Artikel

OSO - digitalt arbejde med den selvvalgte opgave i 10. klasse

Artiklen giver inspiration til start, emnevalg, produktioner, fremlæggelse og bedømmelse samt ideer til arbejdet med digitalt gruppearbejde og vejledning, når eleverne skal udarbejde deres selvvalgte opgave.

Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) er, som navnet antyder, en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolens 10. klasse. 

Ifølge bekendtgørelsen skal opgaven give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Opgaven skal i skoleåret 2020/21 være afsluttet senest den 2. juni 2021. I efteråret 2020 blev brobygning med fysisk fremmøde aflyst for skoleåret 2020/2021. Det skal dog, i det omfang det er praktisk muligt, erstattes af virtuelle kurser og forløb. 

Her følger nogle råd og opmærksomhedspunkter i forhold til at arbejde med den selvvalgte opgave i en periode, hvor elever og lærere arbejder hjemmefra, og hvor brobygning med fysisk fremmøde er aflyst og måske erstattet af virtuelle forløb.

 

Emnevalg og problemstilling

Indledningsvis kan eleverne brainstorme for at finde frem til deres egne emner og indhold. Dette kan eksempelvis gøres på Padlet. Eleverne kan udarbejde opgaven individuelt eller i samarbejde med andre elever, hvor der er sammenhæng mellem de konkrete uddannelsesplaner.

Når eleverne skal arbejde med at formulere problemstillingen, kan de elever, der arbejder i grupper, oprette og benytte et virtuelt møderum. I forbindelse med formuleringen af problemstillingen kan vejledningen foregå skriftligt. Læreren bør under perioden med skolelukninger være opmærksom på, at eleverne skal være i stand til at løse deres problemstilling fra deres hjem og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Eleverne kan for eksempel fortsat lave spørgeskemaer og interviews, da dette kan gøres digitalt eller via telefonen, hvorimod de ikke kan besøge og observere virksomheder, butikker med mere.

Find ideer til arbejdet med virtuel brobygning i materialerne på denne side på emu.dk

 

Under opgaveskrivningen

Herunder er listet nogle ideer til elever, der samarbejder virtuelt.

Eleverne kan arbejde i et virtuelt møderum, hvor de kan:

  • drøfte egnede kilder, de skal bruge for at besvare problemstillingen
  • udarbejde en arbejds- og ansvarsfordeling                                       
  • arbejde med løbende videndeling
  • drøfte produktet (se nedenfor om produkter)
  • øve sig på fremlæggelsen

 

Det kan være en fordel at understøtte eleverne i at finde en egnet platform til deling af kilder, projektdokumenter, egne skriftlige notater m.m.

Vejledning af eleverne/elevgrupperne kan foregå enten via virtuelle møder eller telefonisk. Det kan være en idé at oprette et skema, som eleverne/elevgrupperne “booker” en vejledningstid på, således at der så vidt muligt gives vejledning til alle elever/grupper flere gange. Vær ekstra opmærksom på at holde en tæt kontakt med de elever, der har svært ved at arbejde selvstændigt, og de elever som ikke arbejder i en gruppe.

 

Produkter

Den selvvalgte opgave skal resultere i et produkt og en fremlæggelse. Egnede produkter under skolelukningen kunne være: hjemmeside, blog, radio-debatprogram, hørespil, tegninger, fotomontage eller brochure. Disse produkter kan let formidles til lærerne, der skal bedømme opgaven.

Hvis eleverne vælger en produktform, der ikke er mulig at fremstille eller gennemføre på grund af manglende adgang til materialer og faglokaler eller grundet manglende muligheder for at integrere produktformen som en del af fremlæggelsen, kan de under fremlæggelsen skitsere produktet og forklare, hvordan produktet ville have bidraget til opgaven.

 

Fremlæggelsen

De elever, der har samarbejdet i grupper og øvet sig på deres fremlæggelse sammen, kan via en af de it-platforme, der egner sig til gruppesamtaler, fremlægge virtuelt for lærerne. Elever, der har arbejdet i grupper, kan også splitte deres fremlæggelse op og fremlægge individuelt, ligesom elever, der har arbejdet alene, også fremlægger for lærerne individuelt via en af de mulige platforme.  

 

Bedømmelse

Eleverne skal have en individuel skriftlig udtalelse. Hvis eleven ønsker det, bedømmes opgaven herudover med en karakter. Opgaven bedømmes ud fra en samlet vurdering af deres arbejde med opgavens faglighed, arbejdsprocessens forskellige faser, produktet samt fremlæggelsen og formidlingen. Bedømmelsen skal i denne periode ske under hensyntagen til de muligheder, eleverne har haft under arbejdet med opgaven. Udtalelsen kan med fordel gives ved et virtuelt møde eller over telefonen, så det er muligt at tale om bedømmelsen, som kan sendes til eleverne skriftligt forud for samtalen.

Bekendtgørelsen om obligatorisk selvvalgt opgave findes her

Siden er opdateret 13. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.