Aktivitet

Introduktion til ungdomsuddannelserne – som virtuelle aktiviteter

Denne aktivitet kan bruges til at støtte elevernes overvejelser om uddannelsesvalg. Aktiviteten kan give eleverne information om og indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser – uden at være fysisk på besøg.

Målgruppe: Elever i 8., 9. og 10. klasse.  

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

En af forudsætningerne for at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg er at have kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Denne aktivitet tager udgangspunkt i, at udskolingseleverne introduceres for forskellige ungdomsuddannelser virtuelt i stedet for at være fysisk til stede i brobygning eller på introduktionskurser.

Aktivitetens sigte er at skabe et kvalificeret grundlag for elevernes uddannelsesvalg ved at give dem kendskab til forskellige uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Aktivteten kan tilrettelægges i arbejdet med det obligatoriske emne Uddannelse og job eller som introduktion til ungdomsuddannelserne, for eksempel i forbindelse med brobygning eller som introduktionskurser.

 

Forudsætninger, form og indhold

Fysiske besøg på ungdomsuddannelserne er på grund af COVID-19 aflyst. Derfor kan virtuelle besøg og anden virtuel introduktion bruges som et alternativ, når udskolingseleverne skal introduceres for ungdomsuddannelsesmulighederne. 

Eleverne skal i dene aktivtet opdage og undersøge uddannelses- og karriereveje og dele viden og erfaringer med hinanden gennem en virtuel introduktion af uddannelserne, som understøttes af en fælles før- under og efterproces, der kan finde sted i klassen eller i klassens virtuelle undervisningsrum.

I aktiviteten inddrages video og andet informationsmateriale, der kan give eleverne kendskab til forskellige arbejdsliv, karriereveje og livsformer, som de forskellige ungdomsuddannelser kan pege henimod. Videoerne kan også give eleverne mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på forskellige ungdomsuddannelser.

I aktiviteten er der lagt vægt på, at eleverne er aktive i mindre gruppe- og paropgaver. Samtidig kan før-processen også lægge op til en fælles indledende nysgerrighed, og efterprocessen kan afrunde aktiviteten med en fælles udveksling i klassen.

 

Tilrettelæggelse

Aktivitetens hovedelement er en virtuel introduktion af ungdomsuddannelserne gennem videoer, interaktive spil eller livestreams. 

Aktiviteten kan træde i stedet for et fysisk besøg på ungdomsuddannelserne som en del af elevernes forberedelse til et uddannelsesvalg. Derfor er aktiviteten en vejledningsaktivitet, som på lige fod med fysiske besøg på en ungdomsuddannelse kan understøttes af før- under og efterbehandles af aktiviteten, der støtter elevernes oplevelse og refleksion.

Aktiviteten kan både være et alternativ og supplement til de fysiske besøg. Aktiviteten kan tilrettelægges, hvor eleverne er sammen i klassen, men bruger videoer og research på ug.dk i stedet for at være ude på ungdomsuddannelserne. Den kan også foregå virtuelt, hvor eleverne sidder hjemme og deltager gennem klassens virtuelle undervisningsrum.

Det kan være en ide at sørge for, at der er opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, for eksempel med quizzer eller opsamlende opgaver undervejs i aktiviteten.

Ressourcer

 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal par- og grupper sammensættes?
 • Hvordan skal tiden til de forskellige faser i aktiviteten fordeles?
 • Hvordan skal den virtuelle præsentation arrangeres?
 • Skal der laves en aftale med ungdomsuddannelser i skolens lokalmiljø om, at de præsenterer deres uddannelser?
 • Skal der benyttes videoer og/eller optagede live streams?

 

Opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser.

1. Før - introduktion
Du kan hjælpe eleverne med at få erfaring med at gå på opdagelse og indhente information og viden om uddannelser. Forberedelsen hjælper eleverne med at få indtryk og information, så de kan få det fulde udbytte af næste fase.

Forslag til spørgsmål til elevernes forberedelse:

 • Hvad vil du gerne vide om indholdet på uddannelsen?
 • Hvad vil du gerne vide om at være elev på uddannelsen?
 • Hvad vil du gerne vide om krav til uddannelsen?
 • Hvad vil du gerne vide om livet efter uddannelsen?

 

2. Under – Eleverne går på virtuel opdagelse
Eleverne kan gennem virtuelle præsentationer og brug af UddannelsesGuiden m.m. få mulighed for at se, høre og opleve forskellige uddannelser. 

På baggrund disse oplevelser kan eleverne ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder. Du kan støtte eleverne i denne opgave ved at give dem en systematik, som de skal sortere uddannelserne ud fra. Dette kan foregå parvis eller i grupper. Denne opgave giver eleverne et udgangspunkt for at reflektere og forstå den nye viden og uddannelserne.

Efterfølgende kan I gennemgå elevernes forskellige sorteringer og tale om eventuelle forskelle i deres sorteringer.

 

3. Efter - bearbejdning af ny viden
Formålet med en grundig efterbearbejdning er, at eleverne skal bruge de erfaringer og den viden, de har fået i den virtuelle aktivitet i forbindelse med andre udskolingsaktiviteter, for eksempeli forbindelse med det obligatoriske emne Uddannelse og job eller erhvervspraktik.

På baggrund af elevernes oplevelse kan de igen ordne informationerne om ungdomsuddannelserne, som de har fået gennem oplæg og videoer. Dette kan foregå i grupper, parvis eller selvstændigt for hvert enkelt elev.

Denne gang kan eleverne sortere ud fra spørgsmål som:

 • Hvad overraskede dig, og hvad var som forventet?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved uddannelsen?
 • Hvad skal du være god til for at gå på den uddannelse?
 • Hvad har du lært om uddannelsen og om dig selv i relation til uddannelsen?
 • Har besøget givet anledning til, at der er noget du gerne vil vide mere om?
 • Tænker du anderledes om uddannelsen og dig selv end før besøget?

 

Afslutning og evaluering

Som opsamling kan I arbejde med elevernes besvarelser, og I kan derefter tale om mere generelle overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalget. Eksempelvis kan I drøfte, hvad eleverne skal være opmærksomme på, når de vælger uddannelse og hvorfor. I kan også tale om, hvad der er vigtigt for eleverne i uddannelsesvalget.

Endelig kan du hjælpe eleverne med at forstå de indtryk og tanker, som er opstået hos dem undervejs. Det kan give dem en viden om, hvordan uddannelsessystemet fungerer, hvad et valg indebærer, og hvilke handlinger der synes at føre til hvad.

Eleverne kan her eksempelvis arbejde med følgende spørgsmål:

 • Beskriv, hvordan dine indtryk stemmer overens med de forestillinger, du havde tidligere?
 • Overvej, hvorfor du giver lige den beskrivelse?
 • Kunne din beskrivelse være anderledes? Hvordan?
 • Hvordan skulle beskrivelsen ændres for, at du kan se dig selv på uddannelsen?

 

Videre inspiration 

Få inspiration til virtuelle besøg på ungdomsuddannelserne i denne artikel:

Besøg ungdomsuddannelserne – også digitalt på emu.dk

Siden er opdateret 13. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.