Vær med til at sætte gang i klasserettede mestringsforløb

Folkeskoler og friskoler kan nu melde sig til at sætte gang i den klasserettede indsats Plads til forskellighed for indskolingsklasser med elever med ADHD, autisme og lignende vanskeligheder i skoleåret 2019/2020.

Plads til forskellighed er en del af satspuljeprojektet Mestering af skoledag og hverdagsliv, der har til formål at hjælpe klasser med elever med ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder til at starte et forløb, der kan hjælpe eleverne med at mestre deres skoledag og hverdag. Målet er at fremme de sociale relationer og trivslen i klassen, så både motivationen, læringsmiljøet og fastholdelsen i klassen øges. Nøglen i Plads til forskellighed er en opkvalificering af de fagprofessionelles kompetencer. Projektet ændrer ikke på klassens organisering eller timernes tilrettelæggelse, men integreres igennem de professionelles tilgang til klassen og eleverne. 

Kommuner og frie grundskoler kan nu tilmelde sig projektet og få mulighed for at opkvalificere ressourcepersoner med henblik på at igangsætte mestringsforløb i 0.-3. klasser, der har mindst to elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder i skoleåret 2019/2020.

Børne- og Undervisningsministeriet yder et tilskud til deltagende på maksimalt 29.072 kr. pr. deltagende ressourceperson. Tilskuddet forudsættes anvendt til de 92 timer, der er forbundet med ressourcepersonens opkvalificering, forberedelse og implementering af indsatsen samt opfølgning på den. Øvrige udgifter, herunder udgifter forbundet med administration og rejseudgifter, finansieres af kommunen, hvori den deltagende folkeskole er beliggende, eller af den frie grundskole.

Yderligere information om projektet og tilmeldingen kan læses på Plads til forskelligheds hjemmeside www.pladstilforskellighed.dk  

Puljeudmeldingen, hvor rammen for tilskuddet er beskrevet, findes her.

Siden er opdateret 26. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.