Artikel

Natur/teknologi 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

I natur og teknologi er det oplagt at planlægge undervisning, der foregår udenfor. En stor del af fagets indhold og identitet er baseret på, at eleverne oplever og får erfaringer med, hvordan naturen og teknologien omkring dem fungerer og ser ud.

 

Observationer og undersøgelser i naturen

Ved at placere undervisningen udenfor får eleverne mulighed for at se ting i en naturfaglig kontekst. Eksempelvis er der mulighed for at se insekternes naturlige habitat, hvordan vind og lys påvirker planter og dyr, og eleverne kan lave observationer og undersøgelser af vejret.

Undervisningen kan foregå i en vekselvirkning, hvor læreren kan undervise teoretisk, og derefter kan eleverne arbejde med undersøgelser og modeller udendørs. De data, eleverne indsamler, kan ligeledes bearbejdes bagefter. Både den teoretiske undervisning og elevernes bearbejdning af data kan ske udenfor.

Undervisningen udenfor kan desuden understøtte elevernes udvikling af de naturfaglige delkompetencer. Igennem små forsøg og undersøgelser kan eleverne gradvis arbejde med undersøgelseskompetencen. Det kan gå fra lærerstyrede aktiviteter, til at eleverne udvikler deres egne undersøgelser på baggrund af egne spørgsmål og forudsigelser. Dernæst kan eleverne arbejde med modeller i forhold til deres undersøgelser. Eksempelvis kan de benytte bestemmelsesduge til at kategorisere insekter og planter, ligesom de kan systematisere deres data i skemaer, grafer og andre modeller.

 

Organisering af udendørs undervisning

Det er en god idé med en fast struktur for samarbejdsrelationer i klassen. Lad eksempelvis eleverne have faste læringsmakkere. Det skal i den forbindelse være veldefineret, hvad læringsmakkerens opgave består af, for eksempel at hjælpe med at indsamle objekter eller skrive eller tegne observationer.

Sundhedsstyrelsen vejledning tilsiger, at eleverne samles i mindre grupper på eksempelvis fem elever, hvis det foregår udendørs. I natur/teknologi kan eleverne kan sagtens arbejde i små grupper udenfor. Det kan være en god idé at igangsætte større undersøgelser, der kræver, at eleverne laver undersøgelser igennem en længere tid. Det kan eksempelvis være en kategorisering af, hvilke og hvor mange insekter, der findes på skolens område. Dette vil kræve, at eleverne laver de samme undersøgelser over flere dage. Herved vil eleverne kende til undersøgelsesdesignet og kan efterhånden selv gå i gang.

Der skal være ekstra opmærksomhed på, at undersøgelsesudstyr skal gøres ekstra godt rent i denne periode, ligesom eleverne også skal opretholde god håndhygiejne og opfordres til ikke at dele udstyr med hinanden under deres undersøgelser.

 

Aktiviteter til udendørs undervisning i natur/teknologi i indskolingen 

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til indholdet i den udendørs undervisning i indskolingen.
 

Menneskets sanser
Der kan laves forskellige undersøgelser af menneskets sanser. Dette arbejde kan sagtens foregå udenfor.

 • Eleverne kan med bind for øjnene høre efter de lyde, der findes. Data kan nedskrives eller tegnes.
 • Eleverne kan ligeledes med bind for øjnene blive præsenteret for forskellige objekter fra naturen med forskellig tekstur. Gennem følesansen kan de prøve at beskrive, hvad de mærker.
  Vær dog opmærksom på, at de ikke deler objekter på grund af risiko for smittespredning.
 • Der kan også optegnes baner, som eleverne skal igennem med bind for øjnene. En makker kan mundtligt guide en elev igennem banen.
 • Til slut kan der samles op uf fra spørgsmål som: Hvad har eleverne oplevet? Hvad hvis man manglede en sans? Hvilke hjælpemidler findes der?

 

Indsamling af insekter
Det er oplagt at indsamle insekter. Her kan eleverne bruge traditionelt udstyr, eller de kan arbejde med at udvikle deres egne insektfælder. De indsamlede insekter kan klassificeres ved brug af en bestemmelsesdug eller ved brug af apps eller nøgler. Der kan efterfølgende laves undersøgelser med de indsamlede insekter ud fra spørgsmål som:

 • Hvordan kan der bygges et habitat til insekterne?
 • Hvilke forudsætninger søger insekterne?
  (Nogle søger måske fugtige omgivelser, nogle søger tørre og varme omgivelser).

Der kan laves en simpel dataindsamling over, hvilke insekter, eleverne kunne finde, hvor mange, hvor bestemte insekter kan findes med mere.

 

Vejret
Vejret kan observeres og måles, og der kan laves simpel dataindsamling. Eleverne kan observere kendetegn på foråret og tegne og nedskrive deres observationer. Igennem længere tid kan vejret observeres og måles, og klassen kan sammen lave deres egen vejrudsigt og prognoser. Disse kan eventuelt sammenholdes med prognoser fra DMI.

Eleverne kan også arbejde med at lave deres egne vindmøller ud fra en fælles model. Herefter kan de arbejde med at videreudvikle deres mølle, så den drejer bedst muligt. Eleverne kan tale om, om der eksempelvis er andre materialer, de kunne bruge, eller om de kunne  udforme vingens form på en anden måde?

 

Aktiviteter til udendørs undervisning i natur/teknologi på mellemtrinnet

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til indholdet i den udendørs undervisning på mellemtrinnet.
 

Menneskets indre systemer
Eleverne kan tegne større modeller af menneskets indre systemer med kridt i gården. Det kan eksempelvis være modeller af fordøjelse og blodkredsløb. Efterfølgende kan eleverne præsentere deres model for resten af klassen og forklare systemernes funktioner.
 

Samarbejde mellem naturfag og matematik
Eleverne kan lave deres egne kort af skolegården eller andre dele af skolens areal. Gennem undersøgelser kan de finde ud af, hvor store bygningerne er, og hvordan de igennem målestoksforhold kan omsætte deres data til deres egne kort. Dette arbejde kan laves i samarbejde med matematik.

Igennem arbejdet kan eleverne præsenteres for kortsignaturer, koordinater og måske længde og breddegrader og GPS. I de ældre klasser på mellemtrinnet kan edu-caching også arrangeres lokalt på skolen. Her kan eleverne eksempelvis planlægge og afvikle ruter for hinanden. Vi anbefaler at anvende edu-caching.com, der er specielt udviklet til læring

Vejret
Eleverne kan gennemføre simple undersøgelser af vejret og registrere temperatur, nedbør og skydække gennem en periode. De vil derudover kunne undersøge temperaturen i forskellige højder, og på forskellige tidspunkter af dagen. Eleverne vil ligeledes kunne undersøge temperaturen forskellige steder på skolen og i naturen, så de efterfølgende vil kunne sige noget om mikroklima og forskellige overflader og farvers betydning for temperatur. De kan undersøge spørgsmål som:

 • Har solens vinkel betydning?
 • Er der forskel på temperatur på nordsiden og sydsiden af en bakke?
 • Bliver vandoverflader varmet lige så hurtigt op som jordoverfladen?
 • Hvordan er temperaturen i 5, 10 og 15 centimeters dybde forskellige steder?

 

Solsystemet
Eleverne kan arbejde med kendskab til planeterne i solsystemet. De kan fremstille en model af solsystemet og tegne den i skolegården eller lave deres egen planetsti, hvor de skal anvende viden om størrelsesforhold og relative afstande.

De vil sideløbende kunne fremstille deres egne helt simple solure ved hjælp en centralt placeret pind i jorden og afmærke skyggens placering for hele timer med mindre pinde eller sten.  Efterfølgende kan de tale om sammenhængen mellem tid og jordens rotation om egen akse, og om skyggens længde i forhold til årstiderne.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.