Forskning og viden

Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

Dette SFI-notat afdækker, hvorledes danske folkeskoleelever oplevede deres skoledag i 2016, det vil sige knap to år efter reformens ikrafttræden.

Formål

Notatet har til formål at give overblik over forskelle i elevernes oplevelse af skoledagen kort før reformens ikrafttræden og knap to år efter. Derudover at undersøge om disse forskelle ses i bestemte elevgrupper, eller om det er mere generelle forskelle, og hvordan elevernes oplevelse efter reformen har sammenhæng med generel skoletrivsel og oplevelse af variation i undervisningen.

Hovedpointer

Notatets sammenfatninger er:

- Elevernes generelle skoletrivsel er rigtig god i 2016, og de viser en høj grad af faglig interesse. Derudover oplever eleverne, at de får megetstøtte fra familien. Elevernes oplevelser i 2016 er næsten uændret set i forhold til 2014.

- En stor andel af eleverne oplever i 2016 såvel som i 2014, at de har en god relation til deres lærer. I 2016 svarer ca. halvdelen af eleverne positivt på en række spørgsmål angående undervisningens tilrettelæggelse og indhold, en smule færre end i 2014.

- Både i 2016 og 2014 oplever eleverne, at omfanget af eksterne aktiviteter er relativt lav. I 2016 viser svarerne, at eleverne er meget lidt fysisk aktive i skolen, og at meget få elever kan lide at være aktive. 

- Et højere uddannelsesniveau hos elevernes forældre hænger positivt sammen med elevernes faglige interesse.

- I 2016 oplever en markant større andel af de adspurgte elever, at skoledagen er for lang, end det var tilfældet i 2014.

Faktaoplysninger

Notatet er udarbejdet af SFI og er udgivet i 2016.

Forskningsstudiet er led i en løbende evaluering af folkeskolereformen.

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.