Virksomhedsøkonomi - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Af aftaleteksten d. 8. april 2020 mellem regeringen og Folketingets partier fremgår det, at eleverne på de 3-årige gymnasiale uddannelser udtrækkes i ét studieretningsfag på A-niveau i skriftlig prøveform (foruden dansk). Af denne grund er opmærksomheden i dette notat rettet mod den skriftlige eksamen, sommerterminen 2020 i virksomhedsøkonomi på A-niveau.

Vi går nu ind i en ny fase af en situation, der kun kan betegnes som helt ekstraordinær. Lærerne har i særdeleshed ydet en fantastisk og usædvanlig indsats for at få nødundervisningen i virksomhedsøkonomi til at lykkes både fagligt og didaktisk forsvarligt. Lærerne har gennem hele perioden udvist kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Dette notat giver anvisninger og inspiration til opstart af undervisningen i faget virksomhedsøkonomi A-niveau, efter perioden med nødundervisning særligt med fokus på at kunne støtte og imødekomme de fagligt udfordrede elever frem mod eksamen. De fagligt udfordrede elever kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid da de ikke, som under normale omstændigheder, har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. Disse elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp.

Afhængigt elevsammensætning og varighed af nødundervisningen er der flere faglige og didaktiske forhold og forudsætninger, der bør overvejes som underviser.

 

Mundtlig prøveform

Det vil ikke være muligt at komme til mundtlig prøve i virksomhedsøkonomi (A- og B-niveau) i sommerterminen 2020 medmindre, at prøven i SOP er afholdt i vinterterminen, så skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve.  Jævnfør ovenstående aftaletekst fremgår det at: ”Årskarakterer udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakterer.”

Afhængig af fjernundervisningen og hvor langt eleverne er i forløbet er det hensigtsmæssigt at arbejde med mundtlige eksamensopgaver og PBL-forløb. Både i forhold til grundlaget for lærerens afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men også i forhold til elevernes udbytte og forståelse for fagets gestandsfelt - noget eleverne kan medtage til den evt. mundtlige prøve, prøve i studieområdeprojektet og den skriftlige eksamen.

 

Skriftlig prøveform

Langt de fleste skoler har på nuværende tidspunkt gennemført en intern prøve, hvor det vejledende opgavesæt 2, virksomhedsøkonomi A er anvendt eller har været grundlag for en prøve. Den enkelte lærer bør derfor have et overblik over, hvilke elever som har særlige udfordringer, og hvilke dele af eksamensopgaven, der bør være fokuspunkter i repetitionen. Når skolerne åbner igen, kan disse dele af eksamensopgaven med fordel genafleveres eller være genstand for peer-feedback, således at klassen er godt forberedt på den mulige kommende skriftlige prøve.

Hvis eleverne endnu ikke har løst det vejledende opgavesæt anbefales det, at lade eleverne aflevere denne eller arbejde med den i undervisningen. Derudover er de øvrige vejledende eksamenssæt oplagte i den skriftlige eksamenstræning, sammen med sommereksamen virksomhedsøkonomi B maj 2019 – særligt opgave 1, spørgsmål 1.1, 1.2, 1.3.

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. I nødundervisningen har mange virksomhedsøkonomihold typisk gennemgået stof i metodetunge områder – fx investering eller knap kapacitet. Noget af det stof, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

I forhold til skriftlig prøveform henvises i øvrigt til dokumentet lærerens hæfte i virksomhedsøkonomi som kan downloades på materialeplatformen.

 

Evaluering: Karaktergivning og bedømmelseskriterier

Standpunktskaraktererne udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at standpunktskarakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Som nævnt ovenfor, udskydes årskarakteren og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og undervisningsministeriet udarbejder vejledning til afgivelse af årskarakter.

 

Undervisningsbeskrivelsen – særligt med henblik på SOP

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer. Det kan have betydning ift. den mundtlige eksamen i studieområdeprojektet (såfremt eleven har virksomhedsøkonomi som det ene fag) så censor og eksaminator må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget. Også ved den skriftlige prøve må censorerne tage hensyn til skoleårets afslutning.

 

Særligt for virksomhedsøkonomi B – eux

Det er ikke muligt at komme til mundtlig prøve i virksomhedsøkonomi B-niveau medmindre, at prøven i EOP er afholdt i vinterterminen, så skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve. Generelt for at styrke grundlaget, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, så kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale. Derfor er det hensigtsmæssigt at afvikle projektforløbet.

Projektforløbet kan med fordel gennemføres i grupper. Hvis eleverne ikke må møde op på skolen, kan produktet udarbejdes i et google.docs. Det er muligt at revurdere omfanget af eksamensprojektet på de 15-20 timer alt efter resterende antal lektioner – af denne grund også omfanget af rapporten.

Underviseren kan på samme vis vejlede ift. projektforløbet og give anvisninger på forbedringer vedrørende fagets teori og opnåelse af de faglige mål.

Eleverne kan da i grupper fremlægge deres eksamensprojekt – evt. hvor hvert gruppemedlem får fx 5-7 min. taletid. Så kan det blive en form for prøveeksamen.

Det kan generelt forberede eleven på prøver, men det er vigtigt, at eleverne ikke får en opfattelse af, at der er tale om en egentlig eksamen.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

Den virtuelle undervisning fortsætter for 1.g og 2.g elever. I den afsluttende del af skoleåret er det relevant at afvikle aktiviteter der peger frem mod næste skoleår.

Jf. aftaleteksten af 8. april, skal der indgå prøvetræning i både 1.g og 2.g. Prøvetræningen i virksomhedsøkonomi kan indbefatte både den mundtlige og skriftlige dimension. Elever kan træne mundtligheden ved afvikling af ukendte, trukne eksamensopgaver i de dele af faglige områder, der har indgået i løbet af skoleåret. Prøvesættene til dette års skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi A- og B-niveau frigives d. 30. maj og kan downloades på materialeplatformen. Prøvesættene er oplagt at anvende som interne prøver og kan forberede eleven på prøver næste skoleår. Det er også muligt at udvælge dele af eksamensopgaverne, som kan indgå i den daglige undervisning.   

Derudover kan prøvetræningen understøtte lærerens faglige vurdering i forbindelse med en afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer. Det er generelt hensigtsmæssigt at tilrettelægge aktiviteter, som sætter klart fokus på de faglige kompetencetænkte mål, så formålet med undervisningen tydeliggøres for eleverne.

På 1. år er det muligt at gennemgå 2. års kernestof – det kunne eksempelvis være CSR eller strategi. På 2. år kan emnerne i kernestofområdet ’optimering’ – fx logistisk effektivitet og/eller aktivitetsoptimering fint introduceres og repeteres igen på 3. år. Herudover kan der med fordel afvikles opgaveløsningscentreret undervisning, hvor fagets metoder og værktøjer trænes. 

Der henvises i øvrigt til Inspiration til fjernundervisning i de erhvervsøkonomiske fag, https://emu.dk/hhx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/de-erhvervsokonomiske-fag-hhx

 

Fortsat virtuel undervisning med fokus på individuel vejledning, hjælp til den enkelte elev og klassens sammenhold

I den kommende periodes virtuelle undervisning, vil der være flere elever, som har svært ved at opretholde motivationen, og savner det sociale og faglige fællesskab og den personlige kontakt til læreren og klassekammeraterne. I den didaktiske planlægning af undervisningen bør trivsel, motivation og kontakten mellem den enkelte elev og lærer og eleverne imellem indtænkes.

Jf. seneste rapport omhandlende evalueringen af den virtuelle undervisning under tiden med nødundervisningen, fremgår det bl.a. at eleverne både i 1. og 2. g. har en høj grad af self efficacy og derved fx føler sig i stand til at løse de opgaver de får tildelt af underviseren.

De undervisningsformer, som flest elever vurderer, at der i høj grad eller i nogen grad er et udbytte ved, er den selvstændige opgaveløsning eller opgaveløsning i grupper.[1]  

Rapporten konkluderer tillige, at det er vigtigt at eleverne oplever at modtage feedback på de opgaver der er løst individuelt eller i grupper. Det er både motiverende og fremmende for elevernes læring.

Feedbacken kan være anvisninger på hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af virksomhedsøkonomisk teori, faglige ræsonnementer og opnå de faglige mål.

Forslag til planlægning:

  • Intro med klar agenda for lektionen og outro med opsamling på opgave(r) og feedforward med tydeliggørelse af næste lektions formål og indhold.   
  • Læreren kan have et videomøde åbent under sine lektioner, så eleverne har mulighed for ansigt til ansigt vejledning, afsætte tid til den enkelte elev eller lægge det ind som et benspænd, at hver elev 1 gang kommer ind og spørger om 1 spørgsmål i lektionen.
  • Det anbefales at sætte tid af til vejledning blandt andet med det mål i sig selv at styrke lærer-elevkontakten og kontakten mellem eleverne.
  • Et eventuelt læreroplæg kan med fordel begrænses til 10-15 minutter.
  • Undervejs i PBL-forløb kan grupperne afholde en pitch for underviseren, hvor gruppen bl.a. kan redegøre for, hvor langt de er med deres arbejdsspørgsmål og hvad de mangler for at løse deres problemstilling – eksempelvis, om der er behov for yderligere datamateriale eller teori.

 

Henvisning til materialer

Materialeplatformen Skriftlig eksamenstræning, tidligere eksamensopgaver og læreren hæfte:

Fagets side på EMU

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Troels Finjord Højberg
Fagkonsulent
Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.