Elever med særlige behov i specialundervisningstilbud

Eleverne er sendt hjem fra skole de næste to uger, og forældre og elever skal få en anderledes hverdag til at fungere. Dette kan være særligt udfordrende for elever med særlige behov, der til daglig modtager undervisning på specialskoler, i specialklasserækker eller på interne skoler.

For nogle elever med særlige behov kan skolen – i henhold til bekendtgørelse om nødpasning - vurdere, at eleverne fortsat bør tilbydes undervisning på skolen.

For elever med særlige behov kan en skolelukning og den uvante situation med undervisning hjemme skabe en række udfordringer i relation til såvel læring og trivsel.

For nogle elever kan skolen vurdere, at eleverne fortsat bør tilbydes undervisning på skolen, mens andre skal modtage undervisning hjemmefra. For elever, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet, skal skolen gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til disse elever, og evt. inddrage pædagogisk psykologisk rådgivning i forhold til nødundervisningen.

Under alle omstændigheder skal de lærere og pædagoger, der underviser på specialskoler, i specialklasserækker og på interne skoler trække på deres detaljerede kendskab til eleverne og samarbejde tæt med hjemmet om at skabe de bedst mulige rammer for eleverne i den kommende periode, som vil være særlig for alle. Det er vigtigt, at der i undervisningens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes særlige behov gennem anvendelse af undervisningsdifferentiering.

Her er en række råd til, hvordan lærere og pædagoger kan tilrettelægge undervisningen af elever med særlige behov, når den foregår hjemmefra.

 

Kommunikation med hjemmet

I den første periode med skolelukning er det vigtigt, at læreren orienterer elever og forældre om, hvordan undervisningen vil foregå i den kommende tid. Både elever og forældre skal vide, at der fortsat er en forventning om, at elever undervises, at dette foregår hjemmefra, og at læreren vil orientere og vejlede om, hvad eleverne skal lave, hvornår de skal lave det, og hvordan forældrene kan støtte eleverne bedst muligt.

For elever med særlige behov kan undervisning hjemme være udfordrende, og det er derfor væsentligt, at skolen så vidt muligt støtter forældrene, eksempelvis gennem mulighed for instruktion og vejledning over videoforbindelse, mail, telefon mv. Det er op til de enkelte lærere og forældre at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

 

Tips til skolens kommunikation med hjemmet:

  • Hav fokus på at sikre, at elever med særlige behov kan følge undervisningen, selv om den foregår hjemmefra. Dette kan omfatte vejledning til forældrene eller øvrige personer, der understøtter nødundervisningen (fx personale i nødpasningen), og det gælder især i forhold til anvendelse af læremidler.
  • Tal med forældre til alle elever over videoforbindelse, mail, telefon eller lignende. Giv forældrene mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til, hvordan det sikres, at eleven kan følge undervisningen, når den foregår hjemme.
  • Hav fokus på, at forældrene får viden om, hvordan de bedst kan støtte deres barn i at følge undervisningen og dagens program (fx i forhold til behov for struktur, overblik, forudsigelighed og eventuelt indlagte pauser).
  • Følg løbende op på, hvordan det går med undervisningen i hjemmet over sms, videoforbindelse, mail, telefon mv. Lav faste aftaler med forældrene om, hvornår dette skal ske. For eksempel kan forældrene lave en kort videooptagelse sammen med deres barn med en kort status på, hvordan det går, som de sender til læreren.
  • Sørg for daglig kontakt til elever, som ikke får, eller ikke kan forventes at få, den nødvendige støtte i hjemmet, for at sikre, at der tilbydes ekstra støtte til disse elever.

 

Struktur og forudsigelighed for eleverne

Når undervisningen af eleverne skal foregå hjemmefra, kan dette særligt udfordre de elever, som har brug for en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Læreren kan i samarbejde med forældrene forsøge at skabe rammer for undervisningen hjemme, som afspejler dette – på trods af den ellers uvante situation. 

Tips til at skabe struktur og forudsigelighed:

  • Skab gode rutiner for eleven. Hav et dagsskema og opgaver klar til eleven hver dag. Suppler dette med et ugeskema, hvis det er relevant for den konkrete elev og dennes forældre. 
  • Hjælp forældrene med at skabe gode fysiske rammer for undervisningen hjemme. Rådgiv forældrene i forhold til, hvordan de hjemme kan skabe gode fysiske rammer, der giver eleven ro og tryghed. Kan de lave et særligt ”klasselokale” hjemme, eksempelvis i et rum for sig, i et hjørne i stuen eller ved elevens eget skrivebord? Kan de fjerne ting, møbler, plakater m.v., som vil virke forstyrrende for eleven, når der skal arbejdes med undervisningsopgaver? Er der behov for at arbejde et sted og spise frokost et andet sted?  

 

 

Siden er opdateret 20. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.