Artikel

Viden om makkerlæring til ledelse og ressourcepersoner

Makkerlæring er et samlebegreb for undervisningsaktiviteter, der involverer en struktureret læringsrelation mellem to elever eller en mindre gruppe af elever.

I den internationale litteratur bliver makkerlæring typisk beskrevet som peer learning og/eller peer tutoring. Kendetegn ved indsatser med makkerlæring er, at elevernes faglige niveau løftes gennem samarbejde med andre elever. Læringen kommer gennem interaktion mellem elever, hvor eleverne som en integreret del af undervisningen giver feedback, støtter og underviser hinanden.

Makkerlæring kan både tage udgangspunkt i en struktureret læringsrelation mellem fagligt ligestillede elever, hvor eleverne for eksempel skifter roller undervejs, men det kan også tage afsæt i en indsats, hvor eleverne sættes sammen efter faglig formåen eller på tværs af aldersgrupper. Her kan de ældre eller fagligt stærke elever fungere som tutor eller mentor for den elev, I har en intention om at løfte fagligt.

Makkerlæring, hvor ældre elever hjælper yngre med at lære eller mestre noget, som de ikke før var i stand til, forudsætter, at man kan mødes fysisk til undervisning på tværs af klasser. 

Organisér indsatsen

Skoleledelsens opbakning og understøttelse af det pædagogiske personales arbejde er vigtig, hvis det lokalt skal lykkes at gennemføre virkningsfulde indsatser med makkerlæring. Herunder beskrives det, hvad skoleledere kan gøre for at understøtte det pædagogiske personale i arbejdet med at tilrettelægge indsatser med makkerlæring.

 

Skab rammer for makkerlæring

Skolen skal indledningsvis tage stilling til og afklare, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, og hvordan makkerlæring skal gennemføres i praksis. Erfaringer fra danske forsøg peger blandet andet på, at:

 • de fysiske rammer har stor betydning for elevernes koncentration, når de skal arbejde tæt sammen og give hinanden feedback. I skal derfor indrette klasselokalet eller finde et sted på skolen, så eleverne ikke bliver forstyrret, når de skal samarbejde.
 • makkerlæringen skal ikke kun foregå over en enkelt lektion. Samarbejdet skal vare over en længere periode, så eleverne får mulighed for at knytte bånd og etablere venskaber. Det er dog ikke ensbetydende med, at indsatsen nødvendigvis skal foregå i alle fag.

En del af indsatser med makkerlæring er at sammensætte makkerpar. I mange indsatser med makkerlæring består et makkerpar som udgangspunkt af to elever, men der kan også indgå tre eller flere elever i en mindre elevgruppe. Det bør være det pædagogiske personale, som kender eleverne bedst, der står for sammensætningen af makkerpar. Det er dog vigtigt, at eleverne sammensættes, så de både socialt og fagligt kan udfordre og lære noget af hinanden.

Selvom eksisterende indsatser er udviklet og afprøvet i en kontekst af fysisk undervisning, så er makkerlæring et eksempel på en virkningsfuld indsats, der både kan omsættes til onlineundervisning og udendørsundervisning. Det kræver, at det pædagogiske personale overvejer, hvordan de kan stilladsere elev-til-elev samarbejdet, når de ikke fysisk sidder sammen med eleverne.  Indsatser med makkerlæring kan både indgå i den almene undervisning og i særligt tilrettelagte forløb uden for undervisningen, eksempelvis som led i et intensivt læringsforløb.

Understøt elever og det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale skal være klædt tilstrækkeligt på til at stilladsere den strukturerede læringsrelation mellem eleverne. De skal derfor have adgang til viden om, hvordan de etablerer et struktureret samarbejde mellem eleverne. LEdelsen skal afsætte ekstra tid til, at lærerne kan forberede og tilrettelægge indsatsen. Derudover er der ikke tale om en ressourcetung indsats, da makkerlæring kan foregå som led i den almene undervisning.

Erfaringer fra danske forsøg (eksempelvis Makkerlæsning og SYKL) peger blandt andet på, at det er vigtigt, at læreren giver eleverne en omhyggelig vejledning i og feedback på, hvordan de eksempelvis skal give hinanden feedback og undervise hinanden, så elevsamtalerne får det rette fokus. Her skal det pædagogiske personale have fokus på løbende stilladsering, for eksempel i form af hjælpekort, støtteark, styrende spørgsmål, modelsætninger og sætningsåbnere. Det er samtidig vigtigt, at elever i makkerpar har tilstrækkelig viden om det emne, de arbejder med, og at eleverne har indsigt i, hvad hinanden skal lære og arbejde med. Det er en forudsætning for et øget læringsudbytte af makkerlæring.

   

  Hvorfor arbejde med makkerlæring?

  International forskning peger på, at der kan opnås positive effekter af indsatser med makkerlæring. Det er især det sociale element og de forpligtelser og forventninger, der skabes i det fælles læringsrum, som virker positivt i forhold til at understøtte elevernes udbytte. Den gensidige forpligtelse mellem eleverne kan således være med til at styrke disciplinen og øge engagementet blandt eleverne, ligesom det virker motiverende for eleverne at vide, at de skal indgå i en dialog med andre elever om det, de skal lære og forstå.

  Det sociale element og et fokus på interaktion mellem elever kan samtidig være gavnligt efter den lange periode med nedlukning og hjemsendelse, hvor mange elever har været udfordret af de selvstændige arbejdsformer og den manglende interaktion med andre elever i klassen. Her kan makkerlæring understøtte øget interaktion mellem eleverne, og med den rette organisering og tilrettelæggelse kan indsatser med makkerlæring også foregå virtuelt eller udendørs.

   

  Yderligere inspiration 

   

  Hør podcastserien "Inspiration til fagligt løft", der blandt andet har et afsnit om makkerlæring

  Læs og bliv inspireret af tre konkrete praksiseksempler på arbejdet med makkerlæring

  Find den samlede materialepakke "Inspiration til fagligt løft" med inspirationsmaterialer om co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper samt intensive læringsforløb her.
  Til hvert område findes en litteraturliste med inspiration til videre læsning. 

  Du kan finde konkrete undervisningsmaterialer og mere viden om makkerlæring her:

   

  Kreditering

  Artiklen er en del af et samlet katalog med beskrivelse af fire indsatser, der kan styrke elevernes motivation og faglige udvikling. Materialet er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af et konsortium bestående af Rambøll, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

  Siden er opdateret 01. juni 2021 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.