Hvordan kan indendørs idræt gennemføres?

Denne artikel sætter fokus på, hvordan idrætsundervisningen kan gennemføres indendørs under hensyntagen til gældende retningslinjer om COVID-19.

Det er de generelle retningslinjer, der er udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet, der gælder for undervisningen i idræt. Det er en lokal beslutning, hvordan de konkrete aktiviteter organiseres, så de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves.

Det fremgår af de gældende retningslinjer, at den generelle anbefaling om en meters afstand kan fraviges mellem elever i samme gruppe/klasse i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Udgangspunktet bør dog stadig være, at eleverne og læreren fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser fx for omfanget og kvaliteten af undervisningen. Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales endvidere øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Her finder du Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med COVID-19.

 

Erstat råb med andre tegn

Risikoen for dråbesmitte øges ved sang eller råb. Det kan være svært at undgå at råbe, når man bliver ivrig i en aktivitet, og derfor kan der med fordel indføres forskellige tegn eller fagter, som eleverne kan gøre med hænderne, der kan erstatte råb og sang. Hvis den planlagte undervisningsaktivitet omfatter råb eller sang, bør I sikre, at der er to meters afstand imellem hver elev samt læreren.

 

Undgå at blande klasserne

I retningslinjerne for grundskolen fremgår det, at elevernes faste klasse skal være udgangspunkt for alle aktiviteter i skolen. Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan eleverne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever, når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Hvis læreren underviser flere klasser på en årgang på samme tid, kan det derfor være en god idé sammen med ledelsen at finde måder at organisere undervisningen på, så man undgår, at klasserne blandes.

 

Organisering af undervisningen

Undervisningen kan eksempelvis organiseres på følgende måder:  

 • Del idrætshallen op i områder eller fordel eleverne ud på flere lokaliteter
  Hvis læreren underviser en årgang med tre klasser, så kan hallen med fordel deles op i tre områder/baner, så klasserne holdes adskilt. Hvis pladsen er for trang i en hal, vil det være en fordel at fordele eleverne på forskellige lokaliteter. Man kan man fx godt danse, lave nogle former for kropsbasis (yoga, akrobatik, bevægelsesdrama) og arbejde med generel musikforståelse som fx optælling af musik til et grundtræningsprogram i et almindeligt klasseværelse, i et fællesrum eller i skolens auditorium.
   
 • Åben skole
  En anden mulighed er at benytte sig af de aftaler, kommunen har lavet i forhold til åben skole.
  Hvis der ikke er nogle tilbud, som passer til idrætsundervisningen, kan der måske laves aftaler med forskellige idrætsklubber, skøjtehallen, fitnesscenteret og lignede steder i nærmiljøet. Der kan med fordel laves en rotation, hvor en eller flere af klasserne er ude af huset på skift, så alle får mulighed for at prøve undervisningen både ude og hjemme.
   
 • Ændre skemaerne
  Ledelsen kan overveje, om det er muligt at ændre i skemaerne, så årgangsklasserne har idræt på forskellige tidspunkter sammen med en lærer.

 

Hyppig rengøring af kontaktflader og redskaber ved indendørs idræt

Ifølge retningslinjerne er det vigtigt, at der sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange berøringer. Det er ledelsen på skolen, der har ansvaret for en mere hyppig rengøring, men der er hygiejnemæssige tiltag ud over denne rengøring, som kan være nødvendige.
 

 • Husk at gulvet også er en kontaktflade
  I og med at hænderne i langt højere grad berører gulvet i idræt end i andre fag, bør gulvet i idræt betragtes som en kontaktflade. Det kan i den forbindelse være relevant, at gulvet vaskes mellem undervisningen af de forskellige hold/klasser. Der kan med fordel stå en moppe eller lignende klar, så eleverne kan rengøre gulvet, inden de går i bad. Dette erstatter dog ikke den daglige rengøring af gulvet, som skal varetages af skolens rengøringspersonale.
   
 • Del redskaberne op
  I forhold til andre kontaktflader så som redskaber, trøjer osv., skal læreren sætte de redskaber frem, der skal bruges i undervisningen, så antallet af kontaktpunkter reduceres. Det kan det være en god ide, at redskaberne deles op, så hver klasse har sine redskaber til den pågældende time. Husk i den forbindelse, at klasserne ikke må bruge hinandens redskaber, medmindre de er sprittet grundigt af, inden de benyttes af en ny klasse.
   
 • Vær særlig opmærksom på…
  I idræt anvendes både overtrækstrøjer, bånd og ærteposer. Husk derfor, at disse også skal vaskes/rengøres.
   
 • Afslut eller begynd undervisningen med at rengøre redskaberne og kontaktfladerne
  I hold/klasser med ældre elever kan eleverne selv hjælpe med at rengøre redskaber og kontaktflader, efter læreren har gennemgået, hvordan det gøres. Efter noget tid vil dette være automatiseret for eleverne, og de vil kunne klare det selvstændigt. Der kan eventuelt laves en dukseordning for dette. Læreren skal dog stadig sætte tingene på plads for at mindske kontaktsmitten. I de mindre klasser er det læreren, der rengør de brugte redskaber efter undervisningen.
   
 • Lav en fast plads til sprit, servietter og skraldespand
  Det vil være en god idé at sørge for, at der findes en fast plads til sprit, servietter, skraldespand og lignende. Det kan for eksempel stå i redskabsrummet.

 

Inspiration til idrætsundervisning som ikke indebærer tæt kontakt

For at overholde afstandskravet på en meter kan der være behov for at finde på nye aktiviteter i idrætsundervisningen. I nedenstående artikler findes inspiration til både indendørs og udendørs undervisning, der ikke indebærer tæt kontakt mellem eleverne. Flere af de eksempler på udendørs idræt, som er nævnt i artiklerne, kan ligeledes gennemføres indendørs.   

 

 

 

Siden er opdateret 29. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.