Artikel

Fjernundervisning og klasseledelse via digitale kommunikationsværktøjer

Find inspiration til at styrke sociale relationer og god klasserumsledelse i det digitale rum.

Artiklen knytter sig til fjernundervisning eller til undervisning, der veksler mellem tilstedeværelse på skolen, og undervisning hjemmefra og kan derfor bruges i forbindelse med lokale nedlukninger af skoler eller klasser.

Når undervisningen foregår hjemmefra, kan det være svært at vide, hvordan eleverne har det, og om de forstår og magter de faglige opgaver. I den fysiske undervisning aflæser du både bevidst og ubevidst de mange signaler, eleverne sender, mens det i fjernundervisningen kan være vanskeligt, når du enten ikke kan se eleverne eller når det eneste du ser, er små billeder på en computerskærm.

Relationen mellem dig og dine elever og eleverne imellem kan derfor blive udfordret, og der kan være brug for at have et særligt fokus på, hvordan du i fjernundervisningen kan understøtte de sociale relationer i klassen.

I denne artikel kan du finde inspiration til at styrke de sociale relationer og til god klasserumsledelse i det digitale rum.

 

Undervisning i det digitale klasselokale

Det digitale klasselokale kan have både tekniske og sociale udfordringer. Derfor er det vigtigt at have fokus på, om begge dele fungerer. De tekniske udfordringer er ofte til at få øje på, men kræver alligevel en systematik i tilgangen fra lærerens side. Husk eksempelvis at spørge alle elever, om de har brug for hjælp, også selvom det på nuværende tidspunkt burde virke.

I det digitale rum forsvinder mange af de små dagligdags uformelle dialoger mellem eleverne og læreren. Disse dialoger kan være bærende for at få en oplevelse af hinanden og en fornemmelse af, hvordan det går derhjemme. Derfor er det vigtigt at afsætte tid til at dele små hverdagsoplevelser i det digitale rum. Husk, at få alle med, så der ikke er nogen, der aldrig bliver hørt. Det kan du f.eks. gøre ved systematisk at lade eleverne fortælle eller fremlægge på skift fra dag til dag. I det virtuelle rum skal der også være plads til humor og til fejl, så der skabes en fortrolighed mellem dig og eleverne.

Tidsperspektivet i det digitale rum er også anderledes end i det rigtige klasselokale, hvilket kan være en fordel. Talerækken kan eksempelvis være nemmere at styre. Du kan aftale med eleverne, at de sætter et x i chatten, hvis de vil sige noget, men det kan også være, at du systematisk lader eleverne komme til orde. Det er væsentligt, at alle elever er på skærmen med et live-billede, så undervisningen bliver så nærværende som muligt.

Herunder er beskrevet en række elementer, som er vigtige for at skabe et godt digitalt klasserum:

Skab en tydelig og genkendelig struktur på dagen. Tjek ind, gennemgå fagligt indhold og opgaver, præsenter grupper. Aftal, hvornår og hvordan du mødes med eleverne gennem dagen, og hvordan I samler op. 

Organisér eksempelvis dagene som fagdage. Fagdage er en god måde at strukturere undervisningen på, da det skaber rum for fordybelse for både lærere og elever. Derudover giver det en god systematik, der sikrer, at alle fag får plads.

Aftal, hvilke spilleregler, der gælder i det digitale klasserum. Det er vigtigt, at der i klasseteamet er konsensus om dette, da det skaber tryghed for både lærere og elever. Du kan med fordel overveje elementer som eksempelvis:

 • Vi har alle kameraet tændt
 • Vi spiser i frikvarteret
 • Hvis der er gruppemedlemmer, som vi ikke kan få fat på, skal vi kontakte læreren
 • Vi går ikke ind i andres digitale grupperum

Afsæt tid til at mødes med alle i løbet af dagen – enten enkeltvis eller i gruppevis. Der skal være tid og rum til spørgsmål fra eleverne. Vær særligt opmærksom på de elever, som du ved, kan være udfordrede – lav eventuelt en specifik aftale med disse elever om, at I kort taler sammen sidst på skoledagen.

 

Det sociale rum i den virtuelle verden

Når undervisningen foregår virtuelt, er det vigtigt, at du som lærer fortsat har fokus på at skabe klassefællesskaber, hvor alle elever oplever, at de har et tilhørsforhold og en aktiv rolle.

Herunder er beskrevet en række ideer til, hvordan du som lærer kan tage ansvar for klassens fællesskab og sociale trivsel – også i fjernundervisningen:

Lav øvelser/opgaver, hvor selve samarbejdet er genstand for opgaveløsningen. Lav øvelser og opgaver, der kræver, at eleverne møder hinanden virtuelt i mindre grupper. De kan ringe sammen, skrive sammen eller bruge videoopkald. De kan eksempelvis skrive en tekst sammen i et dokument, de deler, eller de kan diskutere spørgsmål og komme med en lille samlet fremlæggelse, en PowerPoint el. lign. Det kan også være, at de skal tage billeder af en øvelse og i gruppen udvælge, hvad de vil præsentere for hele klassen. Tal med børnene om, at det kan være en rigtig god øvelse i kommunikation, når situationen nu er, som den er - fx at de skal være opmærksomme på at give plads til hinanden i det virtuelle rum.

Tag altid ansvar for gruppedannelser/makkerpar. Dan ofte nye grupper/makkerpar, så eleverne får kommunikeret med mange forskellige. Når eleverne selv får ansvaret for dette, øges utrygheden omkring de sociale relationer og angsten for ikke at blive valgt. Dette gælder både i den virtuelle verden og ved fysisk tilstedeværelse. Dette gælder også for grupper i 9. klasse, hvis de skal arbejde med afgangsprøver.

Giv grundige instruktioner. Når du instruerer eleverne i, hvad opgaverne går ud på, er det vigtigt, at du giver plads til spørgsmål og mulighed for, at nogle elever bliver hængende i det virtuelle rum, hvis de har brug for yderligere stilladsering. Sørg for, at målene med undervisningen er tydelige for alle.

Rammesæt opgaverne, så det er muligt for eleverne at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold, der modsvarer de forskellige elevers faglige forudsætninger. Endelig skal det være tydeligt for eleverne, hvordan de får fat i dig, hvis de går i stå. Erfaringer viser, at det kan være en udfordring for mange børn, at tage kontakt til læreren, hvis de skal ringe læreren op.

Spørg eleverne. Vær nysgerrig på elevernes udfordringer i det digitale rum. Spørg eksempelvis eleverne om, hvad der udfordrer dem både teknisk og socialt, og spørg, hvordan du kan hjælpe dem.

Klassens tid. Du kan med fordel fastholde en ugentlig time med klassens tid, hvor fokus er på det sociale i det digitale rum, og hvor der er plads til at få grinet sammen. En tid, hvor der er mulighed for at planlægge aktiviteter, der ligger ud over skolen, og hvor du herved kan sikre dig, at alle elever er med, og føler sig som en del af fællesskabet. Flere lærere har gode erfaringer med:

 • Forskellige quizzer, eksempelvis Jeopardy eller Kahoots
 • Styrketræningsopgaver lavet af eleverne til eleverne
 • Kagebagningskonkurrencer
 • Eleverne tager zoombilleder, hvor klassen efterfølgende skal gætte hvad det er
 • Fællesfrikvarterer med fællesspisning og god musik
 • Kreativitetsopgaver, eksempelvis at alle skal lave en sjov figur ud af en toiletrulle
 • Planlægning af LAN party

 

Forældrenes rolle i fjernundervisningen

Som forældre til en elev i 6.-9. klasse, der modtager fjernundervisning, kan det være en udfordring at gennemskue, hvilke forventninger skolen har til forældrerollen under de ændrede rammer. Det har stor betydning for forældrene, at I som klasseteam informerer om:

 • Klassens skema, hvilke timer eller fagdage ligger hvornår.
 • Hvornår eleverne skal ”møde om morgenen”, og hvornår de har fri.
 • Hvordan, hvem og hvornår eleverne kan kontakte en lærer, hvis han eller hun har svært ved opgaverne.
 • Hvordan skoledagen er struktureret. Fortæl, at I arbejder på at sikre, at undervisningsaktiviteterne både har et socialt og et fagligt sigte.
 • Klassens spilleregler. På den måde kan forældrene understøtte deres unge menneske bedst muligt i at være klar til undervisning, når timen starter.
 • At skolen stadig registrerer fravær på eleverne.

 

Få flere gode råd og ideer til virtuel undervisning

Mange kommuner oprettede allerede ved nedlukningen hjemmesider, hvor du kan finde gode videovejledninger, manualer og forløb til fjernundervisningen. Find dem på din kommunes hjemmeside, eller spørg din leder, hvad der er stillet til rådighed for skolen.

Du kan også læse mere om den virtuelle undervisning på de to links herunder.

Praktisk guide til fjernundervisere fra eVidencenteret (PDF):

Syv gode råd til digitale læringsforløb udviklet til VEU af EVA

 

På emu.dk kan du finde mere inspiration til tilrettelæggelse og gennemførelse af onlineundervisningen samt eksempler på undervisningsforløb i fagene tilpasset fjerundervisning:

Generel inspiration til tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisningen

På emu.dk/styrketkvalitetifjernundervisning finder du Artikler og inspiration og gode råd til undervisning hjemmefra

Undervisningsforløb og aktiviteter i fagene, som er tilpasset fjernundervisningen i:

Dansk

Matematik

Kulturfag

Naturfag

Fremmedsprog

Praktisk-musiske fag

Siden er opdateret 26. august 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.