Artikel

Strategiske initiativer til forebyggelse af radikalisering

Udarbejd en strategi og handleplan på skolen i forhold til børn og unges kritiske dannelse og aktive deltagelse. Sæt fokus på internettets potentialer som ramme for en demokratisk dialog, men også en forstærkende faktor for udbredelse af ekstreme budskaber.

Demokratiske kompetencer

Da regeringen i den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (oktober 2016) blandt andet satte fokus på ”bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebygge online radikalisering” skete det med udgangspunkt i, at vi skal;” … sikre os, at børn og unge udvikler demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, så de kan bidrage til samfundets fortsatte positive udvikling”.
Fra indledning Baggrundspapiret til online-magasinet fra Medierådet for Børn og Unge

 

Vejledning til skoler

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbyder skoleledere, lærere, pædagoger og skoleforvaltninger vejledning om, hvordan skoler kan arbejde systematisk med demokrati, medborgerskab og tidlig forebyggelse af radikalisering. (Hvad kan vi tilbyde, uvm.dk).
Fra ‘Tilbud og værktøjer’ Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Citaterne ovenfor indrammer perspektiver på ‘forebyggelse af radikalisering’.

Brug baggrundspapiret til online-magasinet fra Medierådet og materialer og ideer fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme som afsæt til at træffe velbegrundede, strategiske beslutninger og give et fundament for at udarbejde en strategi og handleplan med opmærksomhedspunkter ift. internettet som potentiel ramme for demokratisk deltagelse og forstærkende faktor for spredning af ekstremistiske budskaber og kommunikation med et perspektiv, der sigter på at anspore til at arbejde målrettet med at skærpe børn og unges kritiske tænkning i en tid med et voksende antal informationskanaler og digitale medier (citat STUK Demokrati og medborgerskab) og de initiativer, der på skoleplan, kan være relevante at sætte i værk. De kan støttes af  nedennævnte parter, så tiltagene bliver en reel del af skolehverdagen.

 

Baggrundspapiret

Baggrundspapiret til online-magasinet samler nogle vigtige perspektiver i en debat om internettets rolle og den potentielle indvirkning på den demokratiske dialog og vores deltagelse i demokratiske processer, det spiller. Det giver et nuanceret billede af, hvad medieforskningen har at sige om de ekstremistiske gruppers strategier, teknologien og tech-virksomhedernes rolle samt brugernes adfærd på nettet.

 

Materialet fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Materialet understøtter forskellige perspektiver på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering bl.a. online. Der er redskaber til skoler eller forvaltninger, som kan være en hjælp ved udarbejdelsen af strategi og handleplan.

 

Hensigten med de to materialer

De to materialer kan hjælpe skolen med at udarbejde en handleplan, som kan være med til at sikre, at børn og unge udvikler demokratiske, kritiske og sociale kompetencer. Ambitionen er, at de får kompetencer til at deltage og være medansvarlige i demokratiet. Eleverne får viden om radikalisering, så de kan være opmærksomme og forholde sig til dette, når de møder det online.

 

Fælles om indsats mod ekstremisme og radikalisering

Når man fra politisk hold taler om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, er den karakteriseret af forskellige forhold:

 • Fokus på en samlet forebyggelsesindsats med flere aktører, perspektiver og niveauer i indsatsen. Alle har en rolle og et ansvar.
 • Fokus på indsats for at formidle materiale, yde sparring og give information på alle niveauer.
 • Ift. færden online er fokus på, at alle aktører skal bidrage til at sikre, at eleverne kender risici og faldgruber og kan agere på baggrund af denne viden.

 

Fra strategi til handling

I forlængelse af en strategi og handleplan vil skoleledelsen kunne pege på selve online-magasinet som videnskilde til brug for de professionelle og forældre. De vil kunne bruge den viden, de opnår gennem materialet, i egen praksis eller som forældre.

Konkret giver Online magasinet ’Nettets vildveje’ et indblik i den rolle internettet kan spille som ramme og forstærkende faktor for ekstremistiske budskaber og kommunikation.

Artiklerne kan give en forståelse af de aspekter, der er i spil ift. radikalisering.

Fokus i selve online-magasinet er:

 • Internettet er en maskine
 • Mellem information og misinformation på nettet
 • Hadsk tale og grænser for ytringsfrihed
 • Ung, sårbar og på vildveje
 • Digital dannelse mod ekstreme budskaber

Via Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme vil skolen kunne få:

 • Implementeringsstøtte
 • Opmærksomhed på og hjælp til at foranstalte oplæg
 • Kendskabet til værktøjer hos professionelle og forældre

Via online-magasinet og tilbud og værktøjer fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme kan de aktører, der er ift. en indsats, blive støttet i udmøntningen af handlingerne, der skal til, i forlængelse af en vedtaget strategi.

 

Afsæt for materialet

En vedtaget politisk besluttet handlingsplan om perspektiver på forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering har affødt forskellige initiativer fx som nævnt

 

Hent materiale

I kan her tilgå baggrundspapiret og

materialet fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

 

Formål

Formålet med baggrundspapiret er at skabe et solidt fundament for netmagasinet. Det er afsæt for online-magasinet, som lærere m.fl. kan bruge i det daglige arbejde for at handle i forlængelse af den strategi, I laver på kommunalt eller skoleplan.

Materialerne på Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme understøtter forskellige perspektiver i arbejdet mod ekstremisme og peger på bl.a. tilbud og værktøjer til skoler eller forvaltninger.

 

Fakta om baggrundspapiret og centret

Baggrundspapiret er udarbejdet for at skabe et fagligt forskningsbaseret, fundament for netmagasinet.

Baggrundspapiret består af artikler fra eksperter fra forskningen, børne- og unge-organisationer, medieverdenen mv. Desuden er Medierådets for Børn og Unges opsamling af aktuel og relevant forskning på de berørte felter integreret.

Det sammenfatter nogle væsentlige problemstillinger og kritiske perspektiver på internettet som en platform for spredning af løgn, manipulation og propaganda – og internettets rolle som platform og ramme i forhold til udbredelse af radikalisering og politisk ekstremisme.

Formålet med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både national og lokalt. Centret understøtter det forebyggende arbejde i kommuner, regioner, kriminalpræventive regier, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v.
Centret skal fremme brugen af en videnbaseret forebyggelsesindsats.

 

Kreditering 

Udarbejdet af Christina Hellensberg, CFU/KP, december 2018

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.