Artikel

Kvalitet i fjernundervisningen – skoleledelsens rolle

I denne artikel beskrives centrale fokusområder til skoleledelser i forbindelse med at understøtte kvalitet i fjernundervisningen.

Skolelederens særlige ansvar

Et af skolelederens mange ansvarsområder er at sikre høj kvalitet i undervisningen. Dette gælder også i forhold til kvalitet i fjernundervisning. Både i forhold til kombinationen af tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning, og i forhold til fjernundervisning af de elever, der ikke har mulighed for at være tilstede på skolen, fordi de er i risikogruppen.

For at sikre, at alle elever udvikler sig fagligt og socialt, uanset om undervisningen foregår som fuld eller delvis fjernundervisning, har skoleledelsen det overordnede ansvar for at sætte rammer og retning for den undervisning, der skal gennemføres. Skoleledelsen skal sammen med de ansatte prioritere og beslutte, hvordan undervisningen skal organiseres og tilrettelægges i overensstemmelse med såvel lovgivning og de rammer, som kommunalbestyrelsen og skolens egen bestyrelse har opstillet.

 

Sæt fokus på kvalitet i fjernundervisningen i dialog med medarbejderne

Det er altid væsentligt, at ledelsen er i tæt dialog med de fagprofessionelle om indhold, fag, organisering og opgavetyper, herunder hvordan elever med særlige behov tilgodeses.

Lærerne har gjort sig erfaringer under perioden med COVID-19, som de kan trække på og bruge fremadrettet. Det kan derfor være relevant at drøfte god fjernundervisning sammen med lærerne.

Tal eksempelvis om:

 • Hvad der har virket særlig godt i forhold til elevernes udbytte af fjernundervisningen.
 • Hvad der ikke har virket ved fjernundervisningen.
 • Hvilke digitale værktøjer, der egner sig til hvad, og hvornår.

 

Tydeliggør og drøft rammer og principper for den gode fjernundervisning sammen med det pædagogiske personale. For eksempel:

 1. Rammer for, hvornår lærerne er tilgængelige for eleverne i et forløb.
 2. Tydelige mål for forløb. I fjernundervisningen er der ikke på samme måde som i tilstedeværelsesundervisningen mulighed for at korrigere og justere løbende gennem mundtlig dialog. Det er derfor vigtigt, at målene med forløbet er tydelige.
 3. Rammesætning af aktiviteter og forløb, så det er helt tydeligt for eleverne, hvad der forventes af dem.
 4. Tag stilling til indhold, undervisningsformer og aktiviteter, der egner sig til undervisning ved fysisk tilstedeværelse, og hvilke der med fordel kan foregå hjemmefra.
 5. Overvej feedback fra gang til gang, og hvad formålet med denne feedback er. Hvilke værktøjer har I, som bedst kan støtte op om dette?

 

Fokus på fjernundervisning af de elever, der stadig har behov for fuld fjernundervisning

Elever i risikogruppen, som skal modtage nødundervisning som fjernundervisning, skal ikke registreres som fraværende fra skolens undervisning.

En vurdering af, hvorvidt en elev er i risikogruppen, sker på baggrund af en lægefaglig vurdering. Hvis eleven bliver holdt hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, bliver eleven registret med ulovligt fravær og er ikke berettiget til fjernundervisning (Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko).

Endelig kan der være elever, som hidtil, og af andre relevante grunde, modtager fjernundervisning. Ofte vil disse elever være kendt af PPR. PPR kan således også være relevante samarbejdspartnere i planlægningen og faciliteringen af fjernundervisning. PPR kommer på flere skoler og kan eventuelt viderebringe inspiration fra andre skoler i forhold til den særlige elevgruppe.

For elever, der ikke har mulighed for fysisk at deltage i undervisningen, må ledelsen være i dialog med lærerne om, hvordan de kan tilrettelægge undervisningen på en inkluderende måde, så eleven fortsat føler sig som en del af klassefællesskabet. Det kan eksempelvis være ved virtuel deltagelse i klasseundervisningen, men også ved deltagelse i gruppearbejde og andre aktiviteter. Ledelsen må tydeliggøre forventninger til omfanget af kontakt, understøttelse og kommunikation med eleven og hjemmet.

Det vil være oplagt at inddrage skolens PLC og vejledere til at facilitere pædagogiske drøftelser med lærerne og få opstillet nogle gældende retningslinjer og principper for undervisning af elever, der ikke kan deltage i skolens undervisning, og på en måde, så det indgår som en naturlig del af planlægningen målrettet alle eleverne i klassen.

 

Tal eksempelvis med lærerne om følgende i forhold til den konkrete elev:

 • Hvordan det sikres, at eleven indgår i klassefællesskabet. Kan vedkommende eksempelvis være med på en virtuel løsning ved klasseundervisning?
 • Hvilke rutiner lærerne har udarbejdet sammen med eleverne på skolen, så de sikrer, at lærere og elever ikke ’glemmer’ eleven, der er derhjemme. Fx gennem virtuel kontakt ved protokol eller ekstra fokus på kommunikation med hjemmet.
 • Om lærerne fx har overvejet, at de ved gruppearbejde kan lade de mest ansvarlige elever få ansvar for at være i gruppe med eleven, der er hjemme.
 • Hvordan ledelsen kan understøtte lærerne i deres forberedelse, så de ikke oplever en alt for voldsom arbejdsbyrde, fx ved at sikre rammer for forberedelse, herunder opfordring til teamsamarbejde og materialeudveksling.

 

Undervisningen skal dække fagrækken så godt som muligt. Det er centralt, at du som leder i forbindelse med tilrettelæggelsen af delvis fjernundervisning sikrer, at undervisningen dækker fagrækken så godt som muligt, og at de forskellige teams koordinerer det i samarbejde, så der sikres bedst mulig sammenhæng for elever mellem fremmøde og fjernundervisning. Se eventuelt mere om den gode fjernundervisning på eksempelvis Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra.

 

Mere inspiration

Til inspiration er der i tilknytning til denne artikel skrevet en artikel med konkret inspiration til lærernes undervisning:

 

 

Siden er opdateret 24. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.