Artikel

Hvordan er børn og unge er online med omtanke?

Hårde debattråde, digitale sexkrænkelser, propaganda og fake news betyder, at eleverne mister kontrol, når de færdes på nettet. Læremidlet omtankeonline.dk tager afsæt i fagene som en vej til digital dannelse.

Børn og unge bliver dagligt eksponeret for et massivt informationsflow og mange versioner af virkeligheden, som de skal forholde sig til. Propaganda, fake news og konspirationsteorier foregår i stigende grad via sociale medier, hvor børn og unge færdes. Ofte er der tale om forførende, velproducerede budskaber, der samtidig er manipulerede og vildledende. De mange indtryk og input kan medføre mistet overblik, og det er derfor nødvendigt at kunne begå sig med omtanke online. Børn og unge skal altså være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input, de støder på, når de er online.

 

Formålet med Omtanke Online

Læremidlet omtankeonline.dk har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klassen og give eleverne redskaber til at kunne begå sig online med omtanke. Læremidlet ønsker derfor at aktivere børn og unges tolerance og respekt for andre samt styrke elevernes kritiske sans og etiske refleksion over for informationer online.

Formålet er at:
"styrke børn og unges kritiske sans, etiske forståelse og modstandskraft mod negative påvirkninger, herunder give dem styrkede kompetencer til kildekritik, sikker netadfærd og forståelse for de grundlæggende mekanismer og teknikker bag konspirationsteorier, forsimplede fjendebilleder og propaganda”
- Fra omtankeonline.dk/om-laeremidlet

Omtanke Online er et digitalt læremiddel henvendt til 7.-9. klassetrin. På omtankeonline.dk findes opgaver, diskussioner og redskaber, der kan sættes sammen på mange forskellige måder og anvendes i dansk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab samt i tværgående forløb.

 

Digital dannelse

Børn og unge i dag forbruger ikke bare medier, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. I dette læremiddel handler digital dannelse om at kunne begå sig online med omtanke. Det betyder, at eleverne skal kunne begå sig socialt og etisk ansvarligt online såvel som offline. På den ene side handler det om at være kritisk bevidst og have en sund skepsis i forhold til de informationer, budskaber og virkeligheder, eleverne møder online. På den anden side handler det om at kunne tænke og praktisere indlevelse og empati over for de mennesker, eleverne møder både i deres online- og offline verden.

Desværre ses i disse år ofte en uheldig adfærd på de sociale medier både blandt børn, unge og voksne. Det kan være hadefulde ytringer og hårdt sprog eller online mobning og deling af billeder uden samtykke. Denne adfærd får konsekvenser og slår rod hos den, det går ud over. Derfor er (digital) dannelse en væsentlig opgave i børn og unges opdragelse og læring i (og udenfor) skolen:

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."
- Fra uvm.dk, Folkeskolens formål

 

Fagene og elevernes online kompetencer

At have omtanke online kræver særlige kompetencer hos eleverne til at kunne genkende, analysere og forholde sig til de mange måder og virkemidler, der tages i brug, når de bliver forsøgt påvirket online. Men det kræver også, at eleverne har forståelse for og kan reflektere over og handle etisk korrekt i forhold til deres egne handlinger.

Læremidlet forholder sig med udgangspunkt i fagenes kompetenceområder til alle fire elevpositioner i det tværgående tema It og medier:

  • eleven som kritisk undersøger
  • eleven som analyserende modtager
  • eleven som målrettet og kreativ producent
  • eleven som ansvarlig deltager

En vigtig pointe er i den forbindelse, at det målrettede arbejde med digital dannelse bør ske gennem skolens fag, så både lærer og elever kan spore en direkte faglig relevans med arbejdet.

 

Didaktiske metoder

På omtankeonline.dk tages der udgangspunkt i tre didaktiske metoder. Disse metoder bruges som indgangsvinkel til arbejdet med at udvikle kommunikationskritiske kompetencer og etisk forståelse med udgangspunkt i online problematikker:

  • Flerperspektivistisk undervisning: Handler om at arbejde med online problematikker ved at inddrage flere vinkler og synspunkter.
  • Problembased undervisning: Lægger vægt på at arbejde problemorienteret og kritisk i undervisningen ved at finde mulige fortolkninger og løsningsforslag til faglige og hverdagslige online udfordringer sammen med eleverne.
  • Scenariebaseret undervisning: Handler om at få elever til at kunne leve sig ind i andres sted ved at “gennemspille” forskellige perspektiver, valgmuligheder og handlingsforløb.

Find læremidlet med redskaber, inspirationsmaterialer og lærervejledning her: omtankeonline.dk

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Hildegunn Juulsgaard Johannesen, Lektor på University College Syd, i samarbejde med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme v/ Benedikte Lindqvist.