Finansiering B og C - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, prøver og virtuel undervisning i finansiering i forbindelse med COVID-19.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra den 15. april genåbne for elever fra 3.g, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Elever fra 1.g og 2.g vil fortsat modtage nødundervisning efter Bekendtgørelse om nødundervisning. Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i finansiering. Afhængigt af elevsammensætningen og -forudsætninger samt varigheden af nødundervisningen lokalt er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Prøveformen i finansiering

I tilrettelæggelsen af undervisningen frem til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, arbejdes der i timerne med kernestof/supplerende stof og med at træne elevernes opfyldelse af de faglige mål i faget, jf. dokumentet Vejledning til skolerne om afgivning af årskarakterer og genåbning.

I læreplanen for finansiering niveau b og c fremgår det i afsnit 4.2 Prøveformer:

”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og en opgave med et antal bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minutter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.

Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.”

Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf.

Afhængig af fjernundervisningen og hvor langt eleverne er i forløbet er det hensigtsmæssigt at arbejde med mundtlige eksamensopgaver og PBL-forløb. Både i forhold til grundlaget for lærerens afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men også i forhold til elevernes udbytte og forståelse for fagets gestandsfelt - noget eleverne kan medtage til den evt. mundtlige prøve, prøve i studieområdeprojektet og den skriftlige eksamen.

De elever, som er, og har været særligt udfordrede af fjernundervisning, bør i den kommende overgangsperiode prioriteres højt. Det kan bl.a. gøres ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for både individuel og kollektiv vejledning. Det stof der har været en del af fjernundervisningen, kan med fordel repeteres i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at blive fortrolig med stoffet.

 

Undervisningsbeskrivelsen – særligt med henblik på SOP

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer. Det kan have betydning ift. den mundtlige eksamen i studieområdeprojektet (såfremt eleven har finansiering som det ene fag) så censor og eksaminator må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til materialer

Fagets side på EMU, Finansiering B

Inspiration til fjernundervisning.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt da:

Troels Finjord Højberg, Fagkonsulent
Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.