Artikel

Prioritering af fag med lavt timetal under COVID-19 – ledelsens rolle

Artiklen stiller skarpt på og giver inspiration til, hvordan ledelsen kan styrke undervisningen i fag med små timetalstildelinger. Det gælder kulturfagene,de praktisk-musiske fag, fremmedsprog samt naturfagene.

Som ledelse har I en vigtig opgave i at sikre undervisning i hele fagrækken, også fag med små timetalstildelinger. De omfatter:

 • kulturfagene (kristendomskundskab, samfundsfag og historie)
 • de praktisk-musiske fag (billedkunst, idræt, madkundskab, håndværk og design og musik)
 • fremmedsprog (tysk og fransk)
 • naturfagene (natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi)

 

Ledelsen rammesætter teamsamarbejdet

Som ledelse er I i tæt dialog med faglærerne i de pågældende fag og skaber rammerne for, hvordan lærerne kan samarbejde på tværs med fokus på, hvordan kompetenceområderne i fagene kommer i spil og bliver prioriteret i undervisningen. Måske kan nye strukturer for teamsamarbejdet etableres, som inkluderer fagene?

Mange skoler har ikke faste møder eller fagteams i de pågældende fag, men grundet den særlige situation efter skolelukninger og nødundervisning er der behov for at sikre erfaringsudveksling samt dialog med personalet om, hvordan og hvilke fag og aspekter af fagene, der skal fokuseres på.

Omdrejningspunktet er altid elevernes læring, og det centrale er, hvordan teamet kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne når de faglige mål i fagene. Det kollektive samarbejde om læreprocesserne og undervisningsmetoderne samt de fælles refleksioner på teammøder er grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at lærerne i kulturfagene og de praktisk-musiske fag indgår i teams sammensat ud fra den lokale kontekst og muligheder.

For at styrke undervisningen i fag med få timer kan følgende spørgsmål overvejes:

 • Hvordan tilrettelægges læringsaktiviteterne i fagene, og hvad kræves der?
 • Hvad betyder situationen for eksempelvis fagfordeling, placering af lektioner og organisering i fagblokke?
 • Hvilke lærerkompetencer skal i spil hvornår?
 • Hvordan prioriteres undervisning i fag med få timetal i foråret 2021?

 

Teamsamarbejde om alle fag

Det er ledelsen, der understøtter samarbejdet om undervisningen bredt set, men det er også relevant at have et særligt blik i forhold til samarbejdet om fag med små timetalstildelinger. Som et professionelt læringsfællesskab om elevernes læring kan teamet sikre variation i faglige tilgange, samt at fagenes kompetenceområder kommer i spil på tværs.

I kan som ledelse formulere tydelige forventninger om, at elevernes læring i alle fag skal prioriteres, både i det fagfaglige og i det tværfaglige teamsamarbejde i forhold til planlægning af indsatser, aktiviteter og organisering heraf. I kan som ledelsen distribuere en del af opgaven til skolens faglige vejledere, så det er vejlederne, der har drøftelsen med lærerne. Men det er altid ledelsen, der har det overordnede ansvar.

Følgende spørgsmål kan med fordel drøftes i og med teamet:

 • Kan de pågældende fag blive prioriteret i forbindelse med tværfaglige forløb?
 • Skal den understøttende tid allokeres til disse fag?
 • Kan de små fag organiseres i dobbeltlektioner eller fagblokke?
 • Hvordan kan arbejdsformer, metoder og fagligt indhold fra eksempelvis kristendomskundskab, håndværk og design eller natur/teknologi indgå i tværfaglige forløb med eksempelvis dansk og matematik?
 • Hvordan kan det sikres, at der bliver den nødvendige adgang til faglokaler – og/eller kan dele af undervisningen tænkes anderledes?
 • Hvordan kan fagene prioriteres? Kan der eksempelvis hentes redskaber, materialer og lignende fra lokalet, som kan bringes med udenfor? Hvad skal der til?
 • Skal der skal være et bestemt antal fag(udvalgs)møder i disse fag med tydelig forventningsafstemning?
 • Skal fag med små timetalstildelinger sættes på dagsordenen på et pædagogisk møde, hvor fagenes indhold, metoder og ikke mindst betydning for elevens personlige og faglige udvikling drøftes, så den samlede personalegruppe kan forholde sig til, hvordan skolen i fællesskab kan tage ansvar for, at kompetencemålene også nås i disse fag?

Ledelsen sørger for at følge op på den dagsorden, der er sat, og at teamets drøftelse munder ud i konkrete forslag, som både indeholder overvejelser om organisering og rammer, der muliggør, at fag med få timetal kommer i fokus.

 • Skal fag med små timetalstildelinger eksempelvis have et bestemt antal fagdage?

 

Mere inspiration

Læringskonsulenterne har udviklet inspiration til undervisningen i fagene, der er velegnt til fjernundervisning af de ældste elever og undervisning inde og ude med afstand for de mindste elever.

 

 

Siden er opdateret 15. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.