Elever med særlige behov i den almene undervisning

Det er skolens ansvar at sikre, at elever med særlige behov kan deltage i  den almene undervisning, selv om den nu foregår hjemmefra. Dette gælder også for elever, der får supplerende undervisning og anden faglig støtte.

Der kan dog være nogle elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som skolen vurderer fortsat bør tilbydes undervisning på skolen jf. bekendtgørelse om nødpasning. Det gælder bl.a. for nogle grupper af elever i specialskoler, specialklasserækker og på interne skoler. 
Læs mere om elever med særlige behov i specialundervisningstilbud.

I det følgende kan du læse en række gode råd til hvordan du som lærer kan tilrettelægge en god undervisning hjemmefra for elever med særlige behov i den almene undervisning.

For elever med særlige behov kan en skolelukning og den uvante situation med undervisning hjemme skabe en række udfordringer i relation til læring og trivsel. Dette gælder særligt for elever, der er vant til en høj grad af støtte og hjælp i almenundervisningen, Det er derfor vigtigt, at landets skoler gør alt, hvad de kan, for at lette vejen til deltagelse og faglig udvikling særligt for disse elever.

De lærere og pædagoger, der underviser børn med særlige behov i almenklasser, skal trække på deres detaljerede kendskab til eleverne og samarbejde tæt med hjemmet om at skabe de bedst mulige rammer for eleverne i den kommende periode. De elever, der normalt modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte, skal så vidt muligt også have den nødvendige støtte i forbindelse med undervisning i hjemmet.

Den ændrede undervisningssituation kræver forskellige former for tilpasninger i tilrettelæggelsen af undervisningen, alt afhængig af den enkelte elevs særlige udfordringer. I alle tilfælde der behov for god kommunikation med elev og forældre.

Her er en række råd til, hvordan lærere og pædagoger kan tilrettelægge undervisningen af elever med særlige behov, når den foregår hjemmefra.

 

Kommunikation med hjemmet

I den første periode med skolelukning er det vigtigt, at læreren orienterer elever og forældre om, hvordan undervisningen vil foregå i den kommende tid. Både elever og forældre skal vide, at der fortsat er en forventning om, at elever undervises, at dette foregår hjemmefra, og at læreren vil orientere og vejlede om, hvad eleverne skal lave, hvornår de skal lave det, og hvordan forældrene kan støtte eleverne bedst muligt.

For elever med særlige behov kan undervisning hjemme være udfordrende, og det er derfor væsentligt, at skolen så vidt muligt støtter forældrene, eksempelvis gennem mulighed for instruktion og vejledning over videoforbindelse, mail, telefon mv. Det er op til de enkelte lærere og forældre at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

 

Tips til skolens kommunikation med hjemmet:

 • Hav fokus på at sikre, at elever med særlige behov kan følge undervisningen, selv om den foregår hjemmefra. Dette kan omfatte vejledning til forældrene eller øvrige personer, der understøtter nødundervisningen (fx personale i nødpasningen), og det gælder især i forhold til anvendelse af læremidler.
 • Tal med forældre til alle elever over videoforbindelse, mail, telefon eller lignende. Giv forældrene mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til, hvordan det sikres, at eleven kan følge undervisningen, når den foregår hjemme.
 • Hav fokus på, at forældrene får viden om, hvordan de bedst kan støtte deres barn i at følge undervisningen og dagens program (fx i forhold til behov for struktur, overblik, forudsigelighed og eventuelt indlagte pauser).
 • Følg løbende op på, hvordan det går med undervisningen i hjemmet over sms, videoforbindelse, mail, telefon mv. Lav faste aftaler med forældrene om, hvornår dette skal ske. For eksempel kan forældrene lave en kort videooptagelse sammen med deres barn med en kort status på, hvordan det går, som de sender til læreren.
 • Sørg for daglig kontakt til elever, som ikke får, eller ikke kan forventes at få, den nødvendige støtte i hjemmet, for at sikre, at der tilbydes ekstra støtte til disse elever.

 

Struktur og forudsigelighed for eleverne

Når undervisningen af eleverne skal foregå hjemmefra, kan dette udfordre de elever, som har brug for en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Særligt kan elever med udviklingsforstyrrelser, psykiske eller neurologiske vanskeligheder i forskellig grad opleve at blive udfordrede af den ændrede skoleform. Nogle elever vil fx opleve det som utrygt ikke at have fysisk adgang til lærere og støttepersoner og vil dermed have et særligt behov for at vide, at der fortsat er hjælp og støtte at hente. Andre elever kan have behov for en særlig indsats i forhold til at komme i gang med skolearbejdet hjemmefra, fx et øget behov for støtte til planlægning, strukturering samt overbliksdannelse i den ny undervisningssituation.

Det er derfor vigtigt, at lærere og pædagoger i samarbejde med forældrene forsøger at skabe rammer for undervisningen hjemme, som søger at imødekomme elevernes udfordringer med den uvante situation.  Skolerne vil eventuelt kunne inddrage pædagogisk psykologisk rådgivning i dette arbejde.

 

Tips til at skabe struktur og forudsigelighed:

 • Sørg for tæt dialog med elever og forældre. Det er vigtigt, at eleverne stadig oplever at have en relation til de lærere og pædagoger, som de normalt har kontakt med. Nogle elever kan have behov for, at skolerne intensiverer deres støtteforanstaltninger og har en tættere dialog med dem. Lav aftaler om kontakt igennem telefon eller via sikker mail eller videoforbindelser.
 • Skab gode rutiner for eleven. Hav et dagsskema og opgaver klar til eleven hver dag. Suppler dette med et ugeskema, hvis det er relevant for den konkrete elev og dennes forældre. 
 • Hjælp forældrene med at skabe gode fysiske rammer for undervisningen hjemme. Rådgiv forældrene i forhold til, hvordan de hjemme kan skabe gode fysiske rammer, der giver eleven ro og tryghed. Kan de lave et særligt ”klasselokale” hjemme, eksempelvis i et rum for sig, i et hjørne i stuen eller ved elevens eget skrivebord? Kan de fjerne ting, møbler, plakater m.v., som vil virke forstyrrende for eleven, når der skal arbejdes med undervisningsopgaver? Er der behov for at arbejde et sted og spise frokost et andet sted?  

 

Hjælp eleverne med at få overblik over dagligdagen

Det giver tryghed for eleverne at have overblik over dagens aktiviteter. Når læreren underviser eleverne virtuelt, så kan det være en hjælp for eleverne at få svar på de ti vigtigste hv-spørgsmål:

 • Hvad skal jeg lave? (indholdet)
 • Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
 • Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
 • Hvor skal jeg lave det? (placeringen)
 • Hvornår skal jeg lave det? (tidspunktet)
 • Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
 • Hvem skal jeg lave det med? (personer)
 • Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 • Hvad skal jeg så? (hvad kommer bagefter)
 • Hvor skal jeg hen? (målet)

 

Undervisningsdifferentiering

Det er vigtigt, at der i tilrettelæggesen af undervisningen i hjemmet tages hensyn til elevernes særlige behov gennem anvendelse af undervisningsdifferentiering. Dette kan gøres på mange forskellige måder, akkurat lige som når den almindelige undervisning tilrettelægges i skolen.

 

Tips til undervisningsdifferentiering: 

 • Organiser undervisningen og opgaverne, som eleverne skal arbejde med hjemmefra, så de tilgodeser elevernes forskelligheder. Eleverne skal have mulighed for at arbejde i forskellig tempi og på forskellige måder.
 • Overvej, hvordan eleverne kan arbejde differentieret med indhold og materialer i hjemmeundervisningen.
  • Skal alle elever arbejde med det samme faglige indhold, men have mulighed for at tilgå det på forskellige måder og niveauer?
  • Skal eleverne arbejde med forskelligt indhold, så det tilpasses den enkelte elevs behov, forudsætninger og potentialer?
  • I hvilken grad skal eleverne kunne arbejde selvstændigt med det faglige indhold, så læreren får mulighed for at prioritere sin tid til vejledning af udvalgte elever?
 • Forbered eksemplificerende instruktioner af hjemmeundervisningen. Undervisningens instruktioner må tage udgangspunkt i kendskabet til elevernes forskellighed. Læreren kan med fordel forklare det faglige indhold på forskellige måder, vise forskellige indgange til at arbejde med det og modellere elevernes opgaver, inden eleverne går i gang med arbejdet.
 • Overvej om alle elever skal have den samme instruktion, eller om enkelte elever har behov for en instruktion, der er tilpasset deres behov.
 • Formulér læringsmål og følg op med løbende evaluering af hjemmeundervisningen. Eleverne skal vide, hvad målet med undervisningen er – også når de sidder hjemme. Hvad skal de lære og hvorfor?

 

Specialundervisning og specialpædagogisk støtte

De elever, der normalt modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte, skal så vidt muligt også gøre dette i forbindelse med undervisning i hjemmet. Dette kan fx ske via en sikker elektronisk videoforbindelse, e-mail eller telefon med den underviser, der sædvanligt giver specialpædagogisk støtte i undervisningen. Det er op til den enkelte underviser og elev i samarbejde med forældrene at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

 

Særligt tilrettelagt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler

Skolen skal stille særlig tilrettelagte undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler til rådighed for de elever, der har behov for dette. Dette gælder også i en periode med skolelukning. Nødvendige hjælpemidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkelig udbytte af undervisningen. Der kan fx være tale om elever, der har vanskeligheder ved at anvende trykt tekst eller som har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed og i den forbindelse har vanskeligheder ved at læse undervisningsmaterialerne i de forskellige fag.
Læs mere på spsu.dk

Siden er opdateret 19. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.