Redskab

Redskab til ledelser og lærere

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut udpeger fem konkrete opmærksomhedspunkter, der kan understøtte en konstruktiv proces for alle, når en elev ikke er uddannelsesparat.

Rapporten Uddannelsesparat? De første erfaringer fra arbejdet med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen beskriver erfaringer fra en række indsatser i forhold til ikke-uddannelsesparate elever.

 

Tværgående opmærksomhedsområder

Som grundlag for ledelsens fortsatte arbejde med uddannelsesparathedsvurderingen, UPV, kan det være konstruktivt at overveje følgende fem opmærksomhedsområder.
 

1. Lad alle parter tage ansvar – i en fælles indsats
En succesfuld UPV-proces er en, hvor alle parter spiller en rolle – både elev, forældre, lærere, UU-vejleder og leder. Det handler om fælles ansvar. Derfor er det en god idé at synliggøre på møder og i skriftlige handlingsplaner, at alle bidrager og at præcisere hvordan.

 

2. Vær konstruktiv i kommunikationen om UPV
I de eksempler rapporten præsenterer, har skolerne indledningsvist oplevet modstand fra både elever og forældre i forhold til UPV. For at sikre, at alle parter ser positivt på UPV og ikke opfatter den som en domsafsigelse, er det derfor vigtigt med en bevidst positiv og konstruktiv tilgang. Det gælder både for den skriftlige formidling og for møderne. Det handler også om at involvere forældrene tidligt, holde dem løbende opdateret og inddrage dem som en vigtig samarbejdspartner.

 

3. Sæt skoleledelsen for bordenden
Eksemplerne i rapporten viser, at skoleledelsens engagement i UPV-processen har stor betydning for, hvordan både forældre og elever opfatter den. Når ledelsen deltager, sender det nemlig et signal om, at skolen prioriterer indsatsen for den enkelte elev. Ledelsen kan for eksempel deltage ved at sidde ved bordenden til møder med forældre og elever.

 

4. Sørg for grundig planlægning og koordinering
Fordi UPV-processen involverer mange forskellige aktører og i perioder kan medføre stor arbejdsbelastning, kræver den grundig planlægning og god koordinering – både mellem skolen og UU i forhold til timing i forbindelse med de formelle procedurer, i dialogen mellem de professionelle parter og i informationen til og dialogen med elev og forældre.

 

5. Vær tydelig over for forældre og elever
Eksemplerne i rapporten viser, at en klar og tydelig kommunikation omkring UPV er vigtig. Det er ikke nødvendigvis nok at nævne UPV som én blandt flere informationer på et forældremøde. Det kan medføre, at den enkelte ikke opfatter det som relevant, og det er desuden ikke sikkert, at alle forældrene til ikke-uddannelsesparate elever er til stede. Også for eleverne spiller det en rolle med tydelig kommunikation om UPV – både før og efter vurderingen. Og eleven bør få beskeden ansigt til ansigt, før der bliver sendt et brev hjem til forældrene.

Siden er opdateret 23. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.