Redskab

Forslag til VALGPROCES for forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

Her finder du et forslag til valgproces for forskudte valg af forældrerepræsentanter. Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Skole og Forældre. 

Forslaget er struktureret i otte punkter. Under hvert punkter er der angivet ansvarsområder for de enkelte led i processen. Der er også givet forslag til datoer, der kan udgøre en tidsplan. Du kan også læse mere generel valginformation nederst i denne artikel.

 

1. Drøftelse og godkendelse i skolebestyrelsen af forløb – 27. maj 2020

Skolelederen tager udgangspunkt i det kommunale styrelsesvedtægtsbilag, hvor valg til skolebestyrelser er beskrevet, herunder hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget.  Med udgangspunkt i dette, drøfter skolelederen med skolebestyrelsen, hvordan forløbet med afvikling af valget kan gennemføres.

 

2. Invitation udsendes til forældrene om opstillingsmøde – 29. maj 2020

Skoleleder sender invitation om virtuelt opstillingsmøde ud til alle forældre på Aula, herunder også link til platform, hvor mødet holdes.

Der oplyses også om, hvem der er stemme- og opstillingsberettiget, jf. folkeskolelovens § 43 og bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Endvidere udsendes link til skabelon for kandidatopstilling. Invitation og link mv. kan også lægges på skolens hjemmeside.

 

Se i øvrigt inspiration til invitationer, valgplakater mv. på Skole og Forældres hjemmeside

 

3. Opstillingsmøde gennemføres virtuelt – kampvalg eller afstemningsvalg – 8. juni 2020

Det er væsentligt ved afholdelse af virtuelle møder, at der er en tydelig mødestyring, hvor regler for bl.a. talerække, chat og lignende præsenteres og håndhæves.

Mødelederen skal være en, der har erfaring i virtuel mødestyring og kan lede alle gennem mødet – det kan være et skolebestyrelsesmedlem, en fra skoleledelsen, eller måske kan man få en medarbejder til at være mødeleder.

Skolebestyrelsesformanden eller et medlem fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen, hvorfor det er vigtigt, og hvad man har arbejdet med og kommer til at arbejde med.

Skoleleder noterer, hvem der ønsker at stille op, og tjekker valgbarhed efter reglerne.

Kandidaterne drøfter, om de ønsker at gennemføre et afstemningsvalg, eller om de ønsker et fredsvalg.

Ved fredsvalg offentliggøres resultatet hurtigst muligt efterfølgende.

 

4. Præsentation af kandidater ved kampvalg – 11. juni 2020

De eller den ansvarlige for afvikling af skolebestyrelsesvalget angiver en frist for kandidaternes udfyldes af skabelonen for kandidatpræsentation til opstilling (se evt. link til skabelon ovenfor). Fristen kunne fx fastsættes til den 15. juni. Præsentationen lægges ud til alle forældre på Aula og på skolens hjemmeside.

 

5. Information om afstemning – 12. juni 2020

Skolelederen sender meddelelse ud til alle forældre via Aula med link til afstemning samt deadline for afstemning.

 

6. Valget opgøres – kandidater informeres – 22. juni 2020

Afstemningsvalget opgøres som angivet i den kommunale styrelsesvedtægt, hvor det antal kandidater med flest stemmer er valgt til skolebestyrelsen. Øvrige er suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal. Er der stemmelighed foretages lodtrækning om rækkefølgen.

 

7. Valget resultat offentliggøres – 23. juni 2020

Valgets resultat offentliggøres via Aula til alle forældre med information om, hvem der samlet repræsenterer forældrene i skolebestyrelsen, og hjemmesiden tilrettes i overensstemmelse med valgresultatet.

 

8. Eventuelle klager over valget behandles

Såfremt forældre ønsker at klage over valget indgives klage til valgbestyrelsen, som behandler den hurtigst muligt.

 

VALGINFORMATION

Antal kandidater

Normalt skal tre eller fire kandidater vælges til skolebestyrelsen og herudover et antal suppleanter (antallet fremgår af styrelsesvedtægtens bilag under afsnit om forskudte valg).

 

Fredsvalg eller kampvalg

Fredsvalg: Kandidaterne bliver enige om, hvem der er valgt ind i skolebestyrelsen, og hvem der er suppleant, samt hvilken rækkefølge suppleanterne har.

Kampvalg: Er der flere kandidater, end der skal besættes, skal kandidaterne sammen finde ud af, om de ønsker fredsvalg, eller om der skal være kampvalg for at afgøre, hvem der træder ind i skolebestyrelsen, og hvem der er suppleant. Ønsker blot én af kandidaterne, at der skal være kampvalg, skal dette gennemføres.  

 

Kampvalg - afstemning

Hvis valg til skolebestyrelsen skal afvikles som kampvalg, vil der være flere forskellige muligheder for afvikling.

Det er væsentlig, at der sikres en korrekt valghandling. Der vil kunne stilles en eller flere aflåste kasser op på skolen, hvor forældre i en periode vil kunne aflevere deres stemmesedler. Kasser skal placeres så der kan holdes opsyn med dem. Stemmesedler sendes til forældre hjem til forældrene og/eller kan udleveres på skolen.

Skolerne vil under hensyn til antallet af forældre på skolen, kunne angive retningslinjer for, hvornår hvem kan komme og afgive stemme. Fx indskolingsforældre mandag til onsdag fra kl. XX til XX.

I nogle kommuner stiller forvaltningen elektronisk afstemning til rådighed for skolebestyrelsesvalget. Skolelederen kontakter forvaltningen for at afklare om og hvordan man evt. kan gennemføre elektroniske valg.

Læs mere om dette i følgende artikel på Skole og Forældres hjemmeside

 

Skolebestyrelsen tiltræder

Skolebestyrelsen tiltræder 1. august 2020

Skolelederen indkalder den nysammensatte skolebestyrelse til et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og eventuelt en næstformand. 

Yderligere inspiration og information kan fås på Skole og Forældres hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.