Forløb

9.-10. klasse: Coronakunst på digitale platforme

Covid Art som en æstetisk disciplin i billedkunst. Et forløb om et billedprojekt med ny og anderledes kunst for udskolingens 9.-10.. klasse.

Forløbet er henvendt til 9-10. klasse.
Anslået tidsforbrug: 3-4 lektioner.

Billedkunstfaget kan med fordel afspejle den verden, eleverne færdes i. Ved at tage udgangspunkt i den omgivende visuelle kultur, kan fagets didaktiske design inddrages.

Form og indhold

I dette forløb er den nye kunst, der skabes på baggrund af coronakrisen, udgangspunkt for billedfremstillingen. Eleverne skal besøge et virtuelt museum og udforske værkernes udtryksformer og derefter fremstille et billedprojekt. Eleverne kommer til at arbejde med at gengive udvalgte værker i nye materialer og i nye sammenhænge. De omformer værker fra et museum til visuelle fysiske præsentationer.

Undervisningsforløbet dækker fagets tre kompetenceområder; billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Billedkunstfagligt arbejdes der med færdigheds- og vidensområdet udtryksformer, hvor der lægges vægt på det praktiske billedarbejde og på den teori, der knytter sig til temaet. Sekundært berøres færdigheds- og vidensområderne billedfunktion og præsentation.

Forløbet kan bidrage til, at eleverne:

 • kan kende forskel på enkelte udtryksformer
 • kan udforske og anvende forskellige materialer
 • har kendskab til værkers funktion og formål
 • kan skabe et simpelt narrativ omkring deres billedprojekter

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Du kan inspirere eleverne til billedarbejdet ved at inddrage elevernes iagttagelse og undersøgen på instagram-siden The Covid Art Museum.

Du finder The Covid Art Museum på instagram her

Ligeledes introducerer du eleverne til forløbet gennem en præsentation af historien bag museets opståen. Mens museer over hele verden holder lukket, opstår der nye måder at præsentere kunsten på. På The Covid Art Museum fortæller værkerne om, hvordan samfund ændrer sig for øjnene af os. Ligesom det understreger for eleverne, at de med deres billedprojekter, skriver sig ind i et nutidigt felt af billedkulturen. Der sættes desuden fokus på en eksperimenterende tilgang til billedarbejdet, hvor der er plads til at undersøge gennem nysgerrighed og vedholdenhed.

 • Lad eleverne skabe et simpelt narrativ omkring det billedprojekt, de skal fremstille. Hvem er modtager? Hvilken udtryksform skal benyttes?
 • Overvej hvordan omgivelserne derhjemme kan inddrages i billedprojektet?

Forløb

 • Du præsenterer instagram-siden The Covid Art Museum for eleverne.
 • Lad eleverne gå på opdagelse i værkerne.
 • Du præsenterer udvalgte værkers udtryksformer.
 • Eleverne vælger et værk fra The Covid Art Museum: art in the time of coronavirus, som de finder interessant, sjovt eller uhyggeligt 
 • Eleverne får til opgave at undersøge det udvalgte værk og foretage forskellige former for iagttagelsesskildring fx ved at fotografere, skitsere eller notere.
 • Eleverne fremstiller et billedprojekt, der er en gengivelse af det valgte værk i et nyt materiale. Materialevalget er frit. Der kan fx vælges mellem pap, ler, wc papir, sand eller stanniol.
 • Eleverne placerer deres billedprojekt i en ny sammenhæng fx foran tv’et, i fryseren, udenfor eller på et værelse. Eleverne fotograferer deres billedprojekt.
 • Du opretter en blog på fx skoletube, hvor eleverne får mulighed for at publicere link til deres værker.
 • Billedsamtalen kan foregå på bloggen, hvor eleverne præsenterer deres narrativ omkring det billedprojekt, de har fremstillet. De poster derudover indlæg, kommenterer og diskuterer, hvilken betydning det har at foretage sansemæssige undersøgelser af omverdenen ud fra oplevelser, forståelser og handlinger. Derudover kan der samtales om, hvordan digitale udstillinger kan fungere som et socialt udvekslingsrum mellem mennesker på tværs af kloden.
 • Eleverne kan også uploade fotoet af deres billedprojekt og sende det tilbage til The Covid Art Museum 

I forløbet er indtænkt en række forskellige differentieringsmuligheder:

 • I forhold til billedkunstfaget vil forløbet kunne kombineres med området digital billedbehandling, hvor eleverne redigerer og manipulerer fotografiet af deres billedprojekt i et digitalt billedbehandlings program.
 • I stedet for at vælge et værk fra The Covid Art Museum, kan der udvælges flere værker, disse kan bruges som elementer i fremstillingen af en digital billedcollage.
 • Både den analoge og den digitale billedfremstilling vil kunne differentieres i forhold til den enkelte elev. Nogle elever vil på simple niveauer kunne fremstille et billedprojekt, mens andre vil kunne fremstille mere komplekse billedprojekter.

Evaluering

Feedback fra eleverne til dig er afgørende for dine muligheder for at justere fjernundervisningen i billedkunst. Det kan fx være med hensyn til arbejdet med billedprojektet både fagfagligt og med hensyn til undervisningens niveau og tempo. Ofte vil den feedback, som du opsøger og modtager, nemlig give indblik i, at eleverne lærer og deltager i billedkunstundervisningen på forskellige måder. Feedback er dermed afgørende for dine muligheder for at tilpasse fjernundervisningen, så eleverne får optimale læringsmuligheder. 

I undervisningsforløbet bør samtalen være central og tænkt ind undervejs i forløbet. Det er væsentligt at synliggøre den proces, eleverne gennemgår i arbejdet med deres billedprojekt både den faglige proces, samt elevernes generelle deltagelse i fjernundervisningen. For mange elever vil det også være relevant at sætte fokus på den personlige proces, som forløbet kan igangsætte.

Nedenfor finder du hjælpespørgsmål til nedslag i forløbet. Listen er ikke prioriteret og udtømmelig, men kan bruges som inspiration til feedbackprocessen med plads til et didaktisk fortolkningsrum for dig som lærer.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes i forbindelse med forløbets evalueringsaktiviteter:

 • Hvad ved jeg om forskellige udtryksformer?
 • Hvad ved jeg om de forskellige udtryksformers teknikker?
 • Fik jeg omsat mine ideer til et billedprojekt?
 • Hvordan har jeg arbejdet med billeders funktion og formål?
 • Hvad er begrundelsen for de valg, jeg har foretaget før og under billedfremstillingen?

Teori

Forløbet Covid Arts tager udgangspunkt i den æstetiske modus for læring herunder de tre orienteringsformer. Den sansebaserede orientering, den relationelle orientering og den refleksive orientering.  

Du kan finde inspiration i bogen: Buhl, Mie & Flensborg, Ingelise. (2011). Den æstetiske modus for læring. side 107 – 137. Hans Reitzel.

Nye tiltag på kunstscenen

Efter Covid-19s udbrud er intet som det plejer at være. Ligesom alle andre dele af samfundet er kunstverdenen ramt af aflysninger og udskydelser, og alt er meget mere besværligt, når vi skal holde afstand til hinanden. Men der er også noget, der blomstrer i isolationen – idéer som uvisheden giver luft under vingerne. På nedenstående link finder du de tiltag, der opstår på kunstscenen pga. de nye omstændigheder.

Link

Her finder bloggen I do Art om kunstscenen under Covid-19

Siden er opdateret 12. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.