Artikel

Tilrettelæg, gennemfør og evaluér makkerlæring

Makkerlæring er en struktureret undervisningsform, hvor elever i små grupper eller par underviser og støtter hinanden, så vidt muligt uden lærerens indblanding.

  Centrale karakteristika ved makkerlæring:

  • Elevgrupper:  Alle elever, herunder elever med faglige udfordringer
  • Alderstrin: Makkerlæring kan gennemføres på alle klassetrin såvel som på tværs af klassetrin
  • Varighed:  Arbejdet med makkerlæring kan strække sig fra en enkelt lektion til et længere forløb over flere uger
  • Fag: Makkerlæring kan anvendes i alle fag
  • Organisering: Eleverne arbejder i par eller i små grupper med forskellige roller

   

  Om makkerlæring

  Elever, der formidler viden til andre, lærer selv undervejs. Selve formidlingen er lærerig, og alle elever har nytte af at formidle egne forståelser og viden til andre. Derfor er det vigtigt, at alle elever bliver sat i situationer, hvor de skal formidle faglig viden til andre, uanset deres eget faglige niveau. Makkerlæring er en indsats, hvor elever får mulighed for både at modtage og formidle viden til andre elever. Det er netop det, der gør makkerlæring særligt interessant og brugbart i undervisningen.

  Begrebet makkerlæring dækker over to forskellige former:

  • Makkerlæring mellem elever, der har forskellige roller (Peer Tutoring). Elevernes forskellige roller afspejler forskellig alder eller forskelligt fagligt niveau. Den ene elev fungerer som tutor og formidler, mens den anden er tutee og modtager. Denne type af makkerlæring kan både foregå inden for en klasse og mellem forskellige klasser og klassetrin.
    
  • Makkerlæring mellem elever med skiftende roller, som de påtager sig efter tur (elev-til-elev læring). Det kan for eksempel være, at eleverne skiftes til at undervise hinanden og give hinanden feedback. Det kan også være ved, at eleverne får forskellige opgaver eller roller. Det kan eksempelvis være ved, at eleverne skal antage forskellige syn på et undervisningsmateriale. Eleverne kan på skift arbejder med rollerne: a) clairvoyant, b) journalist, c) detektiv og d) koordinator.

   

  Før makkerlæring

  Før du går i gang med at arbejde med makkerlæring i undervisningen, skal du være opmærksom på følgende:

  • Vælg et fagligt emne, der er brugbart til makkerlæring: Faglige emner, hvor eleverne kan have forskellig viden, er særlig brugbare til makkerlæring. Forskellen i viden kan enten handle om, at eleverne har forskelligt niveau til at begynde med, at de i undervisningen lærer noget forskelligt, eller det kan være nogle tekster eller opgaver, som eleverne kan undersøge med forskellige beskrevne roller.
    
  • Vælg mellem de to former for makkerlæring
   1. Er det elev-til-elev læring, hvor eleverne med samme niveau underviser hinanden, støtter hinanden og giver hinanden feedback?
   2. Eller er eleverne organiseret i par, hvor den ene elev er formidler (tutor), og den anden modtager (tutee)?
     
  • Sørg for, at eleverne har noget fagligt at byde ind med
   Når en elev skal undervise en anden elev, er det afgørende, at eleven, der underviser, er mere inde i det faglige stof, end eleven, der skal undervises. Du skal derfor være opmærksom på, at de undervisende elever føler, at de har noget at byde ind med i forhold til deres makker.
    
  • Giv eleverne redskaber til konstruktiv feedback
   Et vigtigt element i arbejdet med makkerlæring er at træne eleverne i at give og modtage brugbar og konstruktiv feedback. Det er ikke let at give og modtage feedback, og derfor er det afgørende at understøtte den del af indsatsen. Eleverne kan eventuelt anvende en feedbackmodel, for eksempel Tre stjerner og et ønske (Se PDF feedbackmodel: Tre stjerner og et ønske). Modellen kan anvendes på alle klassetrin.
    
  • Sæt eleverne sammen i velfungerende par
   Eleverne arbejder bedst sammen, hvis de allerede kender hinanden og er trygge ved hinanden. Samtidig er det også vigtigt at undervise eleverne i, hvordan de er gode kammerater, og hvordan de kan hjælpe og støtte hinanden. Du kan for eksempel tale med eleverne om situationer, hvor de har været med til at hjælpe andre, og hvor de selv har følt sig hjulpet videre af deres kammerater.

   

  Under makkerlæring

  Både elev-til-elev læring og Peer Tutoring kan anvendes i alle fag og på alle klassetrin. I de yngre klasser er det særligt vigtigt, at makkerlæring bliver rammesat enkelt og tydeligt, og at det er forholdsvis korte øvelser, så eleverne ikke mister fokus undervejs (for eksempel 10-15 minutter i indskolingen og 15-20 minutter på mellemtrinnet). For udskolingselever kan makkerlæring eventuelt også indebære dyberegående dialogøvelser over længere tidsrum (for eksempel 30-45 minutter ad gangen).

  Når du gennemfører makkerlæring, skal du være opmærksom på følgende:

  • Visualisér en tydelig struktur for elevernes arbejde med makkerlæring
   Makkerlæring fungerer typisk bedst, hvis eleverne hele tiden kan følge med i, hvor de er i deres arbejde og samtidig kan blive støttet i, hvad der forventes i forløbet med makkerlæring. Til det formål kan du for eksempel bruge en model som Makkerlæring – guide til at hjælpe hinanden (se PDF "Makkerlæring – guide til at hjælpe hinanden"). Modellen kan anvendes på alle klassetrin og kan understøtte eleverne i at give hinanden konstruktiv feedback.
    
  • Vær tilgængelig og indsaml gode eksempler
   Du skal bevæge dig rundt mellem grupperne og spørge ind til deres arbejde. Det er også vigtigt, at du finder gode eksempler på elevernes makkersamarbejde, som du kan trække frem for klassen, eller at du beder eleverne om at fortælle deres eksempler, hvor de oplever, at makkerlæring har fungeret godt.
  • Sørg for, at grupperne ikke forstyrrer hinanden
   I makkerlæring vil eleverne som regel arbejde i forskellige tempi. På den måde kan eleverne komme til at forstyrre hinanden. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at sprede grupperne forskellige steder på skolen.
    
  • Støt eleverne til at opmuntre hinanden
   Makkerlæring foregår bedst i et trygt miljø, hvor eleverne er i stand til at støtte og rose hinandens måder at bidrage til undervisningen. Derfor bør du så vidt muligt støtte eleverne i at opmuntre hinanden gennem for eksempel konstruktiv feedback.
    

  Efter makkerlæring

  Efter makkerlæring er det vigtigt, at du er opmærksom på:  

  • Hvordan eleverne har udviklet sig ved makkerlæring
   Du kan undersøge, hvad eleverne har fået ud af at være med i makkerlæring. Du kan for eksempel tage det op i en klasserumssamtale med eleverne, hvor I sammen evaluerer i forhold til de faglige mål for undervisningen og ser nærmere på nogle konkrete eksempler på udbyttet af makkerlæringen.
  • Hvordan du vil gøre næste gang
   Du kan bruge din erfaring fra makkerlæringen til at overveje, hvordan du kan anvende makkerlæring i andre forløb. Du kan for eksempel overveje din erfaring med: a) sammensætning af makkerpar, b) faglig afgrænsning af makkerlæringens emne, c) praktiske forhold som tid og sted mv.

   

  Makkerlæring kan også foregå i virtuel undervisning eller udenfor

  Makkerlæring kan sagtens foregå uden for klasseværelset og være en del af udeundervisning, uden at det har betydning for den didaktiske tilrettelæggelse og gennemførsel. Hvis makkerlæring skal foregå udenfor, vil det som regel være muligt med de rette instrukser og vejledning at sprede eleverne ud over et stort udeområde, hvor de kan gennemføre undervisningsaktiviteterne parvist.

  Makkerlæring kan også foregå virtuelt som en del af fjernundervisning. Brugen af makkerlæring udmærker sig her ved, at organiseringen er kontinuerlig og forholdsvis enkel, idet eleverne arbejder sammen i de samme par gennem hele forløbet. 

  Hvis makkerlæring skal foregå som en del af fjernundervisningen, kan du for eksempel oprette særskilte digitale rum (breakout rooms), hvor eleverne kan tale og arbejde sammen, samtidig med de er koblet til et fælles digitalt rum. På den måde er det muligt for eleverne at komme i kontakt med dig og de andre elever, hvis det er nødvendigt.

   

  Yderligere inspiration på emu.dk

  Hør podcastserien "Inspiration til fagligt løft", der blandt andet har et afsnit om makkerlæring

  Læs og bliv inspireret af tre konkrete praksiseksempler på arbejdet med makkerlæring

  Link til den samlede materialepakke "Inspiration til fagligt løft" med inspirationsmaterialer om co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper samt intensive læringsforløb. 

   

  Kreditering

  Artiklen er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af Rambøll, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

  Siden er opdateret 16. november 2021 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.