Artikel

Inspiration til fjernundervisning i indskolingen

Artiklen giver inspiration til didaktiske overvejelser samt gode råd til, hvordan fjernundervisning i indskolingen kan planlægges og gennemføres.

Tag afsæt i jeres gode erfaringer og nuværende praksis

Kernen i god fjernundervisning er, at I som team er enige om en genkendelig struktur for fjernundervinsingen og er tydelige i den virtuelle klasserumsledelse, næsten på samme måde som i en almindelig fysisk skolehverdag. Jeres mange gode erfaringer med at strukturere en skoledag for de mindste elever, kan derfor også bruges i forbindelse med jeres fjernundervisning. Derudover har mange elever allerede erfaringer med at begå sig i det virtuelle rum fra den almindelig undervisning, SFO og fritiden.

 

Skab struktur i fjernundervisningen

At tilrettelægge og gennemføre fjernundervisning for skolens yngste elever kræver en tydelig struktur og rammesætning af fjernundervisningen.

Generelt for fjernundervinsingen gælder følgende opmærksomhedspunkter:

 • Skab en genkendelig struktur for det virtuelle møde.
 • Sørg for tydelighed omkring brugen af kamera og mikrofon.
 • Fortæl eleverne, hvordan de markerer, at de vil sige noget?
 • Hvis det er muligt, kan I overveje at have en ”lille tavle”, så tale understøttes af det visuelle, når I giver en instruktion til de opgaver, eleverne skal arbejde med.
 • Lav et skema, hvor det tydeligt fremgår, hvornår klassen/grupper skal mødes virtuelt, og hvad der skal foregå, når klassen ikke er sammen virtuelt.
 • Det er en god ide med en løbende og tæt dialog med forældrene, om hvordan de kan være med til at sikre gode rammer for fjernundervisning, og om de spørgsmål der opstår blandt forældrene.

Find mere inspiration til din fjernundervisning på emu.dk

 

To tilgange til fjernundervisning

Der er overordnet to forskellige tilgange til tilrettelæggelsen af fjernundervisningen. Til inspiration er de beskrevet nedenfor.

Fast skema, fast virtuelt møderum
I denne tilgang modtager klassen undervisning ud fra et fast skema til fjernundervisningen, hvor eleverne har fået tilsendt et link til et virtuelt møderum, som de bruger hele dagen. Her er det lærerne, som går til og fra linket. Dette kan mindske tekniske udfordringer og give eleverne en fast base, hvor de kan ”finde” deres lærere og klassekammerater. Denne form for fjernundervisning minder om den almindelige undervisning, hvor eleverne er i klassen og lærerne bevæger sig rundt.

Varieret skema og opgaver på video
I denne tilgang varierer temaet skemaet fra uge til uge. Derudover mødes klassen virtuelt til eksempelvis klassens tid, eller i mindre grupper, hvor eleverne kan drøfte både faglige og sociale emner. Som supplement uploades korte videoer, hvor de forskellige opgaver introduceres og forklares. Eleverne har været på skolen og hente de materialer, som skal bruges i løbet af ugen. Fordelen ved dette er, at eleverne selv vælger, hvornår de ser videoerne, og hvis det er forklaringer på noget fagligt, kan videoen genses. Derudover kan teamet dele videoerne med hinanden.

 

Fokus på trivsel og social sammenhængskraft i det virtuelle klasserum

Det er afgørende, at I som team er i dialog med eleverne i løbet af ugen. Indskolingselever savner hurtigt deres lærere og pædagoger, og bare det at have et virtuelt møde eller få tilsendt en videohilsen, kan være til stor glæde for eleverne.

Hvis ikke alle elever kan deltage ved de virtuelle møder for klassen, er det vigtigt, at I kontakter disse elever på anden vis, så I kan følge med i, hvordan eleven har det og eventuelt hjælpe dem i gang med de opgaver, eleverne skal arbejde med. I kan også bede klassens kontaktlærere om at afholde et eller flere møder i løbet af ugen for mindre grupper af elever, hvor indholdet har en social karakter. Eller I kan planlægge fast virtuel ”spørgetid” i ugeskemaet, hvor eleverne har mulighed for at ringe eller logge på, hvis de har spørgsmål til nogle af opgaverne.

Fjernundervisning har som alle andre metoder både fordele og ulemper. Så længe eleverne er hjemsendte, er det vigtigt, at I som team har fokus på at fastholde klassefællesskabet, hvilket fjernundervisningen via digitale medier giver mulighed for.

For indskolingseleverne er det at se deres klassekammerater og lærere/pædagoger en eller flere gange ugentligt i sig selv et vigtigt element for klassefællesskabet. Jo oftere I mødes virtuelt med eleverne, jo nemmere bliver det at finde og opretholde en struktur i det virtuelle rum.

 

Forslag til social rammesætning og sammenhold i det virtuelle klasserum

Hvis det er første gange, I gennemfører fjernundervinsing, vil der gå meget tid med det tekniske. Dernæst vil det tage noget tid, før alle elever er fortrolige med den nye struktur, som er afgørende for en vellykket fjernundervisning. Udover at have fokus på det faglige indhold i undervisningen, kan I derfor med fordel have fokus på det sociale og fællesskabet blandt eleverne. Det kan være ved:

 • Højtlæsning, hvor eleverne må tegne
 • Gåder, som eleverne skal løse
 • Hvem finder først en (vælg en ting) derhjemme og viser til resten af klassen på skærmen
 • Fællessang på DR
 • Morgengymnastik

Derudover er det afgørende at huske variation i fjernundervisningen – især, hvis I vælger at tilrettelægge undervisningen ud fra et fast skema. For indskolingseleverne er koncentrationen kort, så når I tilrettelægger fjernundervisningen, kan I med fordel overveje, hvilke muligheder I vil give eleverne for at ryste kroppen og gå lidt væk fra skærmen, inden I gennemfører fjernundervisningen.

Når eleverne har pauser, kan I opfordre til, at eleverne ikke bare bliver siddende ved skærmen. I kan måske lave små bevægelseskonkurrencer, som I efter pausen kan høre resultaterne fra. Måske kan det være bevægelsesaktiviteter, hvor forældrene også kan deltage f.eks. ”Hvem kunne hoppe længst tid på et ben” eller lignende. Find flere aktiviteter på skoleglæde.nu

 

Find mere inspiration til, hvordan I understøtter klassens fællesskab i fjernundervisningen på emu.dk:

Artikel: Tænk elevernes fælleskab og "vi´er" ind i fjernundervisningen

Artikel: Fællesskabende didaktik i fjernundervisningen

 

Forældresamarbejdet

Forældre til et hjemsendt indskolingsbarn har en stor opgave med at hjælpe barnet med skoleopgaver og måske samtidig passe et job. Ved fjernundervisning skal eleven kunne få hjælp hos læreren, og samtidig skal der skabes en struktur for elevens dag, som minder om skole.

Når I som team planlægger undervisningen, så husk på, at mange forældre arbejder hjemmefra – og at eleverne skal kunne løse opgaverne selv så vidt muligt. For at få en god fjernundervisning i gang kan I med fordel starte med at indkalde forældrene til et virtuelt forældremøde, da opstartsfasen i mange hjem vil kræve understøttelse fra forældrene.

På mødet kan I eksempelvis kan tale om følgende:

 • Hvad er fjernundervisning i 1.b?
 • Hvilken struktur har fjernundervisningen?
 • Hvilke tanker gør vi os om det faglige og fællesskabet i klassen i en tid med fjernundervisning?
 • Hvor ofte mødes vi med eleverne?
 • Hvilke forventninger har vi til eleverne, forældrene og lærerne/pædagogerne?
 • Hvor finder i ugeplanen, materialer, videoer og lignende til fjernundervisningen?
 • Teknisk support, herunder en gennemgang af, hvilke forskellige it-platforme der anvendes, spørgsmål vedrørende uni-login m.m.

Find mere inspiration til virtuelt forældresamarbejdet her

 

Kom godt i gang med det tekniske

Når I skal i gang med fjernundervisning, kan det være, at I støder på nogle tekniske udfordringer, som teamet har brug for understøttelse til fra enten skolens It-vejleder eller andre superbrugere. I kan med fordel forhøre jer om gode og dårlige erfaringer med fjernundervinsingen fra andre kollegaer på skolen, som har skulle fjernundervise i længere perioder. 

Undersøg også blandt forældrene, hvor mange af eleverne som har adgang til en PC, iPad eller smartphone  i hjemmet, på hvilke tidspunkter af dagen og om skolen har mulighed for at udlåne devices. En sådan afdækning kan også understøtte jeres valg af, hvilken type af fjernundervisning I vælger at tilrettelægge.

Det afgørende er, at I i teamet husker på, at I kender jeres elever, og at I ved, hvordan en god struktur for dagen sammensættes, samt hvilke elementer der skal til for at skabe god klasserumsledelse. Det er det centrale for at fjernundervisningen lykkes.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.