Henvisning til øvrige materialer 

                  
Læreplaner og tilhørende vejledninger

Materialeplatformen  Skriftlig eksamenstræning                                                                      
International økonomi (EMU)

Gode råd til undervisning hjemmefra (EMU)

Spørgsmål og svar til gymnasiale uddannelser (uvm.dk)

Pressemeddelelse fra UVM (d. 8. april 2020) Aftaletekst                                                         

UVM's retningslinjer for genåbning af gymnasier

Vejledning til afgivelse af årskarakter  (Se tekstboksen nederst til højre)

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt venligst:

Claus Rønberg, fagkonsulent

Claus.Ronberg@stukuvm.dk

Tlf: +45 23 35 81 78

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.