Artikel

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning giver skolen frihed til at tilrettelægge læringsaktiviteter på måder, som understøtter og supplerer undervisningen i fag og obligatoriske emner med faglige udfordringer til alle elever.

Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel. Understøttende undervisning skal anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der er knyttet til undervisningen i folkeskolens fag og emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

 

Formål og Fælles Mål

Understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om realiseringen af folkeskolens formål samt Fælles Mål for fagene og de obligatoriske emner. Det kan gøres ved at give eleverne tid til at afprøve, træne, fordybe sig i og repetere de færdigheder og kompetencer, de har arbejdet med i fagene. Alle opgaver og aktiviteter i den understøttende undervisning skal sigte på at opfylde folkeskolens formålsparagraf, Fælles Mål samt styrke undervisningsdifferentieringen.

 

Varetagelse af undervisningen

Den understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer. Pædagoger og andet personale indtager en understøttende rolle. Dermed er det læreren, der har ansvar for at sikre sammenhæng med Fælles Mål for fagene.

 

Hvad kendetegner god understøttende undervisning?

Variation af skoledagen samt at styrke elevernes læringsudbytte kræver fokus på differentiering, fordybelse og variation. Desuden kan der lægges vægt på praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning og inddragelse af eleverne. Disse tilgange bliver beskrevet nærmere herunder.

Differentiering, fordybelse og variation
Elevernes læringsudbytte kan understøttes ved at give god tid til differentiering, der imødekommer den enkelte elev og styrker mulighederne for at lære på flere måder. Fordybelse i faglige problemstillinger og opgaver, herunder inddragelse af praktiske elementer og hverdagslivet i undervisningen, bidrager til en mere varieret skoledag. Det giver også eleverne mulighed for at arbejde praktisk med elementer fra undervisningen i fagene ud fra deres niveau. Variation et vigtigt for at bevare elevernes motivation og koncentration igennem en lang skoledag. Den understøttende undervisning må dog ikke reduceres til enkeltstående aktiviteter eller afbræk i undervisningen i fagene. Den skal derimod spille sammen med og støtte op om denne undervisning. Derfor er det vigtigt, at planlægningen af undervisningen i fagene og den understøttende undervisning tænkes sammen, så skoledagen bliver både sammenhængende og varieret.

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning
Praksisnær undervisning er en måde at skabe variation på. Her lærer eleverne ved at anvende deres faglighed i praksis. Det føjer en ny dimension til læringen, når eleverne får mulighed for praktisk at erfare det, de skal lære. Det er også med til at gøre elevernes faglige viden dybere. Anvendelsesorienteret undervisning skal skabe flere læringsveje, så alle elever får et fagligt udbytte af undervisningen. Anvendelsesorienteret undervisning kan tage afsæt i eksperimenterende arbejdsformer med fokus på aktiv læring. Forskningen om varieret læring viser, at eleverne lærer bedst, når de får viden ind på mange forskellige måder – eksempelvis ved både at lytte og arbejde med aktiviteter, der afspejler undervisningens indhold.

Elevinddragelse
En høj grad af elevinddragelse er med til at motivere og engagere eleverne i egne læreprocesser. Det er oplagt at bruge den understøttende undervisning til eksempelvis at udvælge relevante tematikker i samarbejde med eleverne. Det kan også være relevant at se på muligheden for elev til elev undervisning.

 

Eksempler på indhold i undervisningen

Øverst på siden findes en PDF med konkrete eksempler på, hvad der kan indgå i den understøttende undervisning.
Du kan også læse mere om understøttende undervisning, finde spørgsmål og svar og link til folkeskoleloven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
 

Siden er opdateret 23. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.