Engelsk - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i engelsk på hf i forbindelse med COVID-19.

Siden er opdateret den 15. maj 2020. De nye afsnit handler om, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.

 

Faglig og didaktisk inspiration frem mod årets afslutning

I engelsk er der som udgangspunkt relativt gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning. Der har allerede været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der kan give eleverne det bedst mulige faglige udbytte under de særlige forhold.

Nødundervisningen er på mange måder udfordrende både for lærere og elever. Det er derfor særligt på afsluttende hold vigtigt at overveje, hvilke udfordringer der er, og hvordan der kan afrundes og samles op frem mod afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges, så eleverne understøttes bedst muligt, og i den forbindelse ikke mindst har fokus på støtte til elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt eller socialt.

 

Evaluering: Karaktergivning og bedømmelseskriterier

Den afsluttende standpunktskarakter udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at den afsluttende standpunktskarakter udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Her vil det være en god idé at genlæse bilagene til fagets vejledning, hvor de faglige mål for sprogfærdighed uddybes og der gives eksempler på karakterbeskrivelser.

Forud for afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter afholdes en faglig vurderingssamtale med eleverne på hf til understøttelse af vurderingen. I øvrigt uddybes såvel de afsluttende standpunktskarakterer og den faglige vurderingssamtale i 'Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om afgivelse af årskarakterer m.v.'

 

Den mundtlige, den afsluttende standpunktskarakter og eventuel mundtlig prøve

Det er klart, at nødundervisningen under Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for at træne centrale elementer i faget. Her tænkes der særligt på den mundtlige dimension i klasserummet, som til daglig opøves i eksempelvis grupper og i klassedialog, gennem sparring og spontan peer-feedback, mm. Dette udfordrer ikke blot mulighederne for løbende evaluering, det mindsker også anvendelsen af undervisningsdifferentiering og dermed differentieret feedback.

Af samme årsag vil det være vigtigt både på hold, der i skoleårets sidste periode undervises fysisk og hold, der fortsat undervises virtuelt, at fokusere på at tilrettelægge undervisning, der vedligeholder den mundtlige udtryksfærdighed, eksempelvis ved præsentationer, forpligtende dialoger, rollespil mm, så eleverne får mulighed for at vise deres niveau og læreren opnår et fyldestgørende grundlag at bedømme eleverne ud fra.

Dette kan for eksempel organiseres ved at opdele klassen i små grupper efter fagligt niveau. Derudover kan man også prioritere at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde. Det vil også være nærliggende at spørge eleverne, hvilken hjælp de har mest brug for og inddele dem i grupper på det grundlag. I planlægningen af gruppearbejdet skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis følges, og virtuelle samarbejdsplatforme anvendes efter behov.

For hold, der afslutter hf med en mundtlig prøve, skal eleverne gøres fortrolige med prøvens forløb og struktur. Uanset om undervisningen tilrettelægges virtuelt eller fysisk, vil det være vigtigt frem mod eksamen at træne eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, både hvad angår den ukendte del samt hvordan der kan perspektiveres til forløb fra undervisningen, så eleverne er bekendte med anvendelse af relevante faglige metoder og begreber.

Afhængigt af den enkelte institutions tilrettelæggelse af prøvetræning, vil det være naturligt at tænke mundtligheden ind i prøvetræningen i engelsk i 1. hf også.

 

Frem mod den skriftlige prøve

Skolerne vil på nuværende tidspunkt have gennemført (i mange tilfælde virtuelle) terminsprøver i de afsluttende fag med skriftlig prøve. Terminsprøverne, men også elevernes øvrige arbejde med den skriftlige dimension, har givet et indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med skrivefærdigheden. Det skriftlige arbejde frem mod den skriftlige prøve kan derfor tilrettelægges, så det bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

For 2.hf’erne er det selvfølgelig afgørende, at alle elever er bekendte med såvel de sproglige opgaver i opgavesættet, skrivegenrerne summary og analytical essay og skrivehandlingen discuss. Det vil derfor være nødvendigt fortsæt at træne prøveformatet med 2.hf’erne, men gerne i kombination med andre typer skriftlighed, så skrivelysten holdes ved lige. Det kan være skriftlige øvelser, opgaver og aktiviteter, der understøtter elevernes skrivefærdighed og giver mulighed for differentierede eller forskellige opgaver, der udover at kunne tilpasses elevernes niveau, kan motivere eleverne hen imod slutningen af skoleåret.

Til arbejdet med se skriftlige prøvesæt henviser jeg til lærerens hæfte på Materialeplatformen, FAQ til skriftlig eksamen på emu.dk, samt materiale til skriftlige censorer på uvm.dk.

For 1.hf’erne er der naturligvis også god mulighed for at bruge dele af eller hele eksamenssæt som prøvetræning i engelsk.

 

Formativ evaluering

I forhold til at fastholde elevernes motivation i den sidste tid frem mod sommeren, kan man indtænke forskellige former for formativ evaluering, så man udfordrer eleverne på flere forskellige niveauer. Til dette formål er der god inspiration at hente via følgende links:

 

Undervisningsbeskrivelser

Det vil være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden, da læreren kan have været nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til f.eks. materialevalg og/eller arbejdsformer. Alle har gjort alt for, at eleverne skulle få mest muligt ud af også nødundervisningen i faget, og alle vil også gøre deres bedste for, at eleverne får den bedste mulige afslutning på hf - på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under Covid-19-pandemien.

 

Fortsat virtuel undervisning for fortsætterhold

For 1. hf’erne som ikke er med i genåbningen og som fortsætter med faget i næste skoleår, vil det kræve en ekstra indsats at bevare motivationen i perioden frem mod sommerferien. Arbejdet med at styrke klassefællesskabet og den personlige kontakt mellem lærer og elev og eleverne imellem er vigtige ingredienser i denne indsats, bl.a. med henblik på at afhjælpe udfordrede elever, som har brug for ekstra støtte under nødundervisningen.

De enkelte institutioners tilrettelæggelse af undervisningen spænder over stor variation fra fortsat normalt skema til rene blokdage, hvorfor den enkelte lærer nødvendigvis må indtænke strukturen på egen skole i sin planlægning. Nedenstående eksempler vil derfor ikke kunne bruges af alle, men er tænkt som inspiration. Links til konkrete sites er indsat under teksten.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

For nogle klasser vil der være mulighed for at benytte de frigivne skriftlige opgavesæt (som er til rådighed på Materialeplatformen dagen efter den skriftlige prøves afholdelse) til prøvetræning, ligesom der er plads til mundtlige årsprøver. Begge dele peger frem mod næste skoleår og giver mulighed for både at samle op på året og sætte mål for næste års arbejde.

Har man ikke timer til rådighed til dette, vil et mindre antal lektioner kunne bruges til at eleverne udarbejder og afleverer mundtlige produkter (video eller lyd) af mange forskellige slags.

Opgaverne kan være direkte prøvetræning, fx kan eleverne aflevere en præsentation af et tekstmateriale, som svarer til den indledende præsentation ved eksamen, eller et mundtligt resumé af en tekst. Ligeledes er der god mulighed for at lade eleverne arbejde mere frit og bruge tekster, emner og produktformer, der ikke altid er plads til i den daglige undervisning. Fx kan eleverne lytte til et afsnit af en podcast og indtale en aflevering, der relaterer til den. Det kan være anmeldelser, en ’podcast’ i samme stil, digital stationslæring med fokus på udvalgt grammatisk kernestof o. lign..

Det virtuelle format kan også bruges til at træne argumentation og diskussionsevne. I materialet fra året FIP-kurser finder man et par øvelser der leder frem mod den formelle debatform. Selvom man ikke har mod på at kaste eleverne ud i en virtuel formel debat, kan man sagtens træne aspekter af det, som man eventuelt vil kunne bygge videre på i næste skoleår.

 

Klassens sammenhold, motivation og trivsel

For at understøtte det sociale liv i klassen er det godt at arbejde med faste grupper, så alle elever har et tilhørssted. Undervejs i gruppearbejdet kan man som underviser deltage i gruppernes samtaler og få en mere eller mindre formel snak med dem, og man kan selvfølgelig også bede eleverne i fællesskab udarbejde oplæg eller lydafleveringer.

For at blande eleverne mere, kan man også stille forskellige opgaver til grupperne og bagefter lade dem ’mødes’ to og to, hvorefter de skal samle deres svar til ét fælles, som præsenteres i klassen.

Et andet redskab til at blande klassens elever er den lærerstyrede virtuelle ’walk and talk’. Fx kan man uddele diskussionsspørgsmål om almene emner til eleverne parvist og lade dem diskutere med forskellige partnere, eller man kan bede eleverne udarbejde spørgsmål til hinanden. Man kan også lade samtalen tage udgangspunkt i et foto, relevant nyhedsartikel, en særlig begivenhed, et citat eller et digt med faste opgaver, der skal løses mundtligt.

En anden mulighed er at lade eleverne lave en lille rute ud af huset til hinanden med opgaver undervejs – det kan være faglige opgaver, men også lidt friere og elevstyrede opgaver. Læreren kan stille krav om, at løsningen af opgaven skal kunne postes eller afleveres, så læreren kan se, hvad der bliver arbejdet med.

De virtuelle platforme kan også bruges til spil og quizzer – både i grupper, men også for hele klassen. En måde at gøre det sidstnævnte på er, at læreren kører en quiz på sin delte skærm, og eleverne i grupper skriver sig frem til svaret, før gruppen som helhed svarer i klassens fælles rum.

Man kan også lade eleverne konkurrere om at producere en lille video, i grupper, i par eller individuelt, fx en ’vocabulary video contest’. Kåringen kan ske i fællesskab.

 

Individuel vejledning og hjælp til den enkelte elev

Den virtuelle arbejdsform kan udnyttes til fokuseret individuel feedback eller faglig dialog med elever, der har sværere ved at byde ind i en virtuel klassedialog. Man kan fx aktivere eleverne ved at bede dem vælge ud, hvad der skal tales om. Det kan være vellykkede aspekter af en skriftlig aflevering, eller et emne eleven er optaget af, som formidles på engelsk. Hvis man lader eleven dele sin egen skærm, byttes rollerne rundt, hvilket kan gøre samtalen mindre skræmmende for eleven.

 

Links:

Podcastserien ’This I believe’ indeholder korte afsnit, som eleverne let kan kopiere.

Formel debat

Gode diskussionsspørgsmål kan findes mange steder. På ESL Discussions er emnerne inddelt i spørgsmål til elev A og B.

Fotos fra The New York Times med tilhørende forslag til brugen af billedet.

Gps-quiz hvor eleverne kan udarbejde ruter til hinanden og lægge opgaver ind.

Vocabulary video contest

 

 

Ideer til spil og mundtlige aktiviteter

http://www.111variation.dk

 

Wordshake – Hvor mange engelsk ord kan du lave på 3min ud af 16 bogstaver?

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/wordshake

 

Gode crossword puzzles til flere niveauer, som eleverne kan lave i grupper

http://iteslj.org/cw/

 

 

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledninger

Materialeplatformen: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver samt lærerens hæfte.

Fagets sider på emu.dk: Her findes bl.a. materialer fra FIP, information om eksamen samt inspiration til fjernundervisning under Covid-19.

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF og Facebook-gruppen.

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger er du velkommen til at kontakte mig.

 

 

Line Flintholm

Fagkonsulent

Tlf.: +45 33 92 53 83

E-mail: Line.Flintholm@stukuvm.dk

Siden er opdateret 29. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.