Artikel

Organisering af en god skoleuge for alle elever i en tid med COVID-19

Det er skoleledelsens ansvar at sikre rammer, der skaber sammenhæng mellem undervisning på skolen og fjernundervisning samt størst mulig grad af stabilitet for alle elever, særligt med blik for udsatte elever.

Skoleledelsens rolle og ansvar

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at undervisningen dækker fagrækken så godt som muligt, og at skolens praksisfællesskaber samarbejder om at koordinere undervisningen for at sikre den bedst mulige sammenhæng for eleverne, hvad enten de er fysisk tilstede, modtager fjernundervisning eller om nødundervisningen sker som kombination af fjernundervisning og fysisk tilstedeværelse.

For at understøtte lærernes samarbejde om tilrettelæggelsen af nødundervisning kan I som skoleledelse f.eks. indkalde lærerne på en årgang eller i andet relevant praksisfællesskab, eksempelvis en gang ugentligt, og sætte fokus på:  

 • Sparring og feedback på de konkrete aktiviteter for eleverne på årgangen, hvordan de samler op på de opgaver, de har stillet eleverne
 • Dialog om på hvilken måde, lærerne er i kontakt med de enkelte elever – og ikke mindst, hvordan deres kontakt er til de udsatte elever.
 • Inddragelse af skolens PLC og vejledere i undervisningstilrettelæggelse og sparring. Vejlederne kan f.eks. benytte materialer fra EMU.dk (se links nedenfor) til at facilitere pædagogiske drøftelser med lærerne og få opstillet nogle gældende retningslinjer og principper for deres tilrettelæggelse af undervisningen, når klasser eller enkelte elever periodisk skal modtage fjernundervisning eller en kombination af fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vær opmærksom på, at eleverne skal deltage aktivt i den undervisning, som skolen stiller til rådighed og løse de opgaver, som lærerne stiller som en del af nødundervisningen. Skolen skal registrere elevers manglende aktive deltagelse i nødundervisningen, som eleverne har pligt til at deltage i. Registreringen tilrettelægger skolen og institutionen selv.

 

Organisering af nødundervisning som kombinationsundervisning

I kan som skoleledelse tage afsæt i flere modeller, når I skal organisere nødundervisning som kombinationsundervisning, altså undervisning, der indeholder både elementer af fysisk fremmøde og elementer af fjernundervisning. Et godt råd kan være at forsøge at holde fast i hverdagen så meget som overhovedet muligt.

Erfaringer fra praksis peger bl.a. på, at det kan ske ved at bibeholde klassens skema i videst muligt omfang, så undervisningen dækker fagrækken så godt som muligt hver uge. Andre erfaringer peger på, at der kan være fordele ved en organisering med få lærere om hver årgang pr. uge. Som følge heraf kan der ugentligt udskiftes både skema og lærere, så det sikres, at klassen over en periode på nogle uger undervises i alle fag.

Det kræver alt sammen nøje planlægning og mange overvejelser om, hvordan skolens elever, herunder særligt de udsatte elever, understøttes bedst.

To typiske scenarier, hvor der er brug for kombinationsundervisning:

 

Fysisk fremmøde

Fjernundervisning

Scenarie 1

Mange elever på skolen

Få elever (risikogruppen) hjemme

Scenarie 2

Få elever (udsatte) på skolen

Mange elever hjemme

Overvejelser:

 • Skal skemaet så vidt muligt bevares – eller må det brydes op og justeres på ugentlig basis?
 • Skal lærerne undervise fysisk og virtuelt på samme tid – eller forskudt?
 • Skal de samme lærere varetage både den fysiske undervisning og fjernundervisningen?
 • Hvilke dele af fagene kræver, at eleverne er fysisk tilstede, og hvilke dele kan indgå i fjernundervisningen?
 • Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så alle elever tilgodeses?

 

Få mere inspiration til kombinationsundervisning og undervisningsformer, der binder fjernundervisning og den fysiske undervisning sammen på emu.dk. Se eksempelvis materialer til fagene og gode råd til fjernundervisning under temaet Corona – gode råd til undervisning. Derudover er der forslag til redskaber som cooperative learning, flipped learning og undersøgende lektier

 

Særlig opmærksomhed på udsatte elever

Det er nødvendigt, at I som skoleledelse er særligt opmærksom på, at alle i fællesskab gør en ekstra indsats for at tage hånd om de børn og unge, der er særligt udsatte.

Skolen har en forpligtelse til daglig kontakt med forældre til særligt udsatte elever og skal løbende vurdere, om der er børn, der har behov for fremmødeundervisning. Det kan være relevant, hvis eleverne ikke kan få tilstrækkelig hjælp hjemmefra i forbindelse med fjernundervisningen, eller hvis særlige forhold gør sig gældende i hjemmet.

 

Tosprogede elever

I forhold til tosprogede elever, der har et særligt behov for sprogstøtte, og som af særlige grunde ikke kan deltage i undervisningen på skolen, er det vigtigt at tilbyde fjernundervisning i DSA. Det gælder både tosprogede elever med behov for DSA-basis og elever, der skal tage sprogprøve (DSA-supplerende).

 

Opmærksomhedspunker i forhold til særligt udsatte elever

Når I arbejder med at identificere og hjælpe særligt udsatte elever på skolen, skal I være særligt opmærksomme på og reagere, hvis følgende situationer opstår:

 • lærerteamet har svært ved at etablere og/eller fastholde kontakten
 • lærerteamets bekymring vækkes, f.eks. ved manglende mødestabilitet i skolens planlagte aktiviteter eller under fjernundervisningen
 • eleven udviser en markant anderledes social adfærd i forhold til klassekammerater eller i sin deltagelse i undervisningen.

 

Væsentlige opmærksomhedspunkter på 8. og 10. klassetrin

 • Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat til alle uddannelsesområder. Her kan der være igangsat en særlig vejledningsindsats i samarbejde med vejlederen fra den kommunale ungeindsats, som er væsentlig at følge op på, også hvis eleven modtager fjernundervisning
 • Elever, der er vurderet uddannelsesparat, men er i udsatte positioner i hjemmet og derfor ikke har en særlig vejledningsindsats. Her kan der være behov for at iværksætte en hurtig indsats.

 

Ressourcer og inspirationsmaterialer på EMU

På temaet Corona – Gode råd til undervisning på emu.dk findes en del artikler til inspiration for både ledelse og skolens personale.

Find eksempelvis inspiration til:

 

Elever med særlige behov

 

Tosprogede elever

Siden er opdateret 12. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.