Artikel

STIME: Hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Se en video med en families personlige beretning og bliv klogere på udviklingsprojektet STIME. Læs også om hvordan hjælpen kan sættes ind tidligt og tæt på barnet. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Flere og flere børn og unge er i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker børnenes og de unges funktionsniveau og kan betyde, at de fungerer dårligere såvel fagligt som socialt. Samtidig rammer mistrivslen ofte hele familien, og det kan være svært for børn, unge og forældre at finde overskud til at klare dagligdagens udfordringer.

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til hele familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Psykiatrien skal naturligvis fortsat behandle dem, der har behov for det. Men når region og kommuner arbejder tæt sammen, er det muligt at forebygge, at psykisk mistrivsel udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og fører til alvorlige psykiatriske lidelser.

 

Lokale indsatser med lettere behandling

”Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed” (STIME) er et samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. I udviklingsprojektet tager de otte ligeværdige partnere et fælles ansvar for børn og unges mentale sundhed og gør det muligt at tilbyde en mere helhedsorienteret og relevant indsats i nærmiljøet.

Indsatsen kommer hele vejen rundt om barnet, den unge og familien og bygger på tre gensidigt afhængige grundsten: Lettere behandlingsindsatser (herunder fire nyudviklede evidensbaserede forløb), vejledning i læringsmiljøet samt kompetenceudvikling af fagprofessionelle.

Målet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Familierne skal have adgang til lettere behandling og vejledning i kommunen samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet.

 

Tværsektorielt samarbejde i fire spor

STIME udvikler og afprøver lokale tilbud til børn, unge og deres familier, der er baseret på evidens. På tværs af fag, sektorer og organisationer bidrager projektet med ny viden og nye metoder, som kan leve videre efter projektets afslutning.

Målgruppen for STIME er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Barnets/den unges udfordringer skal have relation til et af projektets i alt fire spor:

 1. ”Når tanker om krop og mad fylder for meget” (tidlige tegn på spiseforstyrrelse blandt 10-17 årige).
 2. ”Når svære følelser fører til selvskade” (selvskadende adfærd blandt 12-17 årige).
 3. ”Når bekymring eller tristhed fylder for meget” (tegn på angst/depression blandt 6-17 årige).
 4. ”Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring” (udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet blandt 3-10 årige).

 

Indsatserne i STIME

STIMEs indsats er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i seks af STIMEs kommuner og indsatsen er mere specialiseret end den, de fleste kommuner tilbyder.

Inden for STIMEs fire spor består indsatserne overordnet af:  

 • Udvikling og afprøvning af lettere behandlingsindsatser, der står på den aktuelt bedste viden om, hvad der virker.
 • Udvikling og afprøvning af interventioner i læringsmiljøet, hvor lærere og pædagoger vejledes i, hvordan de kan støtte op om de børn og unge, der er i et STIME- forløb.
 • Opkvalificering af kommunale psykologer, så de kan varetage lettere behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel.
 • Opkvalificering af fagpersoner i forhold til den brede gruppe af børn og unge, så de kan opfange centrale tegn på psykisk mistrivsel, handle ud fra best practice i læringsmiljøet, når der er psykisk mistrivsel samt italesætte observationer og henvise, når der er bekymring om psykisk mistrivsel.
unpublished

Hvis du vil vide mere


I STIME arbejder Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner med sporet ”Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring”, hvor forældre bl.a. kan få tilbud om at deltage i programmet ”New Forest Parenting Program”.

Sporet henvender sig til 3-10 årige børn, der har udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Barnets udfordringer er funktionsnedsættende i forhold til jævnaldrende og kommer fx til udtryk ved:

 • At det er svært for barnet at holde hænder og fødder i ro og blive på sin plads.

 • At barnet let bliver afledt og ofte ikke gør opgaver/leg færdige.

 • At barnet afbryder og har svært ved at vente på, at det bliver sin tur.

 

”New Forest Parenting Program” er et forældreprogram, der har til formål at vejlede forældre og give dem værktøjer, der kan skabe mere positive rammer for deres barn og familiens trivsel og derigennem styrke barnets udvikling og trivsel. Under forløbet har familien i alt otte vejledende samtaler med en behandler, hvoraf nogle kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er som udgangspunkt med tre gange sammen med sine forældre.

”New Forest Parenting Program” bygger på udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi. Programmet er udviklet til børn i alderen 3-11 år med ADHD, men kan anvendes til en bredere målgruppe med lignende vanskeligheder.

Forældreprogrammet er udviklet og ejet af førende ADHD-forskere og specialister ved Southampton University i Sydengland. Det har været afprøvet i flere internationale forskningsprojekter og vist sig at være effektivt til at reducere uro og impulsivitet samt øge opmærksomheden hos børn. I Danmark har det været afprøvet i et stort studie med 164 børn med ADHD og deres forældre på tre børnepsykiatriske afdelinger.

Læs mere om sporet  Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring på Region Hovedstadens hjemmeside.


STIME er finansieret af satspuljemidler på i alt 67 mio. kr. og løber i perioden i 2018 til foråret 2022. Størstedelen af midlerne er kanaliseret ud til de syv kommuner, hvor aktiviteterne foregår: Gladsaxe, Gentofte, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.

Alle danske regioner har fået midler til satspuljeprojekter i puljen ”Fremskudt funktion”. Puljens formål er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har behov for en indsats i psykiatrien men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Herunder at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

Læs mere om STIME, find pjecer og kontaktpersoner i de deltagende kommuner på STIME.info på Region Hovedstadens hjemmeside.


Siden er opdateret 23. juni 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.