Artikel

Projektopgaven - digitalt gruppearbejde og lærervejledning

Gode råd til opstart, emnevalg, projektugen, elevproduktioner, fremlæggelse og bedømmelse.

Projektopgaven er en obligatorisk del af undervisningen i 9. klasse. Her følger nogle råd og opmærksomhedspunkter i forhold til at lave projektopgaven i en periode, hvor elever og lærere skal arbejde hjemmefra.

Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre projektopgaven i 9. klasse. Projektopgaven skal i 2021 være afsluttet senest den 2. juni og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Eleven skal senest den 15. juni 2021 give besked til skolen om, hvorvidt udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset.

 

Emnevalg og opstart

Hvis det indledende arbejde med projektopgaven ikke allerede var i gang inden skolelukningen, er det en mulighed, at du eller en anden af klassens lærere afholder en eller flere virtuelle lektioner, hvor du dels gennemgår rammerne for projektopgaven, og dels drøfter forslag til det overordnede emne med klassen. Det overordnede emne skal vælges i samråd med eleverne, og klassen må godt vælge mere end ét overordnet emne.

Herefter kan eleverne brainstorme for at finde frem til underemner (dette kan fx gøres på Padlet), og du kan, ud fra elevernes interesse, støtte en evt. gruppedannelse. Husk, at eleverne også kan lave projektopgaven individuelt.

Når eleverne skal arbejde med at formulere problemstillingen, kan de elever, der arbejder i grupper, oprette og benytte et virtuelt møderum. I forbindelse med formuleringen af problemstillingen kan din vejledning foregå skriftligt. Du bør under perioden med skolelukninger grundet covid19 være opmærksom på, at eleverne skal være i stand til at løse deres problemstilling fra deres hjem og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Eleverne kan fx fortsat lave spørgeskemaer og interviews, da dette kan gøres digitalt eller via telefonen, hvorimod de ikke kan besøge og observere virksomheder, butikker med mere.

 

Under projektugen

Her er gode råd til elever, der samarbejder virtuelt.

Eleverne arbejder i deres virtuelle møderum, hvor de kan:

  • drøfte egnede kilder, de skal bruge for at besvare problemstillingen.
  • udarbejde en arbejds - og ansvarsfordeling.                                       
  • arbejde med løbende videndeling. 
  • drøfte produktet (se nedenfor om produkter).
  • øve sig på fremlæggelsen. 

 

Understøt, at eleverne finder en egnet platform til deling af kilder, projektdokumenter, egne skriftlige notater med mere.

Din og dine kollegers vejledning af eleverne/elevgrupperne kan under projektugen foregå enten via virtuelle møder eller telefonisk. Det kan være en god idé at oprette et skema, som eleverne/elevgrupperne “booker” en vejledningstid på, således at der så vidt muligt gives vejledning til alle elever/grupper flere gange i løbet af ugen. Vær ekstra opmærksom på at holde en tæt kontakt med de elever, der har svært ved at arbejde selvstændigt.

 

Produkter

Projektopgaven skal resultere i et produkt og en fremlæggelse. Egnede produkter under corona/covid19-perioden kunne være: hjemmeside, blog, radio-debatprogram, hørespil, tegninger, fotomontage eller brochure. Disse produkter kan eleverne nemt formidle til lærerne, der skal bedømme projektopgaven.

Hvis eleverne vælger en produktform, der ikke er mulig at fremstille eller gennemføre grundet manglende adgang til materialer og faglokaler eller grundet manglende muligheder for at integrere produktformen som en del af fremlæggelsen, kan de under fremlæggelsen skitsere produktet og forklare, hvordan produktet ville have bidraget til projektet.

 

Fremlæggelsen

De elever, der har samarbejdet i grupper og øvet sig på deres fremlæggelse sammen, kan via en af de it-platforme, der egner sig til gruppesamtaler, fremlægge virtuelt for lærerne. Elever, der har arbejdet i grupper, kan også splitte deres fremlæggelse op og fremlægge individuelt, ligesom elever, der har arbejdet alene, naturligvis også fremlægger for lærerne individuelt via en af de mulige platforme.  

 

Bedømmelse

Eleverne skal have en individuel skriftlig udtalelse og karakter ud fra en samlet vurdering af deres projektfaglige arbejde med opgavens faglighed, arbejdsprocessens forskellige faser, produktet samt fremlæggelsen og formidlingen. Bedømmelsen skal i denne periode ske under hensyntagen til de muligheder, eleverne har haft under arbejdet med projektopgaven. Denne udtalelse og karakter kan med fordel gives ved et virtuelt møde eller over telefonen, så der er mulighed for at have en dialog om bedømmelsen, som kan sendes til eleverne skriftligt forud for det virtuelle møde.

 

Bekendtgørelsen om projektopgaven.

 

Digitale platforme

Se eksempler på digitale platforme, der kan bruges til kommunikation, gruppearbejde og fildeling. Se listen her.