Hvordan kan afstandskravet i svømmeundervisningen håndteres?

Denne artikel præsenterer opmærksomhedspunkter og konkrete forslag til, hvordan skolen kan gennemføre svømmeundervisning, så den lever op til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer på børne- og undervisningsområdet.

Skolen skal som udgangspunkt gennemføre undervisningen, så den følger almindelige bestemmelser i folkeskoleloven. Da undervisningen i svømmehallerne sker som led i den almindelige undervisning i grundskolen, skal svømmeundervisningen tilrettelægges ud fra de gældende Retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er udarbejdet i forbindelse med COVID-19. Ligesom det er tilfældet med den øvrige undervisning i grundskolen. Det betyder, at skolerne ikke skal følge de retningslinjer, som svømmehallerne normalt følger.

Det indebærer, at eleverne som udgangspunkt skal holde en meters afstand til andre og skal have et begrænset antal kontakter. De gældende retningslinjer giver dog også mulighed for, at den generelle anbefaling om en meters afstand imellem eleverne kan fraviges inden for klassen, hvis det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Eleverne skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand, når man opholder sig samme sted som andre klasser. Det betyder, at hvis svømmeundervisningen foregår sammen med to eller flere klasser, skal skolen sikre, at der holdes en meters afstand imellem eleverne fra de forskellige klasser. Det anbefales desuden, at skolerne i forbindelse med sports- og idrætsaktiviteter, hvor der må formodes at være øget fysisk kontakt, sørger for, at der er øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  

Nedenfor præsenteres en række forslag til, hvordan disse forhold kan håndteres i forbindelse med svømmeundervisningen:

 

Omklædning

For at sikre at eleverne så vidt muligt holder en meters afstand, kan læreren eksempelvis give eleverne faste pladser i omklædningsrummet. Det kan ligeledes være, at der er behov for at sikre afstand i badesituationen. Dette kan gøres ved at fastsætte et maksimum for antallet af elever, der må være i bruserummet samtidig. Desuden kan det laves til en regel, at der først må gå en ny elev ind, når en anden går ud.

 

Husk at holde afstand

Det er vigtigt, at eleverne holder afstand både, når de er på land og i vand. Akustikken kan være dårlig i en svømmehal, og derfor står eleverne ofte tæt på hinanden. Vær derfor opmærksom på, at eleverne holder afstand, både når de står i kø, står ved bassinkanten, og når de henter redskaber.

 

Når eleverne tager udstyr på

Hvis eleverne hjælper hinanden med for eksempel at få et bælte på, er det vigtigt, at de undgår ansigt-til-ansigt kontakt. Det samme gælder naturligvis læreren, hvis eleverne får hjælp med påføring af udstyr. Det vil sige, at den, der hjælper, altid skal stå bag ved den, der skal hjælpes.

 

Minimér brug af udstyr

Det kan være en god idé at tilrettelægge undervisningen med færrest mulige redskaber for at minimere antallet af kontaktpunkter.

 

Undervisning i livredning

I forbindelse med undervisningen i livredning skal dukkerne betragtes som et redskab, der skal rengøres mellem, hver enkelt elev har anvendt dem.

 

Lærerens afstand til eleverne

Læreren bør så vidt muligt holde minimum en meters afstand til eleverne og minimum to meter til første række af elever, når der er risiko for dråbesmitte, fx hvis man råber eller taler i et højere stemmeleje end normalt. Anbefalingen om en meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn der skal trøstes.

 

Undgå så vidt muligt aktiviteter, der indebærer råb

Såfremt aktiviteter indebærer sang eller råb, så er det anbefalede afstandskrav to meter. Derfor skal læreren så vidt muligt undgå lege og undervisning, hvor eleverne råber eller synger, eller alternativt sørge for, at der kan holdes to meters afstand hele vejen rundt om eleverne. Pga. akustikken kan det svært i en svømmehal ikke at råbe, så måske kan der aftales nogle bestemte fagter, som kan udtrykke det samme som et råb. Alle kender til det at række hånden op/vifte med armene, når man gerne vil have bolden i stedet for at råbe. Måske kan der findes på nogle nye udtryk, som passer til aktiviteterne i bassinet, og som ikke involverer, at eleverne råber.