Engelsk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i engelsk på hhx og htx i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

Denne side orienterer om opstart af undervisningen i engelsk for elever på 3. år efter perioden med nødundervisning og fortsættelse af nødundervisningen for elever på 1. og 2. årgang frem til 10. maj indtil videre.

Det er nu besluttet, at studentereksamen 2020 afvikles i et begrænset omfang, hvor følgende danner rammen for afvikling af eksamen og afgivelse af afsluttende standpunktskarakter:

  • Mundtlig prøve afvikles med et forsvar af SOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis SOP er afviklet i vinterterminen)
  • Skriftlig prøve afvikles i dansk og ét (studieretnings)fag på A-niveau
  • Afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) udskydes og afgives i slutningen af skoleåret. Børne- og undervisningsministeriet udarbejder vejledning hertil
  • Prøveplanen ligger som udgangspunkt fast, så der arbejdes lige nu med de samme prøvedatoer for skriftlig eksamen/stedprøve
  • Læs mere mere på uvm.dk

I engelsk har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning. Der har været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der har givet eleverne det bedst mulige faglige udbytte under disse særlige forhold.

Fjernundervisningen har på mange måder været udfordrende både for lærere og elever, hvorfor det er særligt vigtigt på afsluttende hold at overveje, hvilke udfordringer der har været undervejs, så dette kan imødekommes, når der skal afrundes og samles op frem mod afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) og evt. eksamen. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges således, at eleverne understøttes bedst muligt, og i den forbindelse ikke mindst har fokus på støtte til de elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt og/eller socialt.

 

Evaluering: Karaktergivning og bedømmelseskriterier

Den afsluttende standpunktskarakter udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at karakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Her vil det være en god idé at genlæse bilagene til fagets vejledning, hvor de faglige mål for sprogfærdighed uddybes og der gives eksempler på karakterbeskrivelser. Vær igen opmærksom på, at BUVM udsender særskilt vejledning til denne proces.

 

Den mundtlige, den afsluttende standpunktskarakter og eventuel mundtlig prøve

En væsentlig del af eleverne vil efter perioden med nødundervisning skulle støttes ift. træning frem mod mulig mundtlig eksamen, så de opnår en skærpet forståelse for den faglige bredde og rammen for den afsluttende mundtlige eksamen.

Det er dog også klart, at nødundervisningen under Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for at træne centrale elementer i faget. Her tænkes der særligt på den mundtlige dimension i klasserummet, som til daglig opøves i eksempelvis grupper og i klassedialog, gennem sparring og spontan peer-feedback, mm. Dette udfordrer ikke blot mulighederne for løbende evaluering, det mindsker også anvendelsen af undervisningsdifferentiering og dermed differentieret feedback.

Af samme årsag vil det være vigtigt både på hold, der i skoleårets sidste periode undervises fysisk samt hold, der fortsat undervises virtuelt, at der fokuseres på at tilrettelægge undervisning, der vedligeholder den mundtlige udtryksfærdighed, eksempelvis ved præsentationer, forpligtende dialoger, rollespil mm, så eleverne får mulighed for at vise deres niveau og læreren opnår et fyldestgørende grundlag at bedømme eleverne ud fra.

Dette kan for eksempel organiseres ved at opdele klassen i mindre grupper efter fagligt niveau. Alternativt kan man også prioritere at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde. Det vil her være nærliggende at spørge eleverne, hvilken hjælp de har mest brug for og inddele dem i grupper herefter. I planlægningen af gruppearbejdet skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis følges, og virtuelle samarbejdsplatforme anvendes efter behov.

 

Frem mod den afsluttende skriftlige standpunktskarakter

Skolerne vil på nuværende tidspunkt have gennemført (i nogle tilfælde virtuelle) terminsprøver i de afsluttende fag med skriftlig prøve. Terminsprøverne, men også elevernes øvrige arbejde med den skriftlige dimension, har givet et indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med skrivefærdigheden. Det skriftlige arbejde frem mod afsluttende standpunktskarakter kan derfor tilrettelægges, så det bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

For elever, der afslutter faget uden skriftlig prøve (samt elever på 1. og 2. år), kan den sidste tid med faget bruges på forskellige skriftlige øvelser, opgaver og aktiviteter, der understøtter elevernes skrivefærdighed. Dette kan give mulighed for differentierede eller forskelligartede opgaver, der udover at kunne tilpasses elevernes niveau også kan motivere dem hen imod slutningen af skoleåret.

I forhold til den fortsatte nødundervisning for elever på 1. og 2. år skal der indgå prøvetræning. Prøvetræningen har flere formål, som kan tage form af prøveeksamen, forskellige typer af tests med udgangspunkt i fx funktionel grammatik, tests i emneområder, fremlæggelser, der evt. afholdes virtuelt, så det understøtter lærerens faglige vurdering i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakter, dels generelt forbereder eleven på prøver i kommende skoleår.

 

Frem mod mulig skriftlig prøve

For elever på htx studieretninger, hvor der ikke er A-niveau med skriftlig prøve, vil engelsk kunne udtrækkes som skriftligt prøvefag, og her er det selvfølgelig afgørende, at alle elever er bekendte med de forskellige opgavetyper i opgavesættet samt de respektive skrivegenrer. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at træne prøveformatet med denne gruppe elever, fx i kombination med andre typer skriftlighed, så skrivelysten holdes ved lige.

I den forbindelse henviser jeg til lærerens hæfte og vejledende opgavesæt på Materialeplatformen, FAQ til eksamen samt materiale til skriftlige censorer på uvm.dk. Jeg vil sørge for, at der stadig er retteskabelon tilgængelig på trods af, at der ikke afholdes censormøde i Odense i 2020. Det vil i år foregå på andre præmisser, der meldes ud af BUVM.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det vil være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden, da læreren kan have været nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til f.eks. materialevalg og/eller arbejdsformer. Det kan fx have betydning ift. den mundtlige eksamen i studieområdeprojektet (såfremt eleven har engelsk som det ene fag), hvorfor censor og eksaminator må være pragmatiske i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget

Alle har gjort en massiv indsats for at eleverne har fået mest muligt ud af nødundervisningen i faget, og alle vil også gøre deres bedste for, at eleverne får den bedst mulige afslutning på deres gymnasieår - på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under Covid-19-pandemien.

 

Formativ evaluering

I forhold til at fastholde elevernes motivation i den sidste tid frem mod sommeren, kan man indtænke forskellige former for formativ evaluering, så man udfordrer eleverne på flere forskellige niveauer. Til dette formål er der god inspiration at hente via følgende links:

 

Fortsat virtuel undervisning for fortsætterhold

For 1. og 2.gerne som ikke er med i genåbningen og som fortsætter med faget i næste skoleår, vil det kræve en ekstra indsats at bevare motivationen i perioden frem mod sommerferien. Arbejdet med at styrke klassefællesskabet og den personlige kontakt mellem lærer og elev og eleverne imellem er vigtige ingredienser i denne indsats, bl.a. med henblik på at afhjælpe udfordrede elever, som har brug for ekstra støtte under nødundervisningen.

 

De enkelte institutioners tilrettelæggelse af undervisningen spænder over stor variation fra fortsat normalt skema til rene blokdage, hvorfor den enkelte lærer nødvendigvis må indtænke strukturen på egen skole i sin planlægning. Nedenstående eksempler vil derfor ikke kunne bruges af alle, men er tænkt som inspiration. Links til konkrete sites er indsat under teksten.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

For nogle klasser vil der være mulighed for at benytte de frigivne skriftlige opgavesæt (som er til rådighed på Materialeplatformen dagen efter den skriftlige prøves afholdelse) til prøvetræning, ligesom der er plads til mundtlige årsprøver. Begge dele peger frem mod næste skoleår og giver mulighed for både at samle op på året og sætte mål for næste års arbejde.

Har man ikke timer til rådighed til dette, vil et mindre antal lektioner kunne bruges til at eleverne udarbejder og afleverer mundtlige produkter (video eller lyd) af mange forskellige slags.

Opgaverne kan være direkte prøvetræning, fx kan eleverne aflevere en præsentation af et tekstmateriale, som svarer til den indledende præsentation ved eksamen, eller et mundtligt resumé af en tekst. Ligeledes er der god mulighed for at lade eleverne arbejde mere frit og bruge tekster, emner og produktformer, der ikke altid er plads til i den daglige undervisning. Fx kan eleverne lytte til et afsnit af en podcast og indtale en aflevering, der relaterer til den. Det kan være anmeldelser, en ’podcast’ i samme stil, digital stationslæring med fokus på udvalgt grammatisk kernestof o. lign..

Det virtuelle format kan også bruges til at træne argumentation og diskussionsevne. I materialet fra året FIP-kurser finder man et par øvelser der leder frem mod den formelle debatform. Selvom man ikke har mod på at kaste eleverne ud i en virtuel formel debat, kan man sagtens træne aspekter af det, som man eventuelt vil kunne bygge videre på i næste skoleår.

 

Klassens sammenhold, motivation og trivsel

For at understøtte det sociale liv i klassen er det godt at arbejde med faste grupper, så alle elever har et tilhørssted. Undervejs i gruppearbejdet kan man som underviser deltage i gruppernes samtaler og få en mere eller mindre formel snak med dem, og man kan selvfølgelig også bede eleverne i fællesskab udarbejde oplæg eller lydafleveringer.

For at blande eleverne mere, kan man også stille forskellige opgaver til grupperne og bagefter lade dem ’mødes’ to og to, hvorefter de skal samle deres svar til ét fælles, som præsenteres i klassen.

Et andet redskab til at blande klassens elever er den lærerstyrede virtuelle ’walk and talk’. Fx kan man uddele diskussionsspørgsmål om almene emner til eleverne parvist og lade dem diskutere med forskellige partnere, eller man kan bede eleverne udarbejde spørgsmål til hinanden. Man kan også lade samtalen tage udgangspunkt i et foto, relevant nyhedsartikel, en særlig begivenhed, et citat eller et digt med faste opgaver, der skal løses mundtligt.

En anden mulighed er at lade eleverne lave en lille rute ud af huset til hinanden med opgaver undervejs – det kan være faglige opgaver, men også lidt friere og elevstyrede opgaver. Læreren kan stille krav om, at løsningen af opgaven skal kunne postes eller afleveres, så læreren kan se, hvad der bliver arbejdet med.

De virtuelle platforme kan også bruges til spil og quizzer – både i grupper, men også for hele klassen. En måde at gøre det sidstnævnte på er, at læreren kører en quiz på sin delte skærm, og eleverne i grupper skriver sig frem til svaret, før gruppen som helhed svarer i klassens fælles rum.

Man kan også lade eleverne konkurrere om at producere en lille video, i grupper, i par eller individuelt, fx en ’vocabulary video contest’. Kåringen kan ske i fællesskab.

 

Individuel vejledning og hjælp til den enkelte elev

Den virtuelle arbejdsform kan udnyttes til fokuseret individuel feedback eller faglig dialog med elever, der har sværere ved at byde ind i en virtuel klassedialog. Man kan fx aktivere eleverne ved at bede dem vælge ud, hvad der skal tales om. Det kan være vellykkede aspekter af en skriftlig aflevering, eller et emne eleven er optaget af, som formidles på engelsk. Hvis man lader eleven dele sin egen skærm, byttes rollerne rundt, hvilket kan gøre samtalen mindre skræmmende for eleven.

 

Links:

 

Ideer til spil og mundtlige aktiviteter:

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledninger

Materialeplatformen: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver samt lærerens hæfte.

Fagets sider på emu.dk: Her findes bl.a. materialer fra FIP, information om eksamen samt inspiration til fjernundervisning under Covid-19.

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF og Facebook-gruppen.

 

 

Jonas Rasmussen

Fagkonsulent

Tlf.: +45 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.