Artikel

Vejledning og inspiration til pædagogiske aktiviteter i fritids- og klubtilbud under COVID-19

Artiklen giver inspiration til, hvordan I som fritids- og klubtilbud for børn og unge i mellemtrinnet og udskolingen, kan tilrettelægge en hverdag hvor børnene er i faste grupper.

Midlertidige lokale restriktioner kan skabe en hverdag for fritids- og klubtilbud, hvor aktiviteterne skal organiseres på en måde, så børnene så vidt muligt er i faste grupper med de samme børn og pædagogisk personale. Det sætter sine begrænsninger i forhold til aktiviteter og adgang til lokaler. Nogle steder melder flere børn og unge sig ud af fritids- og klubtilbuddene, og de sundhedsmæssige retningslinjer ændrer løbende ved hverdagen og den omgangsform, der plejer at være.

I denne artikel gives der inspiration til aktiviteter i fritids- og klubtilbud, som kan gennemføres i mindre grupper og uden adgang til eksempelvis værksteder.

 

 

Organisering af aktiviteter i fritids- og klubtilbud under COVID-19

Det kan være en udfordring at ændre hverdagens organisering og indhold i en tid, hvor COVID-19 restriktionerne ændrer sig løbende. I har sikkert allerede gjort jer en række gode erfaringer fra genåbningen i foråret, som I med fordel kan trække på.

Nedenstående opmærksomhedspunkter kan bidrage til jeres overvejelser i forbindelse med organiseringen af hverdagen i fritids- og klubtilbuddet:

 • Hvilke erfaringer gjorde vi os under forrige genåbning, som kan genbruges?
 • Hvilken struktur passer ind i vores klub og dens hverdag? Hvilke rutiner har vores unge? Hvilke behov har de?
 • Hvordan inddrager vi børnene og de unge, så deres stemmer inddrages i beslutningerne om, hvordan den nye hverdag skal se ud? 
 • Hvordan kan vi i denne periode være opmærksomme på de sårbare børn og unge?
 • Hvordan kan vi organisere aktiviteter af høj kvalitet i ydertimerne, så COVID-19 restriktionerne fortsat overholdes?
 • Hvordan kan vi bruge vores ressourcer på nye måder til størst gavn for børnene, for eksempel lokaler, uderum og personalets kompetencer? 
 • Hvordan kommunikerer vi med forældrene om de nye tiltag?

Find mere inspiration og vejledning om fællesskab og trivsel under COVID-19 her.

Find mere inspiration og vejledning om udsatte elever her.

 

Inspiration til aktiviteter i fritids- og klubtilbud

Nedenfor findes eksempler på konkrete aktiviteter, der kan gennemføres i fritids- og klubtilbud.

 

Ugekasser

Flere fritids- og klubtilbud har gode erfaringer med at lave ugekasser til de forskellige grupper af børn og unge. Hver gruppe har fem aktivitetskasser, hvorpå ugedagene står skrevet. Mandag kan aktiviteterne i mandagskassen bruges, hvorefter indholdet rengøres og gemmes væk til næste mandag. Indholdet i kasserne kan varieres ud fra alderstrin. Derudover kan grupperne lave overraskelseskasser til de andre grupper.

Kasserne kan være:

 • Krea-kasser
 • Trækasser
 • Udendørs-aktivitetskasser
 • Diskussions-kasser
 • Spillekasser

 

Trivselsmødet

Nogle fritids- og klubtilbud har gode erfaringer med ugentlige trivselsmøder. På trivselsmødet kan I samle den faste gruppe børn og unge for at tale om, hvordan det går. På trivselsmødet er det børnene og de unge, som har taletiden, men I kan som voksne med fordel have nogle faste punkter.

Det kan eksempelvis være: 

 • Hvilke aktiviteter skal vi have mere af/mindre af?
 • Hvad savner I at lave? Kan vi finde en anden måde at gøre det på?
 • Er der indført nye COVID-19 retningsliner i fritids- og klubtilbuddet, som vi skal være opmærksomme på?

 

Aktiviteter der styrker deltagelse, medansvar og fællesskab

Fritids- og klubtilbud er med til at styrke børn og unges demokratiske dannelse ved blandt andet at skabe rum for deltagelse og medansvar i forpligtende fællesskaber. Ved at træne børnene og de unges evne til at samtale og indgå i uenighedsfællesskaber styrkes deres mulighed for deltagelse og medansvar.

Det er vigtigt, at fritids- og klubtilbud skaber et trygt rum med plads til forskelligheder. Børn og unge skal turde ytre deres holdninger uden at frygte konsekvenser. Som pædagoger har I derfor et ansvar for at stoppe adfærd, som er ødelæggende for fællesskabet, men også for vise andre veje, der bidrager positivt til fælleskabet.

Børn og unges demokratiske dannelse handler blandt andet om at lære at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner. Derfor skal børn og unge have lov til at øve sig og udforske samtale, uenighed og tolerance i trygge rammer.

Nedenfor er der linket til forskellige inspirationsmaterialer, der indeholder konkrete aktiviteter, der sætter fokus på aktiv deltagelse, kontroversielle emner og normer i fritids- og klubtilbud.

 • Træn aktiv deltagelse
  I dette inspirationsmateriale findes konkrete aktiviteter målrettet fritidstilbud. Aktiviteterne består af øvelser og redskaber, der understøtter børn og unges evne til aktivt at deltage og engagere sig i det omgivende samfund. 
   
 • Hvordan taler man nemt om det svære?
  I materialet målrettet grundskolen, findes der praktiske redskaber og aktiviteter, målrettet pædagoger og lærere, til at håndtere følsomme og kontroversielle emner i dagligdagen med børn og unge.   
   
 • Normer på spil i fritidstilbuddet
  Dette materiale indeholder viden og inspiration til, hvordan der kan arbejdes normundersøgende i fritids- og klubtilbud. Materialet er målrettet arbejdet med unge mellem 13-18 år. Sidst i materialet er der inspiration til konkrete aktiviteter, der kan gennemføres med de unge.

 

Udeaktiviteter og lege

Mange aktiviteter kan gennemføres udendørs. Sådanne aktiviteter kan være med til at styrke børnenes sociale relationer og fysiske udfoldelse.

 • Forslag til aktiviteter fra BUPL
  På denne side har BUPL samlet inspiration til aktiviteter målrettet både børn og unge på mellemtrinnet og i udskolingen. Aktiviteterne er udarbejdet til den understøttende undervisning og er inddelt i forskellige kategorier. Aktiviteterne kan anvendes i fritids- og klubtilbud. Se eksempelvis forslag til aktiviteter under kategorien ’natur’ og ’bevægelse’.
 • Legedatabasen.dk
  Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF) har samlet en stor legedatabase, herunder også inspiration til lege på afstand. 

 

Kreative aktiviteter

Flere af nedenstående aktiviteter er udarbejdet til faget håndværk og design, men de kan ligeledes anvendes som inspiration til aktiviteter i de kreative værksteder i fritids- og klubtilbud. 

 • Mønsterdesign og rammetryk
  Brug naturen som inspiration til at arbejde med mønstre gennem rammetryk. 
   
 • Farvelære, viklebilleder og vævning
  Der arbejdes i dette forløb med farvers indbyrdes relationer, farvesammensætninger og kompositioner.
   
 • Kreatip.dk
  Samling af forløb til undervisningen i håndværk og design. 
   
 • Understøttende undervisning – forslag til aktiviteter
  På denne side har BUPL samlet inspiration til aktiviteter målrettet både børn og unge på mellemtrinnet og i udskolingen. Aktiviteterne er udarbejdet til den understøttende undervisning og er inddelt i forskellige kategorier. Aktiviteterne kan anvendes i fritids- og klubtilbud. Se forslag til aktiviteter under kategorien ’kreativitet’. 

 

Siden er opdateret 12. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.