Forløb

7.-8. klasse: Design en sund snack til dine kammerater

Forløbet er et designprojekt, hvor eleverne skal udvikle deres egen sunde snack til unge. Eleverne vil eksperimentere med smag, konsistens, æstetisk udtryk, sund mad til målgruppen unge.

Forløbet henvender sig til undervisningen i madkundskab i 7. og 8. klasse
Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner

Madkundskab kan være med til at udvikle eleverne til reflekterede forbrugere ved at lade dem arbejde med udvikling og design af egne produkter.

Snack design er et produktudviklingsforløb, hvor der arbejdes på tværs af kompetencemålene i faget. Forløbet er et designprojekt, hvor eleverne skal udvikle deres egen sunde snack til unge. Eleverne vil eksperimentere med smag, konsistens, æstetisk udtryk, sund mad til målgruppen unge, kommunikation mm.

I dette forløb arbejder eleverne med at udvikle en sund snack til unge. Der kan arbejdes med dele af forløbet eller hele forløbet, fra at undersøge sunde ingredienser, sammensætte smag og konsistens frem til en færdig velsmagende og sund snack. Derefter kan der udvikles kommunikation omkring produktet og designes emballage.

 

Mål med forløbet

Undervisningsforløbet dækker tre af fagets fire kompetenceområder; mad og sundhed, fødevarebevidsthed og madlavning.

I forløbet arbejdes der med færdigheds- vidensområdet sund mad til målgrupper, ved at eleverne, som en del af deres produktudvikling, undersøger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til unge, samt forskellige ingrediensers næringsværdi. Sekundært berøres færdigheds- vidensområdet kommunikation og samfund ved at eleverne skal designe emballagen og formidle produktet. I formidlingen af produktet vil færdigheds- og vidensområdet fødevareproduktion og madprojekt under kompetenceområdet fødevarebevidsthed også komme i spil. Såfremt det er muligt at gennemføre selve udarbejdelsen af produktet, med anvendelse af fysiske ingredienser, vil færdigheds- og vidensområdet madtekniske egenskaber og håndværk også komme i spil i og med at eleverne skal eksperimentere med smagsoplevelser ved forskellige ingrediensers sammensætning.

Forløbet kan bidrage til at eleverne:

 • Får viden om udvalgte ingrediensers ernæringsindhold.
 • Får erfaring med smagssammensætning.
 • Får erfaring med konsistensens betydning.
 • Kan arbejde entreprenant med fødevarefremstilling.
 • Får viden om virkemidler i kommunikation om mad og sundhed og anvende det til udvikling af eget design.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Forløbet ligger op til gruppearbejde, men kan laves individuelt. Ved individuel gennemførelse bør det overvejes, om det kun skal være dele af forløbet der gennemføres, og hvordan der sikres god mulighed for sparring med dig og de andre elever.

Du kan overveje om forløbet skal foregå delvist hjemme og delvist på skolen så fx selve madlavningsdelen foregår på skolen, og de øvrige delopgaver gennemføres hjemme.

Du kan inspirere eleverne til den proces de skal i gang med ved at lade eleverne undersøge nettet for sunde snacks. Hvad findes der, hvordan ser de ud, hvad indeholder de, hvilke produkter tiltaler dem og hvorfor?

Eleverne kan eventuelt udvælge et par sunde snacks, som de gerne vil præsentere for de andre på holdet.

Forud for forløbet kan eleverne have arbejdet med sundhed og hvordan der kommunikeres omkring sundhed i forskellige medier. Alternativt kan der tages en indledende snak om, hvad sunde snacks er og I kan i fælleskab lave en ramme for, hvad der i denne sammenhæng betegnes som sunde snacks.

 

Forløb

Del 1: Smag og konsistensdesign

 • Brainstorm med eleverne på ”en sund snack”.
 • Ud fra alle de forskellige snacks former eleverne taler om, kan du overveje om eleverne derfra skal arbejde videre med én bestemt form, eller de selv kan vælge.
 • Ingredienser. Her kan eleverne blive præsenteret for et afgrænset udvalg, eller lade eleverne have frit spil i forhold til valg af ingredienser. Dette kan foregå både virtuelt og fysisk.
 • Find dine egne ingredienser. Eleverne vælger, hvilke ingredienser de vil arbejde videre med. Her kan de eventuelt afprøve fysisk, hvordan smage og sammensætning af smage og konsistens fungerer. Virtuelt bringes elevernes forestillingsevne og erfaringer med smage, smagssammensætning og konsistens i spil.
 • Ved mulighed for fysisk fremmøde på skolen laver eleverne deres snack. Ved fjernundervisning skal eleverne beskrive skriftligt/mundtligt, hvilke ingredienser de har sammensat og hvilken smag og konsistens de forventer produktet har.

 

Del 2: Emballagedesign

Denne del kan laves i samarbejde med billedkunst eller H/D.

Eleverne skal nu designe deres emballage til deres snack.

 • Eleverne præsenteres for forskellige sunde snacks. Det kan være ved fysisk at have forskellige snacks med, men det kan også være ved at se billeder og reklamer med sunde snacks.
 • Fælles snak om emballage. Det kan være overvejelser omkring farve, form, materiale m.m.
 • Eleverne udformer deres egen emballage. Det kan være på computer, papir(tegning) eller i fysisk form, hvis det er muligt.

 

Del 3: Lad eleverne lave en varedeklaration

 • Eleverne oplister, hvilke ingredienser de har i deres produkt.
 • De enkelte ingredienser undersøges i forhold til næringsindhold.
 • Hver ingrediens udregnes i forhold til den mængde, der er i selve produktet, og hvad det giver af næringsindhold pr. 100g.
 • Alle udregningerne lægges sammen og der laves en varedeklaration.

 

Del 4: Reklame

Denne del kan laves i samarbejde med dansk, evt. i forlængelse af at eleverne har arbejdet med reklamer i danskfaget.

 • Eleverne undersøger forskellige reklamer for sunde snacks.
 • Eleverne brainstormer alene eller med deres gruppe om, hvordan en reklame for deres produkt kunne se ud. Her kan de eksempelvis overveje, om det skal være en fast eller levende reklame.
 • Eleverne laver en drejebog for deres reklame.
 • Eleverne producerer deres reklame.

 

Mulighed for variation

Der er under de enkelte dele lagt op til elevinddragelse i større eller mindre grad. Derudover kan forløbet varieres ved at afgrænse rammerne. Endelig kan der eksempelvis arbejdes med:

 • Film fra produktionsvirksomheder.
 • Besøg på en produktionsvirksomhed.
 • Smage forskellige sunde snacks, hvor der arbejdes med sensorisk skema.
 • Varedeklarations-jagt. Hvor eleverne undersøger varedeklaration på forskellige snacks, eller ser på opskrifter til sunde snacks på nettet og undersøger om de oplyser næringsværdi.
 • Samarbejde med H/D eller billedkunst omkring del 2.
 • Samarbejde med dansk omkring udarbejdelse af en reklame for produktet.

 

Evaluering

Både ved gennemførelse af fjernundervisning og ved fysisk undervisning, kan der arbejdes med løbende feedback og sparring fra læreren. Da der er et produkt til deres egen målgruppe, er det autentisk at arbejde med peer to peer feedback, det kan eksempelvis gøres ved at du danner feed-back grupper eller makkerpar fra start eller ved at lægge seancer ind undervejs i forløbet, hvor eleverne kan bruge hinanden som sparringspartnere.

Feedback fra eleverne til dig er afgørende for dine muligheder for at justere fjernundervisningen i madkundskab. Det kan fx være med hensyn til arbejdet med produktudviklingen både fagfagligt og med hensyn til undervisningens niveau og tempo. Ofte vil den feedback, som du opsøger og modtager, give indblik i, at eleverne lærer og deltager i madkundskabsundervisningen på forskellige måder. Feedback er dermed afgørende for dine muligheder for at tilpasse fjernundervisningen eller den fysiske undervisning, så eleverne får optimale læringsmuligheder. 

Ved en afsluttende præsentation af deres produkter, kan der være en feedback fra læreren eller de andre grupper, ud fra en på forhånd kendt ramme. Rammen kan være ud fra de mål der er vægtet i undervisningen, eksempelvis nogle af de punkter der er listet i afsnittet ’Mål for forløbet’.

 

Anden inspiration

Her kan du finde links mm. til forskellige sider, som kan bruges som forberedelse og inspiration til undervisningen.

Filmklip, der kan bruges som opstart til en snak om snacks og sundhed

Mor og datter laver sunde snacks på coop.dk

Gorm laver sunde snacks til overbygningen

Bøger

Forløbet snack design sætter fokus på mad og æstetik, hvordan oplever man smagen, hvad får os til at vælge det vi gør, og hvordan får man andre til at vælge det man ønsker? Nogle af de spørgsmål kan du finde inspiration til i bogen: Carlsen, H.B. (2018). Mad og æstetik. Hans Reitzels Forlag.

Forløbet indeholder også madkundskabsfaglige elementer, som eksempelvis næringsstofanbefalinger og beregninger, varedeklaration m.m. her kan du finde inspiration og viden i bogen: Pedersen, A.T. & Carlsen, H.B. (2014). Madkundskab. Akademisk Forlag.

Siden er opdateret 14. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.