Vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses for sommerterminen i skoleåret 2019/2020. De afsluttende standpunktskarakterer træder i stedet for prøvekaraktererne i de fag, hvor prøven er aflyst, og de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer i disse fag.

Ministeriet har offentliggjort en vejledning til skoler om bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen i skoleåret 2019/2020. Du kan læse vejledningen her.

De afsluttende standpunktskarakterer afgives og indberettes tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020. Dermed bliver der bedre tid til at vurdere elevernes faglige niveau og til at dække eventuelle faglige huller i undervisningen som forudsætning for at kunne vurdere elevernes faglige niveau.

Det betyder, at der skal afgives afsluttende standpunktskarakterer tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020, og at tidligere afgivne standpunktskarakterer ikke kan anvendes.

Der gennemføres fortsat nødundervisning som fjernundervisning for elever i 9. og 10. klasse, indtil videre til og med 10. maj 2020. Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål, ligesom skolerne er forpligtede til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv. i det omfang, det er muligt under de givne omstændigheder.

 

Afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter

Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Standpunktet fastsættes således i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.
Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen.

Elevens standpunkt skal bedømmes på grundlag af en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige krav til de enkelte fag på det tidspunkt, karaktererne gives. Hvis der er tvivl om elevens niveau i denne særlige situation, kan der ved afgivelse af de afsluttende standpunkter inddrages en vurdering af elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning før nedlukningen, og dermed en vurdering af det faglige niveau, eleven har opnået i løbet af året.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer må derfor i sin afgivning af standpunktskarakterer tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad som den almindelige undervisning på skolen giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau.

Det vil derfor være relevant at tilrettelægge nødundervisning i den kommende periode inden afgivning af standpunktskarakter på måder, der bedst muligt giver grundlag for at vurdere elevens faglige niveau. Det er særligt vigtigt, at eleven gives en reel mulighed for faglig udvikling og forbedring frem mod afgivelse af standspunktskarakteren den 15. juni 2020, idet standpunktet jo netop træder i stedet for prøven.

Det kan eksempelvis være ved, at undervisningen tilrettelægges med en eller gerne flere afleveringer, hvor læreren sætter tid af til at følge op mundtligt med eleven pr. telefon, videomøde eller lignende, så læreren får indblik i elevens forståelse for og arbejde med den stillede opgave og mulighed for at give feedback til eleven. Eleven bør ligeledes i den løbende undervisning gives mulighed for at vise sit faglige niveau, eksempelvis med mindre oplæg, mulighed for at deltage i virtuel dialog i klassen eller lignende.

Der kan også gennemføres skriftlig og mundtlig eksamenstræning i de fag, hvor der i år ikke afholdes prøve.

Eksamenstræning kan bestå af prøvelignende aktiviteter, som ”øveprøver” eller ”terminsprøver”, som kan gennemføres i det enkelte fag. Eksamenstræningen vil give eleverne et indtryk af faglige krav til faget og af de forskellige prøveformer. Dermed kan den også bidrage til, at eleverne vil være bedre klædt på til fremtidige eksamener på ungdomsuddannelserne, idet de så har prøvet at være i eksamenslignende situationer.

Eksamenstræningen kan indgå som en del af lærerens helhedsvurdering i forbindelse med afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men det må ikke være det primære grundlag for vurderingen af elevens standpunkt.

Det er muligt for skolerne at anvende testogprøver.dk til eksamenstræning. Læs mere om, hvad øveprøverne indebærer, hvornår de afvikles mv. her.

 

 

Udfordringer i nogle fag

I den aktuelle situation vil afgivelse af afsluttende standpunktskarakter rumme særlige udfordringer i nogle fag. I de fag, der indeholder en praktisk og/eller eksperimentel dimension, som udgør en væsentlig del af fx naturfagene og idræt, vil det være en større udfordring at afgive en afsluttende standpunktskarakter, fordi eleverne i en længere periode ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau i de praktiske dele af faget. Også her er det vigtigt, at den enkelte lærer i sin karaktergivning også lægger vægt på den undervisning, der har været afholdt tidligere, hvor eleverne har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.

Med aflysning af prøverne i naturfag i maj/juni 2020 træder et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i stedet for den karakter, der skulle have været givet ved folkeskolens fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Lærerne skal afgive afsluttende standpunktskarakterer i de enkelte fag. Ved afgivelse af standpunktskarakterer i de tre naturfag skal man være opmærksom på, at elevens præstation og standpunkt i det enkelte naturfag skal rumme en bedømmelse af, i hvilken grad eleverne har udvist kompetence inden for de fire naturfaglige kompetenceområder, der er fælles for alle tre naturfag. Samtidig skal indgå en bedømmelse af elevens faglige niveau ift. de enkelte naturfags færdigheds- og vidensområder, jf. Fælles Mål for de enkelte naturfag.

 

Vejledninger til fagene om afsluttende standpunktskarakterer

Vejledningerne til fagene indeholder forslag til, hvordan fjernundervisningen kan tilrettelægges i den kommende periode inden afgivning af standpunktskarakter.

Se vejledningerne til fagene.

 

Siden er opdateret 26. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.