Artikel

Identificering af elever med størst behov for ekstra undervisning og støtte

Artiklen giver inspiration til opmærksomhedspunkter, indikatorer og informationer, som ledelse og ressourcepersoner kan bruge til at vurdere, hvilke elever der har brug for et fagligt løft før afgangsprøverne.

For sårbare og fagligt udfordrede elever har nedlukningen været både trivselsmæssig og faglig vanskelig. Det er derfor vigtigt at identificere de elever, der har brug for et fagligt løft, hvis de skal sikres det bedste udgangspunkt for deres videre vej gennem uddannelsessystemet.

Filen Flowchart: Identifikation af elever med behov for støtte, der findes øverst på siden, kan anvendes til visuelt at understøtte processen for identifikation af, hvilke elever der har behov for ekstra undervisning og støtte,

 

Nedlukningen er fagligt og trivselsmæssigt mest udfordrende for sårbare elevgrupper

Mens nogle elever har haft et højt lærings- og motivationsniveau og trives fint under skolenedlukningen, har andre elevgrupper været i mistrivsel og fået opbygget et fagligt efterslæb.

Undersøgelsen, ”Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandanien”, som EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, viser, at nedlukningen er fagligt og trivselsmæssigt udfordrende for særligt de mest sårbare elevgrupper. 80% af lærerne angiver, at læringsudbyttet for de fagligt svage elever har været lidt (30%) eller meget lavere (50 %) sammenlignet med den almindelige undervisning.

Undersøgelsen fra EVA kan findes på eva.dk  

I artiklen Inspiration til organisering af et fagligt løft af de svageste elever i udskolingen findes inspiration til, hvordan I kan organisere og understøtte samarbejdet om et fagligt løft til de mest udfordrede elever på jeres skole.

 

Identifikation af de fagligt udfordrede elever

Nedenfor beskrives inspiration og forslag til, hvordan I kan identificere de fagligt udfordrede elever ved at inddrage både kvantitative og kvalitative data.

 

Trin 1: Udarbejdelse af bruttoliste over udfordrede elever på baggrund af kvantitative data

For at identificere og vurdere elevernes faglige udfordringer, er det vigtigt både at kigge på kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data tilvejebringes af skoleledelsen og ressourcepersonerne, og de kvalitative data skal findes ved lærerteamet.

Nedenfor er det listet, hvilke kvantitative data der er relevante i arbejdet med at identificere, hvilke elever der kan være i risiko for ikke at opnå karakteren 4 i gennemsnit i dansk og matematik:

Data

Opmærksomheder

De nationale test for 6. årgang i henholdsvis dansk og matematik i skoleåret 2017/2018.

 

Her vil de elever, der har fået ”ikke tilstrækkelig”, ”mangelfuld” og ”jævn” være i risiko.

 

Testene kan tilgås på www.testogprøver.dk

 

For de skoler, der gennemførte nationale test i skoleåret 2019/2020, kan resultaterne for 8. klasse i dansk og matematik benyttes.

 

Her vil de elever, der har fået ”ikke

tilstrækkelig”, ”mangelfuld” og ”jævn” være

i risiko.

 

Testene kan tilgås på www.testogprøver.dk

 

Fraværsregistrering med opmærksomhed på elever, der har haft et fravær på 10% eller mere i dette skoleår eller forrige skoleår.

Skolerne kan tilgå individdata i deres

elevadministrationssystemer.

 

Elever, der er ordblinde.

 

-

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

 

-

Elever, der i standpunktskarakterer har fået karakteren 4 eller derunder i første standpunktskarakter i 9. klasse eller som sidste standpunktskarakter i 8. klasse.

 

-

Elever, der ved øveprøverne i uge 12 og uge 13 får karakteren 4 eller derunder.

 

I vurdering af elevbesvarelserne anvendes de kriterier, der også anvendes til afgangsprøverne.

 

Trin 2: Samarbejde i teamet om at identificere elever, der har brug for støtte

På baggrund af bruttolisten kan ledelsen og ressourcepersonerne sammen med klasseteamet identificere de elever, som vurderes at have behov for ekstra undervisning og støtte.

I arbejdet med at identificere og lokalisere elevernes faglige udfordringer kan I tage afsæt følgende:

  • Hvad ved I om elevens faglighed og trivsel niveau fra før covid-19?
  • Hvad ved I om elevens faglige niveau nu (øjebliksbillede)?
  • Har eleven haft svært ved at deltage aktivt i den virtuelle undervisning?
  • Har eleven været mentalt udfordret af at skulle være hjemme?
  • Har eleven forandret sig under nedlukningen? Hvordan?
  • Har eleven svært ved at koncentrere sig?
  • Har eleven haft fast eller delvist fysisk fremmøde under skolenedlukningen?
  • Er eleven vurderet uddannelsesparat, men har under nedlukningen haft bekymrende fravær, manglende afleveringer, mm.?
  • Hvad vil I gerne vide mere om?

 

Inddragelse af både kvantitative og kvalitative data i jeres vurdering af elevernes faglige behov kan være med til at give et mere nuanceret billede af eleven, så de rette indsatser kan iværksættes.

 

Trin 3: Planlægning af individuelle forløb/handleplaner

Efter det er identificeret hvilke elever, der har behov for ekstra undervisning og støtte, skal det vurderes, hvad der er behov for. Hvilke faglige fokusområder skal der være? Kan det løftes i undervisningen, eller skal der igangsættes særligt målrettede forløb?

Her ses et eksempel på en handleplan for en elev gældende for matematik:

Laura (9.b) – faglige udfordringer og behov i matematik

Mat

Laura har i fjernundervisningen haft svært ved at holde det faglige niveau, hvilket kommer til udtryk i Lauras skriftlige afleveringer i matematik.

Afleveringsopgaverne er ufuldstændigt udført.

Særligt kompetenceområdet ”geometri og måling” er udfordrende for Laura.

Laura er udfordret i forhold til anvendelse af de digitale hjælperedskaber i form af diverse dynamiske geometriprogrammer.

Før Covid-19 og nødundervisningen var Laura væsentligt bedre til at vurdere, hvilke hjælpemidler der skulle anvendes til at afhjælpe opgaveløsningen i matematik. Dette er ikke længere tilfældet og heri består en stor del af de manglende faglige resultater.

Find inspiration til arbejdet med prøveforberedende aktiviteter på siden med prøveforberende forløb til dansk, matematik og engelsk.

Fravær og øvrige motivations/trivsels tegn

Laura virker til at have mistet motivationen i faget matematik. Hun er ofte fraværende fra fjernundervisningen, og hun har ikke lavet tre af fem afleveringer i matematik.

De to afleveringer, som hun har lavet, var udført med større mangler end tidligere.

Plan og faglige fokusområder

Laura har behov for ekstra støtte og undervisning i matematik i forhold til kompetenceområdet ”geometri og måling”, hvor der skal være fokus på tegninger af geometriske figurer samt beregning af areal og rumfang af geometriske figurer som forberedelse til at gennemføre prøven i matematik med hjælpemidler på samme niveau som før Covid-19 og nødundervisning.

Derfor igangsættes der på skolen et turboforløb af to dages varighed, der skal understøtte Laura og fire andre elever i at blive bedre til at vurdere, hvilke hjælperedskaber der skal anvendes til at løse geometriske problemstillinger.
Find inspiration til arbejdet med turboforløb på siden: Inspiration til intensive forløb og turboforløb.

Der bliver frem mod prøven i maj tilrettelagt forløb, hvor der udvælges tidligere matematik FSA opgaver, der understøtter kompetenceområdet ”geometri og måling”.

Laura undervises i at analysere tekstpassager fra opgaveformuleringerne i de tidligere FSA opgaver, hvilke signalord anvendes. Hertil skal hun vurdere hvilke hjælperedskaber, der kan understøtte løsningen på opgaven. Undervejs i opgavebehandlingen inddrages de digitale hjælpeværktøjer.

Derudover anbefales det, at Laura starter op i en trivselsgruppe  hurtigst muligt.

 

Siden er opdateret 19. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.