Design med lys - byg din egen lampe

Mellemtrin: Dette forløb sætter fokus på et af arkitekt- og designfagets traditionsrige og betydningsfulde områder: Lys. Med udgangspunkt i en kort introduktion til lysets og lampens historiske udvikling kan eleverne designe en lampe til et givent rum ved hjælp af udvalgte redskaber og materialer.

Forløbet er henvendt til 4.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: 6-7 lektioner.

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres evne til at afprøve idéer for at finde frem til den endelige form på et planlagt produkt. Desuden lægger forløbet om til, at eleverne gennem eksperimenter med forskellige materialer øger deres kendskab til materialers egenskaber og anvendelsesmuligheder.

 

Forudsætninger, form og indhold

Dette forløb beskæftiger sig med et af arkitekturens kerneområder, nemlig lys. Forløbets indhold handler dels om materialelære, hvor eleverne udforsker og afprøver bestemte materialers egenskaber, og dels om at eleverne giver egne idéer form inden for en given ramme.

Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder med tre forskellige overordnede metoder; rum-objektanalyse, skitse og modelfremstilling. Desuden arbejder de med afprøvning af design og eventuelt udstilling. Arbejdsformen i forløbet veksler mellem læreroplæg og individuel opgaveløsning. Analyseopgaverne kan udføres som gruppearbejde.

Undervisningen er bygget op omkring en lærervejledning, en PowerPoint præsentation og en række opgaveark. Gennem PowerPoint-præsentationen om lysets og lampens udvikling samt opgaver i at analysere lamper og rum, bliver eleverne klædt på til selv at designe deres egen lampe – først i skitseform, derefter i fysisk model. Både oplæg og opgaver skal få eleverne til at reflektere over brugen og valget af den belysning, de møder i deres egen hverdag.

PowerPointen er tilrettelagt, så den kan danne afsæt for en diskussion i klassen om lys og lamper i arkitekturen med udgangspunkt i en af de store danske lysarkitekter, Poul Henningsen. PowerPointens billeder kan benyttes som en øjenåbner, der skal inspirere eleverne til en snak om arkitektur og lys som virkemiddel. Bagerst i PowerPointen er en række eksempler på brugen af forskellige typer belysning, som kan være med til at give eleverne en forståelse for brugen af lys i arkitekturen.

Med afsæt i oplægget kan eleverne få til opgave først at analysere en lampe og dernæst at analysere et rum udvalgt af læreren. Eleverne kan herigennem få en fornemmelse for, hvordan form, funktion og rum spiller sammen. Eleverne kan derefter selv skitsere deres bud på en lampe til det udvalgte rum. Der kan skitseres tre forslag, hvoraf det sidste forslag skal danne grundlag for at arbejde videre med skitsen som fysisk model. Den fysiske model af elevernes individuelle lampedesign skabes af hårde og bløde materialer med forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder: ståltråd og rispapir.

PowerPointen er udviklet med tilhørende noter. Formatet er valgt, da det giver mulighed for tilføje/udelade hele eller dele af et slide. En detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden i de forskelige opgaver findes sammen med PowerPoint og tips og tricks i PDF-filerne nederst på siden.

 

Tilrettelæggelse

Ønsker I at få besøg af en arkitekt på skolen eller at besøge en lokal arkitektvirksomhed, så kan Arkitektforeningen hjælpe med at skabe kontakt: Arkitektforeningen

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC& LEARNING tilbyder et omfattende udbud af forløb, materialer og kurser inden for arkitektur og byudvikling rettet mod børn, unge og undervisere. I centerets vidensbase kan eleverne lære om kendte arkitekter, se eksempler på arkitektur og læse om arkitekturens historie i verden: Dansk Arkitektur Center

Denne side kan give inspiration til lampedesign i ståltråd/papir: LanterneModerne

Disse to korte videoer er optaget på museet Trapholt og kan give inspiration til produktanalyser:

Materialer:

 • Skitsepapir
 • Ståltråd (rustfrit) i forskellige tykkelser
 • Rispapir
 • Tapetklister
 • Vand
 • Malertape
 • Små LED-lamper - fx cykellygte-dioder eller lignende
 • Evt. ledning, fatning, stik og LED-pære, som underviseren efterfølgende kan montere

Redskaber:

 • Blyant (blød)
 • Tænger – til at klippe og bøje ståltråd
 • Skål – til tapetklister
 • Pensel
 • Afdækningsplast

Læreren kan bede eleverne om at medbringe en selvvalgt lampe til forløbets introduktion, eller læreren kan udvælge forskellige lampeeksempler og medbringe dem til 1. lektion. Fysiske eksemplarer er at foretrække af hensyn til fornemmelsen for materiale, form og skala. 

Forslag til undervisningsdifferentiering:

 • Under/efter opgave 1: Eleverne kan løse ekstraopgaven som beskrevet på arket ’Opgave 1 Analyse – lampe’. Her udfordres eleverne i at sammenholde egne analyser/erfaringer med efterfølgende research/informationssøgning.
 • Under/efter opgave 2: Rumanalysen kan overføres til andre rumligheder, eksempelvis et byrum eller et gårdrum, der som oftest også indeholder lyskilder. Det er også muligt at udfordre eleverne ved at lade dem analysere et byrum, de har i tankerne. Efterfølgende kan byrummet besøges.
 • Under/efter opgave 3: Eleverne kan udfordres i deres tegnetekniske kunnen ved at indlægge benspænd/tegneregler, for eksempel at der skal skyggelægges, at der skal tegne kæmpestort/småt (måske i bestemt målestoksforhold), at der kun må bruges ét tegneredskab og lignende.
 • Under/efter opgave 4: Eleverne kan udfordres ved at undersøge hvad et andet materialevalg, eksempelvis brug af farvet papir eller sugerør, gør ved lampens design og lyset/stemningen.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

 • Skal der tilknyttes en gæstelærer eller en ekskursion til dette forløb?
 • Hvordan skal lysets og lampens udvikling præsenteres? Skal Powerpointen anvendes og i givet fald hvordan?
 • Hvordan skal fordelingen af tid til arbejdet med de tre forskellige overordnede metoder; rum-objektanalyse, skitse og modelfremstilling være?
 • Hvordan skal analyseopgaverne organiseres?
 • I hvilket omfang skal der differentieres med udgangspunkt i forslagene til undervisningsdifferetiering?
 • Skal PowerPoint-præsentationen suppleres med yderligere information om arkitekten og lampedesigneren Poul Henningsen (PH). Et bud på dette kan være filmen ’PH Lys’, som ligger tilgængelig på Filmcentralen.
 • Skal forløbet kan munde ud i en lille udstilling?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fire faser:

1. Introduktion
Læreren kan introducere til lyskilder og lysdesign, eksempelvis ved hjælp af PowerPointen ’Lyset og lampen – udvikling, form og rum’. Fokus kan være på lysets og lampens historiske udvikling set gennem arkitekten Poul Henningsens (PH) arbejde med lyset. Vægten kan særligt lægges på PH’s baggrund (hans lysfilosofi) for at arbejde med lyset, og hans tilgang til det. 

Forslag til praktisk øvelse: Analysér en lampe. Brug ’Opgave 1: Analyseark – lampe’. 

2. Analyser og skitser
Læreren kan nu udvælge et fysisk rum, som eleverne skal designe en lampe til. Eleverne kan analysere rummet med fokus på funktion, brug og behov.

Brug eventuelt ’Opgave 2: Analyseark – rum’ til at løse opgaven.

Herefter kan eleverne tegne tre håndskitser med forskellige bud på et nyt lampedesign tilpasset det udvalgte rum. Erfaringerne fra analysen af det udvalgte rum kan inddrages.

Brug eventuelt ’Opgave 3: Skitseringsopgaver’ til at løse opgaven.

Før den tredje skitse tegnes, kan eleverne få udleveret det materiale (ståltråd), som de i næste fase skal bruge til at bygge en fysisk model af deres lampedesign. Som afslutning på på denne fase kan eleverne præsentere deres endelige skitseforslag, som danner grundlag for det videre arbejde.

3. Byg en lampe
I denne fase gøres lampedesignet fysisk. Ved brug af bestemte materialer og redskaber kan eleverne bygge en 1:1 model af deres lampedesign. Fokus er her på at teste og udfordre de forskellige byggematerialers egenskaber.

Brug eventuelt ’Opgave 4: Design en lampe’ som opskrift på, hvordan en lampe kan bygges af ståltråd og rispapir.

4. Præsenter
Når eleverne har færdiggjort deres lampedesign, kan de præsentere dem for hinanden. Læreren kan montere fatninger, ledninger og LED-pærer. Lamperne kan afprøves, og der kan laves en mini-udstilling med lamperne.

 

Evaluering

Herunder findes forslag til evaluering af forløbet:

 • Eleverne kan sætte ord på deres produktioner. Læreren kan samtale med eleverne om deres valg og fravalg i processen.
 • Eleverne kan forholde sig til deres færdige produkter – form og funktion i forhold til det stedsspecifikke. Læreren kan udfordre med spørgsmål om resultatet ved brug af for eksempel andre former og materialer.
 • Eleverne kan eventuelt udstille deres færdige produkter.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede arbejdet med de tre overordnede metoder; rum-objektanalyse, skitse og modelfremstilling?
 • I hvilket omfang fik eleverne eksperimenteret med forskellige materialer?
 • Hvordan fungerede organiseringen og fordelingen med læreroplæg og individuelt arbejde - og eventuelt gruppearbejde?
 • I hvilket omfang blev alle elever udfordret på deres niveau?
 • Kan erfaringer fra dette forløb anvendes fremadrettet i planlægning af ny undervisning?

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet. Forløbet er et initiativ forankret i Regeringens arkitekturpolitik ’Mennesker i centrum’ udgivet i februar 2014.

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.