Artikel

Tysk 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

I denne artikel findes inspiration og ideer til udendørs undervisning i tysk, der tager afsæt i fagets kompetenceområder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste aktiviteter lægger op til, at der repeteres ordforråd og indholdsstof fra tidligere gennemgåede områder.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Når undervisningen af eleverne finder sted udendørs og dermed ude af de vante rammer i klasselokalet, er det nødvendigt at tage højde for de lokale forhold, når aktiviteterne planlægges. Nedenstående aktiviteter skal derfor ses som idéer, der kan varieres og tilpasses på baggrund af de konkrete forhold.

I den udendørs tyskundervisning er det oplagt at arbejde med konkrete fysiske genstande fra de udendørs omgivelser, der er adgang til. Undervisning udendørs kan være en oplagt mulighed for at lade eleverne arbejde med i forvejen kendt ordforråd i nye situationer.  Det kan ske ved, at eleverne finder og tegner/tager billeder af konkrete genstande, hvorved både genstandens navn (navneord) og karakteristika (tillægsord) kan repeteres.

Udendørs undervisning kan kræve en anden organisering og ledelse af klasserummet end sædvanligt. I tyskundervisningen er det vigtigt, at eleverne i starten af lektionen stilladseres med det ordforråd, de skal bruge, og at de får en kort og præcis introduktion til opgaven, så de kan løse den så selvstændigt som muligt.

Udendørs undervisning udfordrer og udvider det rum, der undervises i. Det er ikke er muligt at planlægge alt, hvad der sker, og det stiller øgede krav til læreren som refleksiv praktiker.

Følgende overvejelser kan indgå i tilrettelæggelsen af udendørs tyskundervisning:

 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?
 • Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

De to spørgsmål udfoldes i de følgende afsnit.

 

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?

Det er vigtigt at vælge aktiviteter, der fordrer eller muliggør sproglig aktivitet. Selvom en leg måske kan gennemføres uden ord, kan eleverne bruge tyske ord undervejs. I stilladseringen, hvor eleverne klædes på med det rette ordforråd, kan læreren eksempelvis vise dem en instruktionsvideo eller give dem et hjælpeark med en oversigt over nyttige chunks (flerordsfraser) og sætninger, som kan gennemgås i fællesskab.

 

Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

Det er en god idé med en fast struktur for samarbejdsrelationer i klassen. Lad eksempelvis eleverne have faste læringsmakkere. Det skal i den forbindelse være veldefineret, hvad læringsmakkerens opgave består af, for eksempel at hjælpe med at indsamle ord, skrive noter eller indtale lydoptagelser.

Det kan anbefales at have faste rutiner for tysktimerne og begynde hver lektion med eksempelvis at tale om vejret. Eleverne kan på denne måde aktivere deres ordforråd om das Wetter, die Natur, og die Uhrzeit.

 

Inspiration til udendørs aktiviteter i tysk på mellemtrinnet

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til indholdet i den udendørs undervisning.

 

Mundtlige aktiviteter

Herunder beskrives ideer til mundtlige aktiviteter.

Meine Handynummer
I CL-strukturen ”Fang en makker” kan eleverne træne tallene ved at udveksle mobilnumre. Læreren kan udarbejde et ark med dialogtekst og kolonner til navne og mobilnumre, som eleverne skal bruge i aktiviteten.

Eksempel på dialogtekst:

 • A ”Wie ist deine Handynummer?
 • B ”Meine Handynummer ist……………..”
 • B ”Und deine Handynummer, wie ist die?
 • A”Meine Handynummer ist………”

Eleverne kan skrive deres eget mobilnummer på arket og øve sig på at sige det. I CL-strukturen ”Fang en makker” går de derefter rundt med arket og spørger for eksempel tre kammerater om deres numre og noterer navn og nummer på arket.

 

Spørg og svar
I CL-strukturen ”Dobbeltcirkler” kan eleverne udendørs træne gode vendinger i relation til et aktuelt tema. Eleverne kan arbejde med et enkelt spørgsmål ad gangen, for eksempel ”Wie heibt deine Mutter”? ”Wie heiben deine Grobeltern”? Det er vigtigt, at eleverne træner både spørgsmåls- og svarmuligheder, inden aktiviteten sættes i gang.

 • Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum.
  Den anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, således at hver elev med god afstand stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen.
 • Læreren sætter i gang. Elev A spørger, og elev B svarer - og omvendt. 
 • Læreren giver signal til, at parterne afslutter samtalen, og ydercirklen rykker en plads til højre.
 • Eleverne samtaler med en ny partner.
 • Læreren afslutter og en ny runde kan eventuelt sættes i gang.

 

Skattejagt
I denne aktivitet kan eleverne få udleveret et afkrydsningsskema eller en bingoplade med tyske ord, de skal ud og finde og enten krydse af på skemaet eller fotografere. Fokus kan være at finde substantiver og adjektiver, således at eleverne både finder konkrete ting som et blad eller en fjer og ting, der kan beskrives, eksempelvis noget grønt og noget blødt. Efterfølgende kan eleverne mundtligt præsentere det, de har fundet.

 

Kongens efterfølger med verber
Eleverne skal i denne aktivitet stå i en kreds med god plads mellem hver elev. Den første elev kan sige et verbum, eksempelvis schwimmen, og gøre en bevægelse, der passer til. Resten af klassen kan så gentage ordet og lave bevægelsen, indtil den næste elev byder ind med et nyt verbum. Efterfølgende kan eleverne i mindre gruppe mime, hvad de godt kan lide at lave, og gruppen kan gætte bevægelsen ved at sige det rigtige tyske verbum.

 

“Spazierengehen”/Walk-and-talk
I grupper med to eller tre elever kan der laves små gåture. Aftal eventuelt en rute, eller lad eleverne sætte stopuret på deres telefon til 15 minutter. Når tiden er gået skal de være tilbage til udgangspunktet.

 

Tæl skridt
Eleverne kan også øve tal i grupper med to eller tre elever. Mens eleverne går, kan de tælle deres skridt op til 100. Første elev siger “eins”, anden elev siger “zwei”, tredje elev siger “drei”, første elev siger "vier" og så videre. Når eleverne kommer til 100, kan de bytte roller, så det er den anden elev, der begynder at tælle.

 

Nævn, hvad du ser
Mens eleverne går en lille tur, kan de betegne alle de ting, de ser, som de kender ordene på. Inden eleverne sendes ud på gåturen, kan det anbefales at repetere følgende udtryk sammen med eleverne: Das Haus, der Baum, das Schild, die Blume, das Geschäft. Udtrykkene afhænger naturligvis af, hvilket miljø eleverne befinder sig i.

 

Præsenter dig selv
Mens eleverne går en lille tur, kan de præsentere sig for hinanden. Inden eleverne sendes ud på gåturen, kan det anbefales at repetere følgende udtryk sammen med eleverne: “Ich heiβe….”, ”ich bin X Jahre alt”, ”ich wohne…”, ”mein Bruder heiβt…” ”ich spiele…” ”ich esse gern…”

 

Humørbingo
På skoleidræt.dk: ”Sæt skolen i bevægelse” kan der downloades plader og brikker til “humørbingo” (fransk, tysk, engelsk): 

 

Skriftlige aktiviteter

Herunder beskrives ideer til skriftlige aktiviteter.

Wort-stafet
Denne aktivitet kan have fokus på ordforrådet fra et kendt tema. Det kan være temaer som farver, tidsangivelser (ugedage, måneder, årstider), dyrenavne eller møbler. Eleverne kan inddeles i mindre hold, og et A3 ark til hvert hold kan sættes op på en væg i skolegården. 

 • Holdene stiller sig i hver sin række bag en linje med god afstand til hinanden og med så lang afstand som muligt til A3-arket.
 • På lærerens signal løber først eelev op til arket og skriver første ord med sit eget skriveredskab.
 • Eleven løber herefter tilbage over linjen, og anden elev må nu løbe op til holdets ark, mens den færst eelev stiller sig bagest i rækken.
 • Stafetten fortsætter i eksempelvis fem minutter, og det hold, der har flest ord på arket, har vundet.

 

Beskriv ting i området
Eleverne kan tage fotos af ting udenfor. Det kan være et blad, en bille eller en gynge. Derefter kan eleverne skrive ord eller sætninger til billederne.

 

Dan sætninger
Eleverne kan skrive ord på små genstande som grene eller Legoklodser. Herefter kan eleverne danne sætninger med ordene.

 

Ein Akrostichon-Gedicht schreiben
Et Akrostichon-digt er et digt, hvor hver linje begynder med et bogstav fra et bestemt ord.

Eleverne kan skrive et lille digt efter følgende skabelon:

S ….
C….
H….
U….
L….
E….

Digtet kan også skrives med elevernes navne som skabelon, eventuelt med kridt i skolegården.

 

Tegneaktivitet
I denne aktivitet kan eleverne tegne ovaler i skolegården og udfylde ovalerne med øjne, næse og mund. Der kan så tales om ansigtsudtryk og følelser. Aktiviteten kan udvides med ordforråd om ”die Körper”, hvis eleverne får til opgave at tegne arme, ben med mere.

   

  Øvrig inspiration

  I Facebook-gruppen ”Faglig sparring for tysklærere” er der megen god lærer-til-lærer-inspiration at hente.

  Siden er opdateret 04. februar 2021 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.