Markedskommunikation valgfag - Genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g og 2.g vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen. Afhængigt af niveauet, elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt om eksamen i markedskommunikation

Som det fremgår af aftaleteksten fra den 8. april skal eleverne ikke til den mundtlige prøve i markedskommunikation medmindre, at prøven i SOP/EOP er afholdt i vinterterminen, i så fald skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Elever i 2.hf vil dog kunne komme til prøven, hvis markedskommunikation er den senest placerede prøve. For elever som ikke kan komme til den mundtlige prøve, gælder det, at de skal have en afsluttende standpunktskarakter.

For elever som ifølge deres prøveplan skulle have aflagt prøve ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter. I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål – jvf. særskilt vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

 

Eksamensforløbet i 2.hf og 3.g (prøvetræning)

I markedskommunikation fremgår det af læreplanen, at: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag i form af tekst- og kommunikationsmateriale. (4.2) og Som grundlag for den mundtlige prøve arbejdes der med et forløb som skal dække kernestofområderne bredt. Forløbets overordnede emne bestemmes af læreren. Eleverne skal hertil udarbejde et kort sammenfattende skriftligt produkt for at fastholde fagligt fokus. (3.2).

Det fremgår af aftalen den 8. april, at nødundervisningen skal indeholde prøvetræning, det vil derfor fortsat være fornuftigt at gennemføre ”eksamensforløbet”, da det er en god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Mange lærere har formentlig gennemført en del af eksamensforløbet virtuelt med eleverne. Dette betyder, at langt de fleste elever efter perioden med fjernundervisning vil skulle hjælpes til at få færdiggjort eksamensforløbet. Det er stadig væsentligt, at eksamensforløbet dækker fagets kernestof bredt, da det giver en bred faglig forståelse som også kan anvendes ved EOP/SOP-prøven. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så deres forløb også indeholder en faglig bredde. Enkelte undervisere vil muligvis kunne nå at gennemføre forløbet efter skoleåbningen, hvis dette ikke er påbegyndt.

Det kan også være en mulighed at træne eksempler på mundtlige eksamensopgaver, både hvad angår den ukendte del, og hvordan der kan perspektiveres til forløbet fra undervisningen. Det kan også fungere som et godt grundlag ved afgivelsen af den afsluttende karakter. Det er

Nedenstående illustration fra FIP 2020 viser, hvorledes der kan perspektiveres fra den trukne ukendte opgave til eksamensforløbet. Det er den ”dobbelte pil” som bør trænes med eleverne og som evt. også kan anvendes didaktisk i forbindelse med træningen af den mundtlige prøve i EOP/SOP.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

For elever i 2.hf som skal til den mundtlige prøve, gælder det, at de skal udarbejde eksamensforløbet og træne eksamen, som de ellers ville have gjort.

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved den mundtlige eksamen i EOP/SOP må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til materialer 

                                                     
Læreplaner og vejledning

FIP-site: Her findes materialer fra FIP. Der er bl.a. eksamensopgaver og eksamensforløb.

Fagets side på EMU: Diverse materialer er under udarbejdelse.

FAQ om covid-19

Deling af viden i facebookgruppen: ”Netværk for markedskommunikation”

 

Med venlig hilsen
Mikkel Krag Brunvold
Fagkonsulent

Direkte tlf.: +45 33925326
E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.