Artikel

Fjernundervisning af elever i risikogruppen

Elever i risikogruppen, som skal fjernundervises, skal samtidig inkluderes i klassens faglige og sociale fællesskaber.

Artiklen giver inspiration til didaktiske overvejelser, når enkelte elever i en klasse stadig skal fjernundervises.

Når du har enkelte elever, der skal fjernundervises, fordi de eksempelvis er i risikogruppen, stiller det krav om at inkludere eleverne, så de stadig er en del af klassen, både fagligt og socialt. Du skal ikke lave særskilte undervisningsforløb for de elever, der stadig er hjemme, da det er vigtigt for eleverne, at de er med i klassens aktiviteter for ikke at blive mere isolerede. Samtidig er det også vigtigt, at du ikke bruger tid på at lave dobbelt så mange undervisningsforløb.

Vurderingen af hvorvidt en elev er i risikogruppen, sker på baggrund af en lægefaglig vurdering. Hvis eleven bliver holdt hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, bliver eleven registret med ulovligt fravær og er ikke berettiget til fjernundervisning.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko her

 

Hav eleverne med til introduktion og rammesætning virtuelt

En af de erfaringer, som fjernundervisning har givet både lærere og elever, er en fortrolighed med det virtuelle læringsrum. Mange elever kan derfor let deltage på en videoplatform. Du skal dog have blik for, at nogle elever stadig kan være udfordrede på det tekniske område.

 • Det er vigtigt, at du sikrer en dialog med hjemmet og eventuelt inddrager skolens IT-vejleder. Både elever og forældre skal føle sig trygge ved, at de kan få den hjælp, som de har brug for, både i forhold til det faglige, det sociale og det tekniske.
   
 • Lav en aftale med den eller de elever, der arbejder hjemmefra om, at de skal møde på samme tidspunkt som deres kammerater, der møder fysisk i skole. Hvis det ikke passer, at eleven er med på din computer, kan du aftale, at det går på tur blandt eleverne i klassen, at de har deres klassekammerat på skærmen på deres computer.
   
 • Lav en kort og præcis rammesætning af dagens eller lektionens opgaver. Det vil være gavnligt for alle elever, men særligt for dem som er på virtuelt. Forbered dig eksempelvis på at lave en syvminutters introduktion af det faglige indhold, og film/stream denne første del fra lektionen. På den måde har den eller de elever, der er med virtuelt, let ved at følge med.

En skitse kan se således ud

 • Rammesætning for lektionen/dagen:
  • Hvad er målet, hvordan skal eleverne arbejde, og hvem skal de arbejde med?
  • Tjek-ind-øvelse, hvor eleverne spores ind på, hvad de skal arbejde med og selv er aktive.
  • Introduktion fra dig som lærer på max syv minutter.
  • Aktivitet 1: Individuelt, gruppe- eller makkerarbejde.
  • Opsamling: Hvad er svært? Hvad skal der ekstra hjælp til?
  • Aktivitet 2: Individuelt, gruppe- eller makkerarbejde
  • Opsamling: Tjek ud: Hvad har jeg lært? Hvad skal jeg øve mig på? Hvordan kan jeg bruge dagens undervisning fremadrettet?

 

Hvis der ikke er mulighed for, at eleven kan være med i den fælles gennemgang af dagens opgaver, kan de formidles på anden vis. Det er også muligt at lave en tydelig aftale om, at den gruppe, som eleven efterfølgende arbejder sammen med, kontakter den pågældende elev på et bestemt tidspunkt og introducerer den opgave, de skal arbejde med.

Dette kan være en mulighed for eleverne i 3.-4. klasse. Det er selvfølgelig væsentligt at sikre sig, at de elever, der skal introducere opgaverne, kan magte denne opgave. Men samtidig er der også megen læring i at videreformidle en opgave eller et fagligt indhold til en kammerat.

 

Tilrettelæg gruppearbejde – fokus på fællesskaber virtuelt og fysisk

Det er afgørende for de elever, der arbejder hjemmefra, at du tænker dem ind i dagens gruppearbejde. Det skal aldrig være op til eleverne selv at danne grupper – hverken i det virtuelle eller i det fysiske rum. Du skal derfor sørge for, at alle elever, både dem, der er fysisk til stede og dem, der deltager virtuelt, er en del af en arbejdsgruppe.

 • Gruppearbejde sikrer, at de elever, der fortsat skal være hjemme, kan være en del af det sociale læringsfællesskab i klassen.
   
 • Lav grupperne, inden undervisningen går i gang og sørg for, at grupperne ændres ofte – enten dagligt, ugentligt, eller når en opgave er afsluttet, eksempelvis når eleverne er færdige med en fremlæggelse. På den måde lærer eleverne at arbejde sammen med mange forskellige, og de udfordringer, der eventuelt kan være med at arbejde sammen med et gruppemedlem virtuelt, fordeles i klassen.
   
 • Du kan stilladsere gruppearbejdet ved at give den enkelte elev en rolle eller et særligt ansvarsområde i gruppearbejdet. Det kan være oplæser, sekretær, ordstyrer og spørge-Jørgen. Vær opmærksom på, at rollerne roterer indimellem, så alle elever får trænet de forskellige roller og dertilhørende færdigheder.

 

Kom op af stolen

Variation i undervisningen er fortsat en afgørende didaktisk overvejelse både i forhold til den fysiske og den virtuelle tilstedeværelse.

Du bør som lærer overveje:

 • Hvilke typer opgaver bygger på samarbejde i opgaveløsningen?
 • Hvilke typer opgaver er træningsopgaver?
 • Hvilke opgaver kan jeg stille, som kræver, at eleverne skal være aktive?

Det kan være en god ide at overveje, om der er fysiske eller kreative opgaver, hvor de børn, der er hjemme, kan bidrage med noget særligt, der kan vises virtuelt i klassen. Det kan være fremstilling af mad, en rundtur i hjemmet på engelsk eller tysk eller et indblik i en hobby.

Selvom eleven er derhjemme, behøver han eller hun ikke sidde foran computeren hele dagen – en gåtur, hvor eleven laver walk and talk med en klassekammerat via telefonen, er en nem måde at komme op af stolen.

 

Refleksionsspørgsmål

For at fastholde motivationen for skolearbejdet for de elever, der stadig skal være hjemme, kan du som lærer stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvordan sikrer jeg, at eleven ikke føler sig alene/ensom?
 • Hvordan sikrer jeg, at eleven kan magte de opgaver, jeg stiller klassen? Hvordan skal eleverne stilladseres – både dem, der er i klassen fysisk, men også dem, der er med virtuelt? Hvem kan hjælpe? Er det mig selv, eller er der andre elever, der kan?
 • Er der mulighed for fysisk aktivitet i de opgaver, jeg stiller?
 • Er de opgaver, jeg stiller eleverne, møntet på en individpræstation, eller kræver de fælles refleksioner og samarbejde?  
 • Hvordan sikrer jeg mig, at eleven, der er hjemme, bliver set og hørt i klassen? Skal der tages særligt hensyn til de børn, der er hjemme i forhold til gruppedannelse? Både i forhold til eleven, der er hjemme, men også i forhold til de elever, der skal arbejde sammen med den pågældende elev.

Tag eventuelt en snak med eleven om, hvordan det går med ovenstående refleksionsspørgsmål for øje.

 

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.